Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: gerontologia:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

MANage: Tutkimusprojekti miehistä ja ikääntymisestä työelämässä

 

Projektissa tarkastellaan vanhenemista, työelämän viimeisiä vuosia ja eläkkeelle siirtymistä miesten näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on se, miten kulttuuriset miehisyyden ideaalit luovat mallit ja rajat sille, kuinka miehet kokevat oman vanhenemisensa ja yhteiskunnallisen asemansa muutoksen työntekijästä eläkeläiseksi, miten he tulkitsevat erilaisia vaivoja ja oireita suhteessa ikään ja vanhenemiseen, sekä millaisia seurauksia ruumiillisella vanhenemisella on miehille heidän arjessaan. Tarkastelun kohteena on lisäksi se, millaisin tavoin ikä järjestää miesten välisiä suhteita sekä miten miehen paikka perheessä ja työ- ja vapaa-ajan yhteisöissä muuttuu ikääntymisen myötä.

Teoreettisena kiinnostuksen kohteena projektissa on iän, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan yhteenkietoutumisen prosessit. Kysymme muun muassa miten yhteiskuntaluokka eriyttää ikääntymisen kokemusta ja eläkkeelle siirtymisen prosesseja, miten työnjakoon liittyvät luokkakulttuurit näkyvät (mies)sukupolvien välisissä suhteissa sekä miten työväenluokkaiset ja keskiluokkaiset miehet suhtautuvat ikääntymisen vaikutusten hidastamiseen ja ulkonäköä korostavaan kulutuskulttuuriin (ns. anti-ageing).

Tutkimuksen aineisto koostuu 50-55 -vuotiaiden työssä olevien ja 65-70 -vuotiaiden eläkkeelle siirtyneiden diplomi-insinöörien ja metallimiesten yksilö- ja ryhmähaastatteluista. Lisäksi projektissa on kerätty sanoma- ja aikakauslehtiaineistoa.

Projekti on Tampereen yliopiston terveystieteiden sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköiden yhteisprojekti. Vastuullisina tutkijoina toimivat FT, dos. Ilkka Pietilä (terveystieteiden yksikkö) ja KT, dos. Hanna Ojala (yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö).

 

Julkaisut:

Ojala, Hanna, Calasanti, Toni, King, Neal & Pietilä, Ilkka (painossa). Natural(ly) Men. Masculinity and gendered anti-ageing practices in Finland and the USA. Ageing and Society. DOI: 10.1017/S0144686X14001196, Published online: 29 October 2014.

Lumme-Sandt, Kirsi & Pietilä, Ilkka 2014. Isoisyys. Teoksessa Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.) Isän kokemus. Gaudeamus, Helsinki. 143-158.

Calasanti, Toni, Pietilä, Ilkka, Ojala, Hanna & King, Neal 2013. Men, Bodily Control, and Health Behaviors. The Importance of Age. Health Psychology 32 (1), 15-23.

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (toim.) 2013. Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere University Press, Tampere.

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka 2013. Maskuliinisuuden hegemoniasta monenkirjaviin eroihin. Kriittisen miestutkimuksen avauksia vanhenemisen tutkimukseen. Teoksessa Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.) Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere University Press, Tampere. 17-37.

Pietilä, Ilkka 2013. Työmiehen vanheneva ruumis ja miesten sosiaaliset järjestykset. Teoksessa Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.) Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere University Press, Tampere. 197-223.

Pietilä, Ilkka, Ojala, Hanna, King, Neal & Calasanti, Toni 2013. Aging male bodies, health and the reproduction of age relations. Journal of Aging Studies 27 (3), 243-251.

Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna 2011. Acting age in the context of health. Middle-aged working-class men talking about the bodies and aging. Journal of Aging Studies 25 (4), 380-389.

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka 2010. Sosiaaligerontologian näkökulmia sukupuolistuneeseen vanhenemiseen. Gerontologia 24 (4), 335-344.

Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna 2010. Miesten vanheneminen 2000 -luvun Suomessa. Näkökulmia muuttuviin arkielämän käytäntöihin ja yhteiskuntapolitiikkaan. Futura 29 (3), 66-71.

 

Pro gradu -tutkielmat:

Malmberg, Tiina 2015. Ei vaan voi näyttää sitä heikkoutta. Hegemonisen maskuliinisuuden fyysisen suorittamisen ihanne keski-ikäisten diplomi-insinöörien puheissa. Sosiaalitieteiden maisteriopinnot, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201508182225

Jokela, Satu 2014. ”Kyllä kaikilla ihmisillä on päivittäisiä ongelmia, mutta se on elämää…” Miesten kokemuksia ikääntymisestä. Kansanterveystiede, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201406091695

Kangas, Sanna 2012. ”Mutta niinhän se on ollut aina. Jos se on luonnon laki?” – Miesten selitystapoja sukupuolten välisistä elinajanodotteen eroista. Kansanterveystiede, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Saatavilla http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22857

Poutanen, Elina 2011. "Kyllä siinä meni semmonen vuosi, puolitoista ennen kun mä tajusin, että perhana, mullahan onkin kivaa, että mä oon päässy pois". Tutkimus miesten eläkkeelle siirtymisestä ja ikääntymisestä. Kansanterveystiede, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.

 

Vastuullisina tutkijoina toimivat:
FT, dos. Ilkka Pietilä, Terveystieteiden yksikkö, ilkka.pietila[at]uta.fi 
KT, dos. Hanna Ojala, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Hanna.L.Ojala[at]uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.10.2015 8.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti