Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimusryhmät: kansanterveystiede:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kouluterveydenhuollon laatu, oikeudenmukaisuus ja vaikuttavuus

Kansanterveyslain säätämä kouluterveydenhuolto (KTH) on lasten keskeisiä ehkäiseviä palveluja. Tutkimuksessa selvitetään kouluterveydenhuollon kunta- ja koulukohtaisia eroja kouluterveydenhuollon saatavuudessa ja palvelujen tarjonnassa, uuden asetuksen toimeenpanoa, etenkin laajojen terveystarkastusten toteutumista, sekä miten kouluterveydenhuollon resurssit ja laatu ovat yhteydessä oppilaiden hyvin- ja pahoinvointiin. 

Tutkimusryhmä: Hanne M. Kivimäki, Elise Kosunen, Kirsi Wiss, Vesa Saaristo, Hanna Happonen, Marjut Frantsi-Lankia, Arja Rimpelä, Matti Rimpelä 

Julkaisuja

 1. Happonen H, Saaristo V, Rimpelä A, Rimpelä M. Kouluterveydenhuollon laajat tarkastukset vuonna 2007. (Comprehensive health assessments in school health care in Finland in 2007) Suomen Lääkärilehti 2010;65(16);1435-1442.
 2. Rimpelä A. Terveystarkastukset. Kirjassa: Rimpelä M, Fröjd S, Peltonen H (toim.). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009. Perusraportti. Opetushallitus, koulutuksen seurantaraportti 2010:1. Vammalan kirjapaino 2010. (Rimpelä A. Health examinations. In: (Rimpelä M, Fröjd S, Peltonen H (eds.). Promotion of health and wellbeing in basic education 2009)
 3. Happonen H, Saaristo V, Rimpelä A. Terveyskysely, terveystarkastukset ja opiskelijoiden hyvinvointitietojen raportoiminen. (Health inquiry, health examinations and reporting of students’ health information) Teoksessa: Väyrynen P, Saaristo V, Wiss K, Rigoff A-M (toim.). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – perusraportti vuoden 2008 kyselystä. Promotion of health and wellbeing in vocation schools and institutions) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetushallitus. Edita Prima Oy, Helsinki 2009.
 4. Happonen H, Saaristo V, Rimpelä A. Terveyskysely, terveystarkastukset ja opiskelijoiden hyvinvointitietojen raportoiminen. (Health inquiry, health examinations and reporting of students’ health information) Teoksessa: Väyrynen P, Saaristo V, Wiss K, Rigoff A-M (toim.). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – perusraportti vuoden 2008 kyselystä. Promotion of health and wellbeing in vocation schools and institutions) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetushallitus. Edita Prima Oy, Helsinki 2009.
 5. Happonen H, Saaristo V, Rimpelä A. Terveyskysely ja terveystarkastukset. Teoksessa: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa- perusraportti lukiokyselystä 2008. (Health inquiry and health assessments. In. Rimpelä M, Jarvala T, Kalkkinen P, Peltonen H, Rigoff A-M (eds.) Promotion of health and wellbeing in upper secondary schools.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetushallitus. Edita Prima Oy: Helsinki 2009, s. 83-92.
 6. Rimpelä M, Rimpelä A. Kouluterveydenhuollon laatu, oikeudenmukaisuus ja vaikuttavuus. (Quality, equity and effectiveness of school health service.  In: Ashorn U, Lehto J, eds. Tutkijapuheenvuoroja terveydenhuollosta  (Researchers’ view on health care.) 2008:30-49. Stakes, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2008. ISBN 978-951-33-2242-7.
 7. Rimpelä M, Happonen H, Saaristo V, Wiss K, Rimpelä A. Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynnit, terveystarkastukset ja voimavarat 2007-2009. (Visits, health examinations and resources of maternal and child preventive health care.) Stakes Raportteja  40/2008. 123 pages
 8. Rimpelä, M., Wiss, K., Saaristo, V., Happonen, H., Kosunen, E. & Rimpelä, A. 2007. Kouluterveydenhuollon laatusuosituksen toimeenpano 2004-2007. 94s. Stakes Työpapereita 32/2007. Stakes, Helsinki, 94s.
 9. Kivimäki H, Saaristo V, Kosunen E, Rimpelä A, Wiss K, Rimpelä M. Kouluterveydenhuollon käynnit 1994-2005 – Toteutuiko tasa-arvo terveyskeskusten välillä informaatio-ohjauksen aikakaudella? [Visits to school health services in 1994-2005 – Equity in service provision between health centres during the era of steering by information.] Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2007;44:207-215.
 10. Wiss, K., Kivimäki, H., Kosunen, E., Rimpelä, A., Saaristo, V. & Rimpelä, M. Kouluterveydenhuollon henkilöstössä suuria eroja. [Human resources of school health care in Finnish comprehensive schools] Suomen Lääkärilehti 2007;(1-2)62:53-9.
 11. Kivimäki, H., Kosunen, E., Rimpelä, A., Saaristo, V., Wiss, K. & Rimpelä, M. Suunnitelmallisuus puuttuu peruskoulujen kouluterveydenhuollosta. [Annual planning and evaluation of school health services at the municipal level in Finland.] Suomen Lääkärilehti 2007;(1-2)62:61-7.
 12. Happonen H, Saaristo V, Rimpelä A. Terveystarkastukset. Kirjassa: (toim.). Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskoulussa – raportti kyselystä 7.-9.-luokan kouluille. (Health assessments in school health service. A report of a survey to schools with grades 7. to 9. In: Rimpelä M, Rigoff A-M, Kuusela J, Peltonen H. Promotion of health and wellbeing in comprehensive schools.) Opetushallitus 2007, s. 98-104.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.9.2014 13.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti