Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Väitökset

Terveystieteiden yksikön, samoin kuin aikaisempien Terveystieteen laitoksen ja Hoitotieteen laitoksen, väitökset löytyvät Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta.

Väitöstiedotteiden arkisto

» 22.6.2016 TtM Kirsi Mansikkamäki: Physical training and quality of life among women during menopause (Liikunnan vaikutus vaihdevuosi-ikäisten naisten elämänlaatuun) (8.6.2016)

» 17.6.2016 LL Pieta Lehtinen: Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Finland: Incidence and long-term outcomes (Krooninen tulehduksellinen suolistosairaus suomalaislapsilla: Ilmaantuvuus ja pitkäaikaisvaikutukset) (2.6.2016)

» 17.6.2016 Master of Nursing Indrė Brasaitė: Health Care Professionals’ Knowledge and Attitudes Regarding Patient Safety and Skills for Safe Patient Care (Terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuutta koskevat tiedot, asenteet ja taidot) (24.5.2016)

» 10.6.2016 LL Thea Veitonmäki: Non-steroidal anti-inflammatory drugs and cancer in Finnish men. An epidemiologic study on prostate cancer risk, survival and overall cancer mortality (Tulehduskipulääkkeet ja syöpä. Epidemiologinen tutkimus eturauhassyöpäriskistä, eloonjäämisestä ja yleisestä syöpäkuolleisuudesta) (23.5.2016)

» 22.4.2016 LL Tero Raiskila: Effects of Rehabilitation in First Episode Depression among Occupational Health Care Clients (Depression varhaiskuntoutuksen vaikuttavuus) (3.5.2016)

» 8.4.2016 TtM Mirja Sisko Anttonen: Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta (3.5.2016)

» 29.1.2016 MD, MPH Huu Thuan Vo: Strengthening Public Health Surveillance and Response to Foodborne Outbreaks in Southern Vietnam (Elintarvikevälitteisten epidemioiden seurannan ja torjunnan vahvistaminen Etelä-Vietnamissa) (3.5.2016)

» 15.1.2016 TtM Maaret Vuorenmaa: Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät (18.5.2016)

» 19.12.2014 LL Mirka Lumia: Early life diet and asthma, with an emphasis on the role of fatty acids (Varhainen ravitsemus ja lapsuusiän astma) (8.12.2014)

» 18.12.2015 TtM Jaana Inkilä: Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen moniammatillista yhteistyötä kuvaileva malli (3.5.2016)

» 16.12.2015: MPH Jayakrishnan Radhakrishnan Nair: A Community Intervention Trial for Smoking Cessation in Rural Kerala, India (Satunnaistettu tutkimus tupakoinnin lopettamisinterventiosta Keralan maaseudulla) (4.12.2015)

» 4.12.2015 TtM Nina Hahtela: Workplace Culture in Primary Health Care. The connection to nursing-sensitive outcomes (Työpaikkakulttuuri perusterveydenhuollossa - yhteys hoitotyösensitiivisiin tuloksiin) (3.5.2016)

» 27.11.2015 TtM Birgitta Lehto: Huolehtiva kanssakäyminen. Substantiivinen teoria työikäisen aivohalvauspotilaan perheenjäsenen emotionaalisesta tukemisesta sairastumisen akuutissa vaiheessa (13.11.2015)

» 16.10.2015 TtM Mari Aaltonen : Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people (Vanhojen ihmisten liikkuminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kahden viimeisen elinvuoden aikana. Siirtymät ja kuolinpaikat) (5.10.2015)

» 12.6.2015 D.Soc.Sc. Vilma Žydžiūnaitė: Leadership styles in ethical dilemmas. Reasons, actions and consequences when head nurses make decisions in ethical dilemmas (Johtamistyylit eettisesti ongelmallisissa tilanteissa. Syyt, käyttäminen ja seuraukset osastonhoitajien tehdessä päätöksiä eettisesti ongelmallisissa tilanteissa) (26.5.2015)

» 22.5.2015 LL Tanja Rokkanen: Työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö työpaikan tarpeiden arvioinnissa (8.5.2015)

» 13.5.2015 TtM Minna Elomaa-Krapu: Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta - Lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa vuosina 1939-1945 (28.4.2015)

» 8.5.2015 TtM Sari Viinikainen: Hoitotyön ja hoitotyön johtajan valta sekä organisaation sosiaalinen todellisuus (23.4.2015)

» 10.4.2015 MSc Kristi Toode: Nurses' work motivation: Essence and associations (Hoitajien työmotivaatio: olemus ja yhteydet) (13.3.2015)

» 30.1.2015 KM Sari Heikkinen: Arki uudessa kotimaassa − Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen (16.1.2015)

» 12.12.2014 TtM Merja Harmoinen: Arvostava johtaminen terveydenhuollossa (28.11.2014)

» 21.11.2014 TtM, KL Kati Komulainen: Perheen elämänlaatu alle kouluikäisen ruoka-allergisen lapsen perheessä (11.11.2014)

» 14.11.2014 TtM Päivi Leikkola: Selkäleikkauspotilaan ja läheisen selviytyminen sairaalasta kotiuduttaessa ja kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen (17.10.2014)

» 7.11.2014 MD, MPH Tuvshinjargal Chimed: Socioeconomic Determinants of Noncommunicable Disease Risk Factors in Rapidly Changing Societies: Multi-country analysis of six countries of the former Soviet Union (Ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden yhteys sosioekonomisiin muuttujiin nopeasti muuttuvissa yhteiskunnissa; kuuden entisen Neuvostoliiton maan analyysi) (27.10.2014)

» 7.11.2014 THM Heleena Laitinen: The Significance of Proximity and Timeliness for Patient-focused Nursing Care and Electronic Documentation in Acute Care Wards (Ajan ja paikan merkitys potilaslähtöisessä hoitotyössä ja sähköisessä dokumentoinnissa akuutin hoidon osastoilla) (24.10.2014)

» 24.10.2014 THM Pirjo Peltomäki: Kotona asuvan ikäihmisen perheen hyvä vointi -Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus (13.10.2014)

» 17.10.2014 TtM Jaana Auvinen: A Description of Male Participation in Prevention of Mother to Child Transmission of HIV Programmes, as Viewed by Luba-Kasai Men and Midwives in the Lusaka District of Zambia (Miesten ja kätilöiden näkemykset miehen osallisuudesta HIV tartunnan ehkäisemiseksi äidistä lapseen Sambian Lusakassa) (23.9.2014)

» 15.8.2014 VTM Sari Kehusmaa: Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus (4.8.2014)

» 23.5.2014 LL Antti Pöyhönen: Longitudinal Study on Occurrence and Prognosis of Male Lower Urinary Tract Symptoms (Miesten virtsaamisoireiden esiintyvyys ja ennuste) (6.5.2014)

» 9.5.2014 TtM Pirjo Virtanen: Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ja hänen läheisensä tiedonsaanti päivystyspoliklinikalla (14.4.2014)

» 11.4.2014 MSc, Ph.D. Jayadevan Sreedharan: Prevalence and Determinants of Tobacco Habit in Kollam district, Kerala, India (Tupakoinnin esiintyvyys ja määreet Etelä-Intiassa) (28.3.2014)

» 21.3.2014 TtM Johanna Metsälä: Maternal and perinatal characteristics, use of antibiotics and the risk of cow’s milk allergy and asthma in childhood (Äidin tausta- ja perinataalitekijöiden sekä antibioottien käytön yhteys lapsen maitoallergiaan ja astmaan) (3.3.2014)

» 7.3.2014 TtM Tiina Kortteisto: Neuvova potilaskertomus - käyttö ja vaikutus potilaan hoitoon (11.2.2014)

» 7.3.2014 LL Tiina Petäjä: Human papillomavirus vaccine immune response and protectivity (Ihmisen papilloomaviruksen synnyttämä immuunivaste ja suoja) (17.2.2014)

» 17.1.2014 THM Tuula-Maria Rintala: Diabeteksen näkyvä ja näkymätön läsnäoleminen - Substantiivinen teoria aikuisen diabetesta sairastavan henkilön perheen arkielämästä (3.1.2014)

» 10.12.2013 FM Hanna-Leena Koskinen: Melu, työn fyysinen rasittavuus ja vuorotyö sekä metabolinen oireyhtymä: erillis- ja yhteisvaikutukset sepelvaltimotaudin vaaraan (26.11.2013)

» 11.10.2013 LL Päivi Viitanen: The Health, Work Ability and Healthcare Needs of Finnish Female Prisoners (Suomalaisten naisvankien terveys, työkyky ja hoidon tarve) (27.9.2013)

» 21.9.2013 TtM Anders Romberg: Effects of Exercise Training on Functioning in Persons with Multiple Sclerosis (27.8.2013)

» 6.9.2013 TtM Mari Salminen-Tuomaala: Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytyminen prosessina; Psykososiaaliseen tasapainoon pyrkiminen (20.8.2013)

» 19.6.2013 TtM Kristiina Puolakka: Hyvän mielen koulu. Substantiivinen teoria mielenterveyden edistämisestä yläkoulussa (3.6.2013)

» 18.6.2013 THM Riitta Mikkola: Henkilökunnan kokema pelko ja selviytymiskeinot ensiapupoliklinikoilla. Malli pelosta selviytymisestä (10.6.2013)

» 14.6.2013 MSc Tinu Mary Samuel: Maternal Micronutrient Deficiencies in Early Pregnancy and Infant Nutritional Status in Urban South India (Äidin ravintoainepuutokset varhaisraskaudessa ja imeväisen ravitsemustila eteläintialaisessa kaupunkiympäristössä) (3.6.2013)

» 26.4.2013 TtM Anna Siukola: Sickness absence and working conditions in the food industry (Sairauspoissaolot ja työolosuhteet elintarviketeollisuudessa) (12.4.2013)

» 12.4.2013 YTM Leena Tervonen-Gonçalves: International Ideas and National Agendas of Public Health Policy - the Cases of Finland and Portugal (Kansanterveyspolitiikan kansainväliset ideat ja kansalliset poliittiset ohjelmat - esimerkkitapauksina Suomi ja Portugali) (2.4.2013)

» 22.3.2013 THM Riitta Nikkola: Polven nivelrikon sairastaminen iäkkään potilaan ja läheisen kokemana (25.2.2013)

» 15.3.2013 TtM Katja Kojo: Occupational cosmic radiation exposure and cancer in airline cabin crew (Työperäinen kosminen säteilyaltistus ja syöpä lentokoneen matkustamohenkilöstöllä) (25.2.2013)

» 22.2.2013 TtM Liina-Kaisa Tynkkynen: Towards partnership? Studies on public-private collaboration in health and elderly care services in Finland (Kohti kumppanuutta? Tutkimuksia yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä terveydenhuollon ja vanhojen ihmisten palveluiden alalla Suomessa) (22.1.2013)

» 18.1.2013 M.Sc. Subas Neupane: Multi-site musculoskeletal pain among industrial workers: occurrence, determinants and consequences for work ability and sickness absence (Teollisuustyöntekijöiden tuki- ja liikuntaelinkivut: esiintyminen, riskitekijät ja vaikutukset työkykyyn ja sairauspoissaolojen määrään) (21.12.2012)

» 11.1.2013 TtM Lauri Kokkinen: Työntekijät julkisten sairaaloiden rakennemuutostarpeiden synnyttäjinä ja rakennemuutosten seurausten kokijoina (Employees create needs for and experience the effects of structural changes in public hospitals) (21.12.2012)

» 30.11.2012 VTM Anne Lounamaa: Improving Information Systems for Injury Monitoring to Support Prevention at the Local Level. Opportunities and obstacles (Seurantajärjestelmien kehittäminen paikallisen tason tapaturmien ehkäisytyön tueksi. Mahdollisuuksia ja haasteita) (19.11.2012)

» 12.10.2012 TtM Tiina Mäenpää: The outcomes of regional health information exchange in health care delivery (Alueellisesti yhteiskäyttöisten tietojen vaihdon vaikutukset terveydenhuollon palvelujärjestelmään) (1.10.2012)

» 27.6.2012 Msc. Sylvia Kiwuwa Muyingo: Adherence to Antiretroviral Therapy (ART) in the DART Trial in Uganda and Zimbabwe: Statistical Analysis for Predictors and Consequences of Poor Adherence (Hoitomyönteisyys antiretroviraaliselle terapialle DART-tutkimuksessa Ugandassa ja Zimbabwessa: Huonon hoitomyönteisyyden tilastollinen ennustaminen ja sen todennäköiset seuraukset) (19.6.2012)

» 4.5.2012 LL Virpi Liukkonen: Non-standard Employment and Health with Respect to Sense of Coherence and Social Capital (Epätyypillinen työsuhde ja terveys: tarkasteluja koherenssin tunteen ja sosiaalisen pääoman merkityksestä) (23.4.2012)

» 4.5.2012 Msc Proscovia Bazanya Namujju: Occurrence of infections with multiple human papillomavirus (HPV) types among Finnish and Ugandan women (Useiden ihmisen papilloomavirustyyppien aiheuttamat infektiot suomalaisilla ja ugandalaisilla naisilla) (17.4.2012)

» 4.5.2012 Ph.D. Swaminathan Rajaraman: An Evaluation of Survival of Cancer Patients Based on Registry Data From Low or Medium Resource Countries (Syöpäpotilaitten rekisteritietoihin perustuvat eloonjäämisarviot kehitysmaissa) (20.4.2012)

» 27.4.2012 THM Katja Hautamäki-Lamminen: Seksuaalisuuden muutokset syöpään sairastuessa - tiedontarpeet ja tiedonsaanti (13.4.2012)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.6.2016 8.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti