Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

8.5.2015 TtM Sari Viinikainen: Hoitotyön ja hoitotyön johtajan valta sekä organisaation sosiaalinen todellisuus

TtM Sari Viinikaisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Hoitotyön ja hoitotyön johtajan valta sekä organisaation sosiaalinen todellisuus (Nursing group power and nursing managers’ power and organizational social reality)

tarkastetaan 8.5.2015 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Leena Paasivaara (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Hoitotyön ja hoitotyön johtajan valta sekä organisaation sosiaalinen todellisuus


Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja johtajien roolit, muun muassa hoitotyön johtamisen sekä niihin liittyvän vallan jakaantumisen osalta, ovat käynnistymässä olevassa palvelurakenneuudistuksessa murroksen alla. Hoitotyön johtajilta ja hoitotyöntekijöiltä odotetaan yhä pienenevin resurssein tuloksekkaampaa, näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Hoitotyön lähiesimiehien asema onkin viime vuosikymmeninä korostunut ja vastuu lisääntynyt. Hallinnollisten tehtävien lisääntyessä valta koetaan kuitenkin vähäiseksi. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot kattavat tällä hetkellä noin puolet kuntien kokonaismenoista. Hoitotyön johtamisella on merkitystä, kuinka käytettävissä olevia resursseja ohjataan. Toimintaympäristön muutoksena organisaatioita yhdistetään, jopa lakkautetaan ja niiden myötä organisaatiokulttuuri ja – ilmapiiri muuttuvat organisaatioiden välillä ja sisällä. Hoitotyön johtamisella vaikutetaan siihen, kuinka hyvin suunnitteilla olevat muutokset pysytään implementoimaan käytäntöön.
 
Tässä tutkimuksessa tunnistettiin ja kuvattiin hoitotyön ja hoitotyön johtajien valtaa julkisen terveydenhuollon organisaatioissa hoitotyön johtajien itsensä arvioimana. Tutkimuksessa selitettiin missä määrin organisaatiokulttuurilla ja organisaatioilmapiirillä on yhteyttä hoitotyön ja hoitotyön johtajan valtaan. Tutkimus toteutettiin neljässä vaiheessa 11 suomalaisessa julkisen terveydenhuollon organisaatiossa. Siihen osallistuivat hoitotyön keskijohdossa työskentelevät ylihoitajat ja hoitotyön lähiesimiehinä toimivat osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat organisaatioiden kolmelta eri tulos-/toimialueelta (konservatiivinen, operatiivinen ja psykiatrinen). Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua ja neliosaista kyselyä, missä käytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa hoitotyön vallan mittaamiseen Sieloff-King Assessment of Group Outcome Attainment Within Organizations (SKAGOA)© -mittaria, hoitotyön johtajan vallan mittaamiseen tutkimuksessa kehitettyä Hoitotyön johtajan valta-mittaria sekä organisaation sosiaalisen todellisuuden todentamiseen ainoana suomalaisena tutkimusryhmänä Organizational Social Context, OSC -mittaria. Aineistomenetelminä käytettiin muun muassa hoitotieteen tutkimuksessa vähemmän käytettyjä ryhmätason ilmiöiden tarkasteluun sopivia analyysimenetelmiä.

Tuloksien mukaan hoitotyön valta on hoitotyön lähiesimiesten arvioimana keskitasolla kahdeksan eri osa-alueen kautta tarkasteltuna. Hoitotyön lähiesimiehet arvioivat, että hoitotyö saavuttaa tällä hetkellä sille asetetut tavoitteet ja tulokset. Sen sijaan yhteistyön ja hoitotyön resurssien osalta on parannettavaa ja organisaation ulkopuolisia vaikutuksia ei koeta hallittavan. Ylihoitajatasolla hoitotyön johtajan valta ilmenee aseman tuomana-, persoonallisena- ja legitiimivaltana. Hoitotyön johtajan valta lähiesimiestasolla on heikointa resurssien osalta. Joillakin tulos-/toimialueilla hoitotyön johtajan valta on kaikilla osa-alueilla tarkasteltuna heikkoa. Organisaation sosiaalinen todellisuus myös vaihtelee saman organisaation tulos-/toimialueiden sisällä ja 30 hoitotyön lähiesimiesryhmän välillä.

Tuloksien perusteella tunnistettuihin ja kuvattuihin hoitotyön vallan ja hoitotyön johtajan vallan osa-alueisiin voidaan kiinnittää huomiota ja vahvistaa niitä.  Vahvistamalla hoitotyön valtaa, mahdollistetaan myös hoitotyöntekijöiden ammatillinen ja itsenäinen toiminta sekä voidaan auttaa heitä tavoitteiden saavuttamisessa ammattiryhmänä ja työyhteisönä. Terveydenhuollon näkyvien rakenteiden ohella on syytä kiinnittää huomiota myös organisaation sosiaaliseen ulottuvuuteen, mitkä yhdessä muodostavat hoitamisen toimintaympäristön. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää tuloksellisessa ja tavoitteet saavuttavassa hoitotyön johtamisessa, hoitotyön vallan vahvistamisessa sekä hoitotyön toimintaympäristön kehittämisessä muuttuvassa palvelurakenneuudistuksessa.

                                               ******

Sari Viinikainen on syntynyt Kangasniemellä ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Kuopion (nyk. Itä-Suomen) yliopistossa. Nykyisin hän toimii ylihoitajana.

Viinikaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2043, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9769-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1532, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9770-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Sari Viinikainen, puh. 040 7793637, viinikainen.sari.m@student.uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti