Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

12.6.2015 D.Soc.Sc. Vilma Žydžiūnaitė: Leadership styles in ethical dilemmas. Reasons, actions and consequences when head nurses make decisions in ethical dilemmas (Johtamistyylit eettisesti ongelmallisissa tilanteissa. Syyt, käyttäminen ja seuraukset osastonhoitajien tehdessä päätöksiä eettisesti ongelmallisissa tilanteissa)

D.Soc.Sc. Vilma Zydziūnaitėn hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Leadership styles in ethical dilemmas. Reasons, actions and consequences when head nurses make decisions in ethical dilemmas (Johtamistyylit eettisesti ongelmallisissa tilanteissa. Syyt, käyttäminen ja seuraukset osastonhoitajien tehdessä päätöksiä eettisesti ongelmallisissa tilanteissa)

tarkastetaan 12.6.2015 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Terese Bondas (Nordlandin yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Johtamistyylit eettisesti ongelmallisissa tilanteissa


Johtajana toimiessaan osastonhoitajan tulisi pystyä tekemään päätöksiä eettisesti ongelmallisissa tilanteissa valitsemalla sellaisen johtamistyylin, joka parhaiten sopii kyseiseen tilanteeseen ja kontekstiin. Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli tunnistaa osastonhoitajille eettisesti ongelmallisia tilanteita ja kuvata osastonhoitajien kokemuksia, jotka koskevat heidän päätöksenteossa soveltamiaan johtamistyylejä eettisissä ongelmatilanteissa.  

Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: Miten määritellään eettisesti ongelmallinen tilanne ja sen tasot terveydenhuollon kontekstissa? Millaisia syitä osastonhoitajilla on erilaisten johtamistyylien käyttämiseen kun he tekevät päätöksiä eettisesti ongelmallisissa tilanteissa? Millaisia seurauksia on osastonhoitajan käyttämästä johtamistavasta eettisesti ongelmallisessa tilanteessa? Millaisia johtamistyylejä osastonhoitajat käyttävät eettisesti ongelmallisissa tilanteissa? Tutkimuksen toteutus oli kolmivaiheinen vuosina 2009-2014. Vaiheena I oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus (n=21). Vaiheessa II laadullinen tutkimus kohdennettiin osastonhoitajille (n=49), jotka työskentelivät isoimmissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Vaiheena III oli määrällinen tutkimus, johon osallistui osastonhoitajia (n=278) viidestä isosta julkisen rahoituksen sairaalasta Liettuassa.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen (Vaihe I) tulokset toivat ilmi, että tieteelliset lähteet eivät käsittele osastonhoitajien johtajuustyylejä eettisissä ongelmissa eivätkä pääasiallista johtajuustyyliä silloin, kun he tekevät päätöksiä eettisesti ongelmallisissa tilanteissa.  

Tulosten (Vaihe II) mukaan osastonhoitajat tekevät päätöksiä kompleksisissa eettisesti ongelmallisissa tilanteissa, jotka liittyvät suoraan hoitajien kompetenssiin ja itseluottamukseen, organisaation rakenteisiin, eri ammattilaisten yhteistyöhön ja johtamiseen. Osastonhoitajien eettisesti ongelmallisissa tilanteissa kohtaamat syyt, toiminnat ja seuraukset kohdistuvat potilaisiin ja heidän läheisiinsä, hoitajiin ja hoitotyön käytäntöön, ammattienväliseen yhteistyöhön ja tiimityöskentelyyn, johtamiseen ja työn hallintaan, hoidon laatuun, kunnioitukseen ja ammatilliseen arvokkuuteen sekä oppimiseen ja kompetenssiin.  

Tulokset (Vaihe III) osoittivat että osastonhoitajat saattoivat käyttää erilaisia johtamistyylejä eettisesti ongelmallisissa tilanteissa päätöksiä tehdessään.  Erilaisten johtamistyylien käyttäminen eettisesti ongelmallisissa tilanteissa oli yhteydessä vastaajien taustamuuttujiin, kuten osastonhoitajan ikään, koulutustasoon, työkokemuksen pituuteen osastonhoitajana ja osaston toimialaan.

Tuloksissa (Vaihe III) korostui vahvin yhteys erityisen johtamistyylin ja syiden välillä, mitkä ovat yhteydessä: valmentava, karismaattinen ja yhdistävä johtamistyyli ja kaikki tutkitut syyt ovat yhteydessä (eettisesti ongelmallisten tilanteiden esiintymistiheys, osastonhoitajan ikä, koulutustaso, osallistuminen tiimityöskentelyyn, tyytyväisyys päätöksenteon jälkeen, mahdollisuus kompetenssien kehittämiseen organisaatiossa, yksilölliset ominaisuudet ja osastonhoitajan auktoriteetin tunnistaminen) lukuun ottamatta etiikan arvostaminen organisaatiossa. Välinpitämätön, demokraattinen, kestävä, autoritäärinen ja transformationaalinen tyyli olivat merkitsevästi yhteydessä osastonhoitajan mahdollisuuteen kehittää kompetenssialueitaan organisaatiossa. Seuraukset johtamistyylin toteuttamisesta olivat seuraavia.  Merkittävin osastonhoitajan kompetenssiin yhteydessä oleva tekijä oli autoritäärisen johtamistyylin käyttäminen. Kestävä johtaminen osoittautui vaikuttavimmaksi osaston kommunikaatiojärjestelmän kehittämisessä. Yhdistävä ja kestävä johtaminen vaikuttavat eniten osaston ryhmätyökulttuuriin.

Päätöksenteko eettisesti ongelmallisissa tilanteissa vaatii osastonhoitajalta tilanteen hallintaa. Ei ole olemassa vain yhtä hyvää johtamistyyliä, jota voitaisiin pitää sääntönä tai parhaana esimerkkinä joka tilanteessa. Osastonhoitajien tulee reflektoida omia johtamiskäytänteitään ja löytää tarkoituksenmukaisia keinoja ja muotoja kollegoilta, potilailta ja heidän läheisiltään, kuten myös oppiakseen terveydenhuolto-organisaation ylemmiltä johtajilta.

                                               ******

Vilma Zydziūnaitė on syntynyt Kaunasissa Liettuassa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon Kaunasin teknillisessä yliopistossa. Nykyisin hän toimii professorina kasvatustieteiden laitoksella Vytautas Magnusin yliopistossa Liettuassa.

Zydziūnaitėn väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2071, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9843-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1564, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9844-2, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja
: Vilma Zydziūnaitė, v.zydziunaite@smf.vdu.lt

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti