Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

15.1.2016 TtM Maaret Vuorenmaa: Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa  sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät (Maternal and paternal empowerment in the family and family services and the factors related to them)

Vastaväittäjänä on professori Katri Vehviläinen-Julkunen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Åstedt-Kurki.

Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa 
sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät


Vanhempien osallisuutta pidetään oleellisena tekijänä perheiden hyvinvoinnille. Suomalaisten vanhempien osallisuudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä on niukasti tietoa.

Tämän kyselytutkimuksen tarkoituksena oli arvioida vanhempien osallisuutta arvioivan mittarin luotettavuutta sekä tarkastella alle 9-vuotiaiden ja pääosin terveiden lasten vanhempien osallisuutta. Osallisuudella tarkoitettiin vanhempien omaa arviota kyvystään pärjätä jokapäiväisessä arjessa oman lapsensa kanssa, osallistua vaikuttamiseen ja päätöksentekoon oman lapsensa käyttämissä palveluissa sekä vaikuttaa oman kuntansa lasten ja perheiden palveluihin. Kyselyyn vastasi 571 äitiä ja 384 isää. Vanhemmat arvioivat osallisuutensa toteutumista lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, päivähoidossa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa.

Vanhempien osallisuutta arvioiva mittari osoittautui luotettavaksi. Mittaria voidaan hyödyntää vanhempien osallisuuden tukemisessa sekä sitä vahvistavien toimintatapojen suunnittelussa ja arvioinnissa.
Vanhempien osallisuus perheessä ja oman lapsen palveluissa oli vahvaa ja palveluiden kehittämisessä keskinkertaista. Vanhemmuuteen liittyvät huolet, arkielämän stressi ja hankaluudet saada lähipiiriltä apua olivat lapsiperheissä tavallisia ja ne olivat heikentävästi yhteydessä vanhempien osallisuuteen. Lisäksi vanhempien kokemilla vaikeuksilla oman lapsuutensa aikana oli heikentävä yhteys osallisuuteen. Merkityksellisiksi osoittautuivat esimerkiksi lapsuudenperheen taloudelliset ongelmat, vanhempien työttömyys ja mielenterveyden ongelmat sekä äideillä lisäksi altistuminen koulukiusaamiselle. Vanhempien tiedonsaanti palveluista sekä vaikuttamismahdollisuudet oman lapsen palveluissa ja kunnan lasten ja perheiden palvelujärjestelmässä olivat vahvistavasti yhteydessä vanhempien osallisuuteen.
Tulosten perusteella vanhempien osallisuutta vahvistamalla voidaan tukea vanhempien selviytymistä jokapäiväisten arjen haasteiden, kuten ajankäytön ja voimavarojen riittävyyden, sekä vanhemmuuteen tyypillisesti liittyvien epävarmuuden tunteiden kanssa. Perheen kohdatessa haastavia elämäntilanteita, vanhempien osallisuuden vahvistaminen saattaa kohentaa perheen selviytymistä nykyhetkessä, vähentää vaikeuksien pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia perheenjäsenien hyvinvoinnille ja ehkäistä vanhempien heikon osallisuuden tunteen siirtymistä lapsille.  

Vanhempien osallisuutta voidaan tulosten mukaan vahvistaa useilla yksinkertaisilla keinoilla. Vanhemmille olisi hyvä järjestää nykyistä enemmän vertaisryhmiä ja muita ryhmämuotoisia toimintoja, sillä vertaistuki on toimiva keino vanhemmuuden vahvistamisessa ja sosiaalisen tuen saannin turvaamisessa. Tärkeää olisi myös tarjota vanhemmille matalan kynnyksen apua arjessa selviytymiseen. Vanhempien emotionaalisen ja tiedollisen tuen tarpeet huomioimalla voitaisiin tukea vanhempien osallistumista omaa lastaan ja perhe-elämäänsä koskevaan päätöksentekoon. Palvelutapaamisten yhteydessä olisi myös hyvä pyytää vanhemmilta palautetta palveluista ja kehittämisehdotuksia niiden parantamiseksi, jolloin vaikuttamismahdollisuudet palvelujärjestelmään lisääntyisivät luontevasti. Tietojen yhteen kokoaminen kaikista kunnan, yksityisten palvelun tuottajien, seurakunnan ja kansalaisjärjestöjen tarjoamista alueellisista palveluista puolestaan kohentaisi vanhempien tiedonsaantia olemassa olevista palveluista.

                                               ******

Maaret Vuorenmaa on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Vuorenmaan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2134, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0018-0, ISSN 1455-1616.

Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1631, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0019-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja:
Maaret Vuorenmaa,
040-731 2252, maaret.vuorenmaa@uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 12.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti