Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

17.6.2016 Master of Nursing Indrė Brasaitė: Health Care Professionals’ Knowledge and Attitudes Regarding Patient Safety and Skills for Safe Patient Care (Terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuutta koskevat tiedot, asenteet ja taidot)

Master of Nursing Indrė Brasaitėn hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Health Care Professionals’ Knowledge and Attitudes Regarding Patient Safety and Skills for Safe Patient Care (Terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuutta koskevat tiedot, asenteet ja taidot)

tarkastetaan 17.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön  Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Hannele Turunen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


Tiedot, asenteet ja taidot potilasturvallisuudesta


Tämän tutkimuksen kokonaistarkoituksena oli kuvata terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuutta koskevaa tietoa, asenteita ja taitoja ja selittää niiden yhteyksiä. Tavoitteena oli tunnistaa tämänhetkinen tieto ja miten tieto, asenteet ja taidot ovat yhteydessä, jotta meillä olisi syvällinen perusta parantaa terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuutta koskevia tietoja, asenteita ja taitoja.

Koko tutkimusprosessi kesti 2012 - 2015 ja se oli kaksivaiheinen. Vaiheena I oli laadullinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus pohjautuen 18 artikkeliin, joissa tarkasteltiin terveydenhuoltohenkilöstön tietoa, asenteita ja taitoja potilasturvallisuudesta. Vaiheessa II tehtiin määrällinen kuvaileva empiirinen poikkileikkaustutkimus kolmessa alueellisessa sairaalassa Liettuassa. Tutkimus koski koko terveydenhuoltohenkilöstöä (n=1082) joka työskenteli aikuispotilaiden kanssa.

Yleisesti todeten, terveydenhuoltohenkilöstöllä oli matala tiedontaso potilasturvallisuudesta, mutta henkilöillä oli positiiviset asenteet ja he ovat kompetentteja potilasturvallisuutta koskevilta taidoiltaan. Terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuutta koskeva tieto, asenteet ja taidot osoittivat olevan positiivisesti tai negatiivisesti yhteydessä taustamuuttujiin, kuten koulutukseen, työskentelyn pituuteen omalla erityisalueella tai työskentelyn pituuteen ylipäätään ja potilasturvallisuutta koskevaan tietoon, mikä oli saatu joko ammatillisen tai täydennyskoulutuksen aikana. Myös tilastollisesti merkitseviä eroja oli terveydenhuoltohenkilöstön tiedoissa, asenteissa ja taidoissa potilasturvallisuudesta ammattiryhmittäin, sairaaloittain ja osastoittain tarkastellen ja myös yhteydessä viimeisen vuoden aikana raportoituihin potilasturvallisuutta koskeviin haittatapahtumiin.

Empiirisen tutkimuksen tulosten mukaan terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuutta koskeva tieto oli positiivisesti yhteydessä kaikkiin tässä arvioinnissa olleisiin asenteiden ja taitojen osa-alueisiin, joten tutkimukselle asetettu hypoteesi sai vahvistusta.

Tämän tutkimuksen päätelmät kohdentuvat käytäntöön, johtamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tutkimustulosten perusteella on ilmeistä, että jotkut parannukset ovat tarpeen ja tutkijoiden, sairaalan johtajien, lääkäreiden, sairaanhoitajien ja lähihoitajien tulisi kaikkien olla mukana kehittämässä tätä tärkeää aluetta, potilasturvallisuutta. Erityisesti potilasturvallisuutta koskevia taitoja ja tietoja olisi parannettava ammatillisen koulutuksen avulla. Nykyiset opetussuunnitelmat olisi tarpeen arvioida ja sisällyttää potilasturvallisuutta koskevat aiheet tarvittaessa. Sekä ammatillisessa että täydennyskoulutuksessa toimivien opettajien tulisi keskittyä opettamaan näyttöön pohjautuvaa käytäntöä ja moniammatillisuutta, jotta kehitetään terveydenhuoltohenkilöstön taitoja työskennellä koordinoituna tiiminä potilasturvallisuuden varmentamiseksi. Myös täydennyskoulutuksessa käsiteltävien aiheiden tulisi kohdentua enemmän potilasturvallisuusaiheisiin.  Täydennyskoulutuksen ja johtamisen säädöksiä tarkasteltaessa olisi kiinnitettävä huomiota niiden edistävän potilasturvallisuutta. Jatkossa tarvitaan tutkimusta kohdentuen terveydenhuoltohenkilöstön spesifisiin potilasturvallisuutta koskeviin tietoihin ja taitoihin. Tässä tutkimuksessa yhdistetään aikaisempaa tutkimustietoa ja empiiristä alueellista tietoa ja siten tutkimus tuo uutta tärkeää tietoa evidenssiin, terveydenhuoltohenkilöstön yleisestä tiedosta, asenteista ja taidoista potilasturvallisuudesta ja lisää arvokasta tietoa tästä tutkimusalueesta. Tärkeää on, että käytännön näkökulmasta tarkastellen tutkimus luo pohjan, jonka avulla sairaaloiden johtajat voivat kehittää potilasturvallisuutta. Oppimisnäkökulmasta tarkastelleen kaikilla tähän tutkimukseen osallistuneilla terveydenhuollon ammattiryhmillä on aukkoja potilasturvallisuutta koskevissa tiedoissa, jolloin tämä haastaa johtajat luomaan henkilökunnalle mahdollisuuksia potilasturvallisuutta omalla työskentelyalueella koskevien tietojensa ja taitojensa päivittämiseen.

                                               ******

Indrė Brasaitė on syntynyt Klaipėdassa, Liettuassa ja hän on suorittanut Master of Nursing -tutkinnon Klaipėdan yliopistossa.

Brasaitėn väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2175, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0135-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1674, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0136-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.5.2016 10.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti