Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

12.10.2012 TtM Tiina Mäenpää: The outcomes of regional health information exchange in health care delivery (Alueellisesti yhteiskäyttöisten tietojen vaihdon vaikutukset terveydenhuollon palvelujärjestelmään)

TtM Tiina Mäenpään hoitotietaan alaan kuuluva väitöskirja

The outcomes of regional health information exchange in health care delivery
(Alueellisesti yhteiskäyttöisten tietojen vaihdon vaikutukset terveydenhuollon palvelujärjestelmään)

tarkastetaan 12.10.2012 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Leena Paasivaara (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

                                                ***

Tiina Mäenpää on syntynyt Porissa ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa.

Mäenpään väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1760, Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8894-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1233, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8895-5, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja
: Tiina Mäenpää, tiina.maenpaa@satshp.fi

LEHDISTÖTIEDOTE


Potilastietoja käsitellään yhä enemmän sähköisesti ja siirretään alueellisesti tai kansallisesti eri terveydenhuollon organisaatioiden kesken. Tehokas alueellinen tietojen vaihto on tulevaisuudessa tärkeä palvelumuoto terveydenhuollon tietojärjestelmiä kehitettäessä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Lähitulevaisuudessa terveydenhuollon hoito- ja palveluprosessien toimivuus on ratkaisevasti riippuvainen tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta. Aluetietojärjestelmä mahdollistaa alueellisen tietojen vaihdon, jota käytetään kehittämään ja tukemaan uusia toimintamalleja. Tavoitteena on asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus ja saumaton palveluketju. Tutkimuksen tarkoituksena oli selkeyttää alueellisen tietojenvaihdon tuomat hyödyt ja vaikutukset potilaan palvelukokonaisuuteen ja palvelujärjestelmään yhden sairaanhoitopiirin alueella viiden vuoden seurantajakson aikana vuosina 2004–2008.

Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista lähestymistapaa, jotta saataisiin laajaa empiiristä tutkittua tietoa ja arviointitietoa aluetietojärjestelmän mahdollistaman alueellisen tiedonvaihdon tuomista hyödyistä ja vaikutuksista. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen empiiriset tutkimusartikkelit olivat yksi osa tutkimusaineistoa. Tutkimusaineistona käytettiin lisäksi rekisteriaineistoa, atk-pohjaisista tilastoista ja raporteista kerättyjä tunnuslukuja sekä seurantatietoja aluetietojärjestelmän viitetietojen katselusta alueen kunnissa koko sairaanhoitopiirin alueella viiden vuoden seurantajakson ajalta. Tutkimusaineistoa kerättiin myös haastattelemalla potilaita ja aluetietojärjestelmää käyttäneitä lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa ja hallinnon edustajia viiden vuoden käytön jälkeen, jolloin järjestelmä toimi osana normaalia työtä.

Tutkimuksen mukaan alueellinen tiedonvaihto vaikutti viiteen eri osa-alueeseen, jotka olivat alueellinen tiedonkulku ja alueellinen yhteistoiminta, toimintatapojen muutos, järjestelmän käytettävyys ja organisaatiokulttuuri. Tutkimuksen mukaan alueellisella tiedonvaihdolla oli vaikutuksia terveydenhuollon palvelujärjestelmään sairaanhoitopiirin alueella. Merkittäviä muutoksia havaittiin perus- ja erikoissairaanhoidossa viiden vuoden seurantajakson aikana. Alueellinen tiedonvainto lisääntyi kaikissa terveydenhuollon ammattiryhmissä.

Tutkimus osoitti, että alueellinen tiedonvaihto muutti ja paransi potilastietojen saatavuutta, tietojen vaihtoa ja tietosuojaa sekä hoitohenkilöstön alueellista yhteistoimintaa. Alueellinen tiedonvaihto mahdollisti aiempaa tehokkaamman potilaan hoidon parantamalla hoitohenkilökunnan potilaan tietoihin pääsyä yli organisaatiorajojen. Terveydenhuollon eri ammattilaiset ja potilaat havaitsivat toiminnallisia muutoksia ja toimintatapojen tehostumista, vaikka toiminnan tehottomuuttakin edelleen ilmeni. Hallinnollista tukea ja eri sidosryhmien sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, muutoksiin toimintatavoissa ja uuteen tapaan toimia tarvitaan, kun alueellisia tietojärjestelmiä otetaan käyttöön terveydenhuollossa.

Aluetietojärjestelmän käytön leviäminen ja alueellisen tiedonvaihdon hyödyntäminen terveydenhuollon palvelujärjestelmässä on pitkäjänteinen prosessi, sillä viiden vuoden jälkeenkin sen käytössä tunnistettiin monia ongelmia. Terveydenhuollon eri ammattilaisilta saatavaa palautetta pidetään tärkeänä terveydenhuollon tietojärjestelmiä kehitettäessä, ja niiden edelleen kehittämiseen tulee jatkossa panostaa.

Tutkimus tuotti uutta arviointitietoa alueellisen tiedonvaihdon ja aluetietojärjestelmän tuomista hyödyistä ja vaikutuksista potilaan palvelukokonaisuuteen ja palvelujärjestelmään.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti