Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

30.11.2012 VTM Anne Lounamaa: Improving Information Systems for Injury Monitoring to Support Prevention at the Local Level. Opportunities and obstacles (Seurantajärjestelmien kehittäminen paikallisen tason tapaturmien ehkäisytyön tueksi. Mahdollisuuksia ja haasteita)

VTM Anne Lounamaan sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Improving Information Systems for Injury Monitoring to Support Prevention at the Local Level. Opportunities and obstacles (Seurantajärjestelmien kehittäminen paikallisen tason tapaturmien ehkäisytyön tueksi. Mahdollisuuksia ja haasteita)

tarkastetaan 30.11.2012 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Jari Parkkari (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Juhani Lehto.

                                                ***

Anne Lounamaa on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Lounamaan väitöskirja ilmestyy THL Tutkimuksia 89 sarjassa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2012. ISBN 978-952-245-726-4, ISSN 1798-0054. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1256, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8972-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja
: Anne Lounamaa, 029 52 48436, anne.lounamaa@thl.fi, www.thl.fi/tapaturmat

LEHDISTÖTIEDOTE

Tapaturmien ehkäisytyötä kunnissa tekevien tietotarpeet ovat monipuoliset. Usein kunnissa toimivilta puuttuvat aivan keskeiset tapaturmatiedot. Paikalliset toimijat kaipaavat tietoa tapaturmissa syntyneiden vammojen yleisyydestä ja muutoksista tapaturmatilanteessa, mutta erityisesti tietoa paikoista, tilanteista ja olosuhteista, jossa tapaturmat ovat heidän kunnassaan sattuneet. Vaikka yli 40 valtakunnalliseen tietojärjestelmään tallentuu tapaturmatietoa, ei olemassa oleva tieto saavuta kunnan ammattilaisia tai tietosisällöt eivät vastaa paikallisia tietotarpeita.

Paikallisten toimijoiden kaipaamaa tietoa on mahdollista kerätä ensiapuvastaanotolla. Tiedonkeruun onnistuminen ensiavussa edellyttää kuitenkin nykyistä huomattavasti käyttäjäystävällisempiä terveydenhuollon tietojärjestelmiä.  Osaava tapaturma-alan asiantuntija tarvitaan tukemaan tapaturmatiedon keruuta ja tiedon hyödyntämistä. Terveydenhuolto-organisaation ja kunnan tuki tällaiselle työlle on välttämätön. Myös valtakunnallisissa tietojärjestelmissä olemassa oleva tapaturmatieto tulee saada kuntatoimijoiden käyttöön kehittämällä tiedonjakelujärjestelmiä. Ministeriöiden ohjaus on voimakkaasti painottunut tiedon laadun parantamiseen. Painopisteen tulisi siirtyä tiedon hyödyntämiseen.

Vuonna 2010 Suomessa kuoli tapaturmaisesti 2 856 henkilöä ja tapaturmissa syntyneiden vammojen hoidosta kertyi 1,2 miljoonaa hoitopäivää. Terveyden edistäminen, sairauksien ja tapaturmien ehkäiseminen ovat terveydenhuoltolainsäädännön mukaan kunnan tehtävä. Hyvä tietopohja on välttämätön, joskaan ei riittävä ehto laadukkaalle tapaturmien ehkäisytyölle.

Tutkimusaineisto kerättiin osallistumalla tapaturmien ehkäisyhankkeisiin kunnissa, havainnoimalla ja haastattelemalla. Analyysi olemassa olevista, tapaturmatietoa sisältävistä seurantajärjestelmistä perustui kirjallisiin tietolähteisiin ja asiantuntijahaastatteluihin. Valtakunnallisia pyrkimyksiä kehittää paikallista tapaturmaseurantaa tutkittiin analysoimalla ministeriöiden tapaturma- ja tilastoalan tavoite- ja toimenpideohjelmia.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti