Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

18.6.2013 THM Riitta Mikkola: Henkilökunnan kokema pelko ja selviytymiskeinot ensiapupoliklinikoilla. Malli pelosta selviytymisestä

THM Riitta Mikkolan hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Henkilökunnan kokema pelko ja selviytymiskeinot ensiapupoliklinikoilla. Malli pelosta selviytymisestä (Experiences of Fear and coping strategies among staff in emergency departments. Model for coping with fear)

tarkastetaan 18.6.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaisa Haatainen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Eija Paavilainen.

Henkilökunnan kokema pelko ja selviytymiskeinot ensiapupoliklinikoilla
Malli pelosta selviytymisestä

Ensiapupoliklinikan henkilökunnan työ on mielenkiintoista ja haasteellista. Henkilökunnalta vaaditaan joustavuutta ja monialaista osaamista. Ensiapupoliklinikan työssä kohdataan usein myös vaara- ja riskitilanteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ensiapupoliklinikan hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden työssä ilmeneviä pelkoa aiheuttavia tekijöitä ja pelon uhkakuvia. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata selviytymistä ja selviytymisen tarvetta sekä kehittää selviytymismalli työstä aiheutuvista peloista. Tutkimusaineisto on kerätty haastatteluilla ja kyselylomakkeella 2 yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueiden sairaaloissa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 16 sairaalan ensiapupoliklinikan hoitohenkilökunta ja lääkärit.

Tutkimuksen tulosten mukaan ensiapupoliklinikan henkilökunnasta lähes kaikki ovat kokeneet työstä aiheutuvia pelkoja. Yleensä pelko oli hetkellistä ja pelon tunne helpotti tilanteen ollessa ohi. Pidempään jatkunut pelko liittyi tavallisesti vakavampaan tapahtumaan, joita olivat esimerkiksi lääke- tai hoitovirheen tapahtuminen. Muita ensiapupoliklinikan työssä pelkoa aiheuttavia tekijöitä olivat muun muassa väkivalta- ja uhkatilanteet, potilasturvallisuus, lapsipotilaiden hoitaminen ja elvyttäminen, kiire sekä resurssien ja henkilökunnan riittävyys. Tutkimuksen mukaan pelon uhkakuvat liittyivät esimerkiksi turvattomuuteen, uhkaan terveyden menettämisestä tai työtilanteista selviytymiseen.

Ensiapupoliklinikalla työskentelevä hoitohenkilökunta ja lääkärit käyttivät useita erilaisia selviytymiskeinoja. Selviytymiskeinoista oli käytetty eniten ongelmasuuntautunutta selviytymistä ja sosiaalista tukea. Ongelmasuuntautuneista selviytymiskeinoista oli käytetty eniten hyväksymistä ja suunnittelua. Pelkoa aiheuttavat asiat tai tilanteet oli hyväksytty kuuluvan osaksi ensiapupoliklinikan työtä. Oman toiminnan ja asioiden etukäteistä suunnittelua käytettiin, joilla pyrittiin välttämään pelkoa aiheuttavia tilanteita. Sosiaalisen tuen osalta pelkoa aiheuttaneista tilanteista keskusteltiin usein työkaverin, esimiehen ja avo- tai aviopuolison kanssa. Tutkimukseen osallistujat toivoivat peloista selviytymiskeinoiksi enemmän työyhteisön tukea, lisää resursseja, ammattiauttajan tukea sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Väitöskirjatutkimus tuotti uutta tietoa ensiapupoliklinikan henkilökunnan työstä aiheutuvista peloista ja pelon uhkakuvista sekä selviytymisestä. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää ensiapupoliklinikan henkilökunnan peloista selviytymisessä ja sen avulla voidaan tukea henkilökunnan työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

                                               ******

Riitta Mikkola on syntynyt Haukivuorella  ja hän on suorittanut terveydenhuollon maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Mikkolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1829, Tampere University Press, Tampere 2013. ISBN 978-951-44-9136-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1307, Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9137-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Riitta Mikkola, puh. 040-5300404, riittakmikkola@gmail.com

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti