Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: väitökset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

<-- Takaisin arkistolistaukseen

14.11.2014 TtM Päivi Leikkola: Selkäleikkauspotilaan ja läheisen selviytyminen sairaalasta kotiuduttaessa ja kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen

TtM Päivi Leikkolan hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Selkäleikkauspotilaan ja läheisen selviytyminen sairaalasta kotiuduttaessa ja kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen (Back Surgical Patients’ and their Family Members’ Coping at Discharge from Hospital and at Six Weeks Postoperatively)

tarkastetaan 14.11.2014 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen isossa luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaisa Haatainen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Åstedt-Kurki.

Selkäleikkauspotilaan ja läheisen selviytyminen sairaalasta kotiuduttaessa

 ja kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen


Tutkimuksessa kuvataan aikuisen selkäleikkauspotilaan ja läheisen kokemuksia heidän selviytymisensä voimavaroista ja heidän selviytymisen tukemista potilaan leikkauksen jälkeen. Selviytymisen voimavaroissa tarkastellaan potilaan ja läheisen sisäisiä voimavaroja ja selviytymisen tukemisessa tarkastellaan potilaan hoitamiseen osallistuneiden henkilöiden (lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti) antamaa tukea potilaalle ja läheiselle sairaalahoidon aikana. Tutkimuksessa kehitettiin potilaan ja perheen selviytymisestä malli, jonka avulla voidaan edistää käytännön perhehoitotyön ja potilaan ja läheisen hoidon kehittämistä sairaalan vuodeosastolla.

Kyseessä on seurantatutkimus, jossa tutkimusaineisto kerättiin aikuisilta selkäleikkauksessa olleilta potilailta ja heidän läheiseltään kyselylomakkeen avulla. Aineisto kerättiin potilaalta ja läheiseltä potilaan sairaalasta kotiutumisen vaiheessa ja uudelleen kuusi viikkoa sairaalasta kotiutumisen jälkeen.
Tulokset osoittavat, että potilaan ja läheisen selviytyminen on hyvin yksilöllistä sairaalasta kotiutumisen vaiheessa ja kuusi viikkoa potilaan leikkauksen jälkeen. Sairaalasta kotiutumisen vaiheessa potilaan ja läheisen tärkeimpiä selviytymisen voimavaroja ovat potilaan oma motivoituneisuus toipumiseensa ja heidän molempien yhteinen luottamus hoitohenkilökuntaa kohtaan. Erilaiset pelot huonontavat heidän molempien voimavaroja.

Kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen myönteisenä voimavarana korostui myös heidän kotielämän arjen normaalius. Sairaalasta kotiutumisen vaiheessa ja kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen potilaat ja läheiset kokivat myönteisenä selviytymisensä tukena erityisesti sairaalassa tapahtuneen ohjaustilanteen ilmapiirin, potilaan käyttäytymisen tasoittumisen ja perheessä koettujen erilaisten tunnemuutosten vähentymisen. Potilaiden selviytymisen näkökulmasta sairaalassa potilasta hoitaneiden henkilöiden osoittama läsnäolo ja potilaan ohjaukseen liittyneiden tarpeiden huomioiminen ja itsehoitoon motivoiminen koettiin myös erittäin suureksi tueksi. Kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen potilaat kokivat tärkeäksi tueksi heidän itsehoitoon motivoitumisensa ja heitä hoitaneiden henkilöiden osoittaman läsnäolon. Tulokset osoittivat läheisten tuen saamisen olleen puutteellista, ja läheiset kokivat potilasta hoitaneiden henkilöiden osoittaneen heille vähäistä läsnäoloa potilaan sairaalasta kotiutumisen vaiheessa. Kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen läheinen koki yhä edelleen, että potilasta hoitaneet henkilöt eivät olleet läsnä heidän kanssaan ja he näkivät puutteita myös potilaan ohjaukseen liittyneiden tarpeiden huomioimisessa.

Tutkimuksessa verrattiin myös potilaan ja läheisen tilannetta näiden kahden ajankohdan välillä. Tulokset osoittivat että potilaan oma motivoituneisuus toipumiseensa oli tärkeä selviytymisen voimavara. Tämän lisäksi ilmapiiri sairaalassa tapahtuneessa ohjaustilanteessa henkilökunnan kanssa oli ollut heille tärkeä tuki sairaalasta kotiutumisen vaiheessa sekä kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen. Pelon potilaat kokivat yhä edelleen sellaisena tekijänä, joka heikensi heidän voimavarojaan. Läheisten kokemuksissa korostui heidän selviytymiselleen myönteisenä asiana näiden kahden ajankohdan välillä erityisesti heidän kotielämänsä arki ja sen normaalius. Läheiset haluavat olla läsnä potilaan hoidossa. Tutkimukseen osallistuneet läheiset toivoivat, että sairaalassa potilasta hoitavat henkilöt olisivat läsnä tiiviimmin myös heidän kanssaan. Läsnäolon merkitys läheiselle lisääntyi potilaan toipumisen edistyessä. Läheiset kokivat omille voimavaroilleen positiivisena myös sen, että potilaan mieliala ei vaihdellut enää niin paljon kuin aiemmin. Potilaan aktiivisuus itsensä hoitamiseen oli potilaan ja läheisen voimavaroille tärkeää potilaan toipumisen edistyessä. Lisäksi potilaan terveydentilan parantuminen ja sosiaalisen elämän lisääntyminen oli potilaan ja läheisen voimavaroille myönteinen asia potilaan toipumisen edistyessä.

Selkäleikkauspotilaan ja läheisen selviytymisestä on hyvin vähän aikaisempaa tutkimustietoa. Tutkimuksessa saadun tiedon pohjalta on mahdollista kehittää perhehoitotyön mukaisia toimintamalleja hoitotyöhön selkäleikkauspotilaan ja läheisen selviytymisen edistämiseksi ja samalla heidän terveydentilansa parantamiseksi.

                                               ******

Päivi Leikkola on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2008 lähtien ylihoitajana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Leikkolan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1984, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9598-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1471, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9599-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai e-mail: kirjamyynti@juvenes.fi.

Lisätietoja: Päivi Leikkola, Puh. 044-415 3125, paivi.leikkola@epshp.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2016 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti