Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Outi Jolanki

FT, Dosentti (sosiaaligerontologia) / PhD, Docent (social gerontology)

+358 40 190 1660
outi.jolanki@uta.fi

In English


Nykyinen tehtävä / current position

Tutkimuspäällikkö, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Tampereen yliopisto / Research Manager at the Faculty of Social Sciences, Health Sciences, University of Tampere, Finland & Yliopistotutkija, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto/University Researcher, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä

Asiantuntemus ja tutkimusalueet

Tällä hetkellä työskentelen osa-aikaisena tutkimuspäällikkönä gerontologian ryhmässä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Maaliskuusta 2017 lähtien työskentelen päätoimisesti Jyväskylän yliopistossa vanhojen ihmisten asumis-ja hoivavalintoja elämänkaarella tutkivassa LinkAge-projektissa (SA, 2016-2020). Ennen tätä johdin ASUVA-projektia (6/2016-4/2017), joka tutki keinoja edistää yhteisöllistä asumista ja yhteisöllisyyttä asuinalueilla. Taustani on sosiologiassa ja sosiaaligerontologiassa. Opetuskokemusta minulla on sosiaaligerontologian, yhteiskuntapolitiikan ja laadullisten menetelmien opetuksesta.

Tutkijana minua on kiinnostanut vanheneminen kokemuksellisena asiana, vanhuuden kulttuuriset merkitykset sekä ikäkategorioiden käyttö puheessa omia valintoja ja päätöksiä perusteltaessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on pitkään ollut toimijuus ja identiteetti, puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät ja diskurssianalyysi. Viime vuosina olen kiinnostunut asumis- ja hoivapolitiikan yhteyksistä vanhojen ihmisten ja heidän omaistensa arkiseen päätöksentekoon.

Viime vuosina olen tutkinut vanhojen ihmisten asumis- ja hoivapalveluita, asumispreferenssejä ja muuttamispäätöksiä, yhteisöllistä asumista eläkeiässä sekä työssäkäyviä omaishoitajia.

Tutkimusteemoja:

 • Toimijuus, aktiivinen kansalaisuus, osallisuus
 • Vanheneminen ja vanhuus
 • Kulttuuriset ikäkategoriat
 • Asuminen, paikallaan vanheneminen, muuttaminen vanhuudessa
 • Asuinyhteisöt ja yhteisöllinen asuminen eläkeiässä
 • Asumis- ja hoivapalvelut
 • Omaishoiva
 • Työn ja omaishoivan yhteensovittaminen

Expertise and research fields

Currently I work as a part-time Research Manager at the gerontology group in Faculty of Social Sciences, University of Tampere. Beginning March 2017 my main task willl be to work as a University Researcher in the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Jyväskylä. I will work in the LinkAge-project (Academy of Finland, 2016-2020), which studies housing and care choices of older people from lifecourse perspective. Before this I led ASUVA-project (6/2016-2/2017) which studied ways to promote a sense of community in housing and in neighborhoods. My background is in sociology, sosialgerontology and health sciences. I have teaching experience in social gerontology, social policy and qualitative research methods.

As a researcher I have been interested in individual responsibility for health, self-care, responsibilization of citizens, experiences and cultural meanings of old age and how age-categories are used in talk to explain individual choices and decisions. I have a long-term interest in agency and identity, studying choices and decision-making through talk, qualitative research methods and discourse analysis. Lately, I have studied older people’s housing preferences and moving choices, housing and care services of older people, senior cohousing communities, communal type of housing, and working carers of older people. I have also been involved in research on social and health care reform and service integration and primary health care workers views on service integration and freedom of choice.

My research interests include:

 • Agency, self-care
 • Ageing and old age
 • Cultural age-categories
 • Housing, ageing-in-place and moving in old age
 • Senior cohousing communities and retirement communities
 • Housing and care services of older people
 • Family care of older people
 • Reconciliation of work and family care


Viimeisimmät projektit / Recent Projects

LinkAge-projekti, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, PI professori Teppo Kröger, 2016-2020.  

ASUVA Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA Alternative housing options in later life), www.ikäasuminen.fi, www.communityforallages.fi, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Terveystieteet, Tampereen yliopisto (johto), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, GeroCenter, Jyväskylä (koordinaatio), Ikäinstituutti, Helsinki.

Perusterveydenhuollon asiakaslähtöiset toimintamallit – Valinnanvapautta ja integraatiota (VALINT), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto (TEKES, 2013 – 30.6.2016), Researcher 9/2015-

Muuttaminen vanhuudessa: Asumisen ja hoivan siirtymiä / Moving in Old Age: Transitions in Housing and Care (MOVAGE), PI professor Teppo Kröger, University of Jyväskylä (Academy of Finland, 2011-2015), Postdoctoral Researcher, 2011-2015

Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit / Working Carers – Caring Workers (WOCAWO), PI professor Teppo Kröger, University of Jyväskylä (Academy of Finland, 2008-2011), Postdoctoral Researcher 2009-2011


Julkaisuja (valikoima)/ Publications (selection)

Jolanki, O., Leinonen, E., Rajaniemi, J., Rappe, E., Räsänen, T., Teittinen, O. & Topo, P. (2017). Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2017. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=20103

Häikiö, L., Fraisse, L., Adam, S., Jolanki, O. & Kunatagård, M. (forthcoming 2017). The Janus face of social innovation in local welfare initiatives. In Martinelli, F., Anttonen, A. & Mätzke, M. (eds). Social Services Disrupted. Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Time of Austerity. Edvard Elgar. ISBN 978 1 78643 210 0.

Jolanki, O. (2016). Liian vanha vai liian nuori muuttamaan? Iän merkitys asumisen valinnoissa [Too old or too young to move? Meaning of age in housing choices]. In Juhila, J. & Kröger, T. (eds). Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and choices in housing pathways], pp.134-162. Jyväskylä: SoPhi (www.jyu.fi/sophi), e-book.

Jolanki O (2015) Jäädä vai lähteä? Muuttosyyt 75+-haastatteluissa [To stay or to leave? Reasons to move in 75+ interviews]. English summary. Gerontologia: Asuminen teemanumero 4/2015, 250-261.

Jolanki O (2015). Elderly parents’ need for help and adult children’s moving decisions. Journal of Housing for the Elderly. Special Issue: Nordic housing research, 29 (1-2), 77-91.

Jolanki O (2015). Whose business it is anyway? Distributing responsibilities between family members and formal carers. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice. Special Issue: Discourse and Responsibility, 9 (3), 2012@2015, 319-340.

Jolanki O & Kröger T (2015). Onko vanhalla vara valita? Vanhojen ihmisten uudet asumisvaihtoehdot [Can older people choose? New housing options of older people]. Teoksessa: Häkli, J., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet, ss. 82-92. Helsinki, Gaudeamus.

Jolanki O & Teittinen O (2015). Yhteisölliseen asumisoikeusasuntoon muuttaminen – muuttosyyt ja odotukset [Moving to a communal senior house – Reasons and expectations]. Teoksessa: Halonen U (toim.). JASOn tarina [The story of JASO], ss.33-39. Varttuneiden asumisoikeusyhdistys JASO, Jyväskylä, pdf saatavilla/available: http://www.jasoasunnot.com/jason-tarina/.

Jolanki O & Vilkko A (2015). The meaning of a ’sense of community’ in a Finnish senior cohousing community. Journal of Housing for the Elderly, Special Issue on Nordic housing research, 29 (1-2), 111-125.

Juhila, K., Jolanki, O. & Vilkko, A. (2016). Siirtymät ja valinnat vanhojen ihmisten ja asunnottomien asumispoluilla [Transitions and choices in the housing pathways of older and homeless people]. Teoksessa Juhila, J. & Kröger, T. (toim.). Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Tampere.

Jolanki O, Szebehely M & Kauppinen K (2013) Family rediscovered? Working carers of older people in Finland and Sweden. In Kröger, T. & Yeandle, S. (eds.). Combining Paid Work and Family Care. Policies and Perspectives in International Perspective, pp. 53-69. Bristol: Policy Press.

Kauppinen K & Jolanki O (2012) Työn sekä omais- ja läheishoivan yhdistäminen – työssäjatkamisajatukset [Reconciling work and care giving – to continue working or retire?]. Summary in English. Teoksessa: Perkiö-Mäkelä, M. & Kauppinen, T. (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset [Work, health and thoughts on continuing work and retirement], pp. 133-156. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti [Research report] 41. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health.

Jolanki O & Karhunen S (2010) Tietokoneohjelmat laadullisen aineiston analyysin tukena [Computer software programmes as tools in qualitative data analysis]. Teoksessa: Ruusuvuori J, Nikander P ja Hyvärinen M. (toim.). Haastattelun analyysi [Analysing Interviews], ss.395-410.Tampere: Vastapaino.

Jolanki O (2009) Agency in talk about old age and health. Journal of Aging Studies, 23 (4), 215–226.

Jolanki O (2009) Fate of choice? – Talking about old age and health. PhD Thesis, Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1434, Tampere: Tampere University Press.

Jolanki O (2009) Talk about old age, health and morality. In: Edmondson R and von Kondratowitz H-J (eds.), Valuing Older People. A Humanist Approach to Ageing, pp.261-274. Bristol: Policy Press.

Jolanki O (2008) Discussing responsibility and ways of influencing health, International Journal of Ageing and Later Life, 3 (1), 45-76.

Jolanki O (2004) Moral argumentation in talk about health and old age, Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 8 (4), 483-503.

Jolanki O, Jylhä M & Hervonen A (2000) Old age as a choice and as a necessity. Two interpretative repertoires, Journal of Ageing Studies, 14 (4), 359-372.  

» LinkedIn

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.5.2017 17.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti