Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilöstö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Susanna Lehtinen-Jacks

yliopistonlehtori, LT, epidemiologian dosentti / university lecturer, MD, PhD, title of docent in epidemiology

+358 40 190 1609
susanna.lehtinen-jacks@uta.fi
T-rakennus, huone F202 / T-building, room F 202

In English

 
Asiantuntemus / kiinnostuksen kohteet

 • Lasten ja nuorten ylipainoisuus ja lihavuus. Erityisesti raskauden ja varhaislapsuuden aikaisten tekijöiden merkitys, lihavuuden ennalta ehkäiseminen.
 • Tutkimusmenetelmät: toistetut poikkileikkaustutkimukset, kohorttitutkimukset, muut epidemiologiset tutkimusasetelmat

Työtehtävät

 • Opetus, opetussuunnitelmatyö ja muut tehtävät terveystieteiden yksikössä 
 • Opinnäytetöiden ohjaus maisteri- ja tohtoritasolla
 • Tutkimus

Mukana tutkimusprojekteissa

 • Varhaisen ravitsemuksen yhteys lapsuusiän lihavuuden kehittymiseen: syntymäkohorttitutkimus. Osaprojekti Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy –tutkimuksen ravitsemusosassa (DIPP Nutrition Study, Tampereen yliopisto, Tampere, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki)

 • ElinTApainterventio Naperoille –pilottitutkimus (ETANA): pikkulasten ja heidän perheidensä lastenneuvolassa tapahtuva ravitsemusohjaukseen kohdistuva interventiotutkimus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki)

 • HYvinvointia PErheille –pilottitutkimus (HYPE): äitiysneuvoloissa tapahtuva lasta odottavien perheiden elintapoihin (erityisesti ravitsemus) ja psykologiseen hyvinvointiin kohdistuva interventio (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki)

Jatko-opiskelijat

 • Pipsa Kyttälä: Alle kouluikäisten lasten ravitsemus: kartoittaminen, metodologia ja edistäminen
 • Päivi Mäki: Lasten ylipainon määritteleminen, yleisyys ja yhteys perhetaustaan, vanhempien ylipainoon ja elintapoihin
 • Madar Talibov: Työperäiset altisteet ja aikuisiän leukemia – väestöpohjainen tutkimus pohjoismaissa.

» Julkaisut


Expertise / areas of interest

 • Childhood and adolescence overweight and obesity. Especially factors during pregnancy and infancy, prevention of obesity.
 • Study methods: Repeated cross-sectional studies, cohort studies, other epidemiological study designs

Current responsibilities

 • Teaching, curriculum work and other tasks at the School of Health Sciences
 • Supervision of students in their Master’s and Doctoral theses
 • Research

Project involvement

 • Relationships of early nutrition to the development of childhood obesity: a birth cohort study. The project is embedded in the Type 1 Diabetes Prediction and Prevention (DIPP) Nutrition Study within the framework of the main DIPP Study (University of Tampere, Tampere, and National Institute for Health and Welfare, Helsinki)

 • The "Lifestyle Intervention for Toddlers" pilot study, a family-centered nutrition intervention at child welfare clinics (National Institute for Health and Welfare, Helsinki)

 • The ”Wellbeing for Families” pilot study, a family-centered lifestyle habit (especially nutrition) and psychological intervention at antenatal clinics (National Institute for Health and Welfare, Helsinki)

PhD students

 • Pipsa Kyttälä: The diet of Finnish preschoolers: evaluation, methodology and improvement 
 • Päivi Mäki: Childhood overweight: definitions, occurrence, and associations with family background, parental overweight and lifestyle habits
 • Madar Talibov: Occupational exposure to work related factors and risk of adult leukemia - a population based study in Nordic countries

» Publications

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.1.2016 8.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti