Sisältöön
tampereen yliopisto: hti:
The HTI Research groupTampereen yliopistoThe HTI Research group

Osallistuminen

Monitieteinen keskustelu ja hankkeiden valmistelu lähti käyntiin elokuun 2010 lopussa. Muokkaamme syntyneitä ideoita ja hankeaihioita eteenpäin. Voimme myös ottaa harkintaan uusia ideoita. Jos haluat mukaan hankkeiden valmisteluun, ota yhteys hti@sis.uta.fi

HTI:n toiminnassa ja hankekehittelyssä on mukana eri tieteenaloja. Mukana ovat esim. Informaatiotieteiden yksikkö, OKL, Terveystieteet, Puheviestintä, Tiedotusoppi, Kieli- ja käännöstieteet, Historia ja filosofia ym.

 

Sisäiset sivut ja materiaali

Salasanasuojattu sivusto on tarkoitettu HTI-ohjelman materiaalin sisäiseen jakoon HTI-partnereiden kesken.

 

Mukana olevat yksiköt

TAUCHI on monitieteinen tutkimuskeskus, joka keskittyy ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen yhteistyössä yritysten kanssa. Keskuksen rahoitus on pääosin ulkopuolista rahoitusta Suomen Akatemialta, Tekesiltä, EU:lta ja muilta rahoittajilta. Tutkimushankkeissa on yhdessä yritysosapuolten kanssa kehitetty uutta teknologiaa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen parantamiseksi. TAUCHI:n keskeisiä erityisosaamisalueita ovat puheen, katseen ja tuntoaistin hyväksikäyttö, moniaistiset käyttöliittymät, emootioiden havaitseminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen sen perusteella, mobiili ja jokapaikan tietotekniikka, sekä erityisryhmiin kuuluvien käyttäjien tukeminen elämän eri vaiheissa. Osaamisaloihimme, tutkimusryhmiimme ja tuloksiimme voi tutustua tarkemmin web-sivuillamme http://www.uta.fi/sis/tauchi/.

TRIM tutkimuskeskus toteuttaa perus- ja strategista tutkimusta erityisesti Internetin eri alueilta kuten tiedonhankinnasta, pelitutkimuksen alueelta ja informaation sekä mediakäytänteistä.  Tutkimme niin tiedonhaun menetelmiä ja teknologioita sekä mielenkiintoisia digitaalisia sovelluksia ja niiden vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Olemme aidosti myös monitieteinen ja toteutamme tutkimushankkeita yritysten, julkisten organisaatioiden, yliopistojen ja tutkimusinstituutioiden kanssa. Yhteistyökumppaneinamme  ovat useat kansalliset ja kansainväliset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ja tutkimustamme rahoittavat mm. Tampereen yliopisto, yritykset, Tekes, Suomen akatemia sekä muut useat organisaatiot. Tutkimuspalvelumme käsittävät sekä pienempiä opinnäytetöitä että laajoja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Lisätietoja tutkimuskeskuksen www-sivuilta: www.trim.fi

Center for Research on Information, Customer and Innovation Management (CIRCMI) on monialainen tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Tutkimusstrategiassamme kohdistamme ponnistelut tiedon, asiakkuuksien ja innovaatioiden johtamisen haasteelliseen kenttään. Yhteiskunnan ja organisaatioiden tutkimus- ja kehityshaasteet ovat nykyisin laajoja eivätkä ne ole ratkaistavissa vain kapeiden tutkimusasetelmien avulla. Haasteet edellyttävät usein sekä organisaation toiminnan, sen rakenteiden ja järjestelmien että organisaatioissa työskentelevien ihmisten kehittämistä. Tämä taas vaatii monitieteistä ja monipuolista tutkimus- ja kehitystoiminnan suuntaamista. Tutkimuskonsortioiden avulla teemme yhteistyötä ja täydennämme osaamistamme tutkimusongelmien monipuolisessa tarkastelussa. Olemme aidosti verkostoitunut yksikkö. Henkilöstöllämme on laaja tausta ja koulutus tietojärjestelmä- kauppa-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteistä sekä kokemusta laaja-alaisista kehittämishankkeista. Toimintamme jakaantuu kolmeen osaamisalueeseen: Aasian liiketoiminta ja teknologia, Teolliset järjestelmät ja Asiakkuusinnovaatiot. Tämän lisäksi olemme perehtyneet työorganisaatioiden ja työelämän kehittämishankkeisiin. Tutkimustapamme on hyvin organisaatioläheinen, käytämme paljon laadullisia menetelmiä, kuten haastatteluja, case- ja toimintatutkimusta. Kysely- ja muu tilastollinen tutkimus täydentää metodiosaamistamme. Olemme toteuttaneet useita yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tehtyjä laajoja hankkeita, joihin voit tututusta projektikuvauksissamme. CIRCMI edustaa uutta, yliopiston laitos- ja ainerajoista vapaata tutkimustyötä, jossa tutkimusongelmien relevanssilla on suuri merkitys. Seuraamme myös aktiivisesti yritysmaailman kansallisia ja kansainvälisiä kehittämissuuntia. Olemme joustavia ja vuorovaikutteisia myös yritysten omien kehityshankkeiden suunnittelussa.

Työterveysryhmän tutkimustavoitteena on etsiä keinoja, joilla edistetään nykyisen ja tulevan työvoiman hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä sekä kehittää työoloja niin, että ne tukevat ja mahdollistavat terveyden ja työkyvyn säilymisen hyvänä läpi työelämän. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat toimintakyky, työkyky ja kuormittuminen työssä, ikääntyminen työelämässä, työhyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointiteknologia ja työterveyden edistäminen, työterveydenhuollon kehittäminen ja sisäilmaston yhteys työntekijöiden terveyteen. http://www.uta.fi/laitokset/tsph/tutkimus/tyoterveys/index.php. Yhteydet: Professori Clas-Håkan Nygård, Clas-hakan.nygard@uta.fi

Filosofia on tunnettu laadukkaasta tutkimuksestaan ja opetuksestaan. Filosofian perinteisiä pääalueita ovat metafysiikka, logiikka, tietoteoria, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Näillä alueilla Tampereen yliopistossa on jo pitkään tutkittu tietoa, päättelyä ja kognitiota sekä muita inhimillisen ajattelun, kielen ja maailman suhteita koskevia filosofisia kysymyksiä. Tamperelainen filosofia on tullut tunnetuksi myös soveltavasta filosofisesta tutkimuksesta, kuten liikunnan filosofiasta ja kehon fenomenologiasta. Tutkimustamme ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja pohjoismaiset rahoittajat sekä lukuisat yksityiset säätiöt. Filosofia kuuluu Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tieteenalayksikköön (YKY), jossa tutkitaan monipuolisesti yhteiskunnan ja ihmisen välisiä suhteita ja niiden muutoksia. YKY tuottaa laadukasta, yhteiskunnallisesti relevanttia ja kansainvälisesti merkittävää yhteiskunnan ja kulttuurin alan tutkimusta.

Puheviestintä-oppiaine on Median, viestinnän ja teatterin yksikössä. Puheviestintä tarkastelee ihmisten puheviestintäkäyttäytymistä ja viestintäprosesseja kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutusta tarkastellaan henkilökohtaisissa ihmissuhteissa, erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuureissa sekä yhteiskunnallisella tasolla. Puheviestinnässä tutkitaan myös ihmisten teknologiavälitteistä vuorovaikutusta lähinnä medioidun interpersonaalisen viestinnän näkökulmasta sekä ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta esimerkiksi käyttäjän ja virtuaalihahmon välillä. Tähän aihepiiriin liittyen oppiaineessa on tällä hetkellä tekeillä tutkimusta kuuntelemisesta kännykkäkeskusteluissa, animoidun agentin ja käyttäjän vuorovaikutuksesta sekä luottamuksen rakentumisesta virtuaaliryhmässä. http://www.uta.fi/laitokset/puheoppi/tutkimus/puheviestinta.php

Kieli- ja käännöstieteiden tutkimusyksikkö Plural on kielten, kirjallisuuden, kulttuurin sekä käännöstieteellisen tutkimuksen monitieteinen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on koordinoida kieli- ja käännöstieteiden laitoksella tehtävää tutkimustyötä yli kieli- ja oppiainerajojen. Tutkimusyksikön erikoispiirre on nimenomaan sen monialaisuus. Tampereen yliopistossa opetettavien kielten runsaus sekä tutkimuksen tieteellisten lähestymistapojen moninaisuus yhdistävät kielitieteen, kirjallisuudentutkimuksen ja käännöstieteen omaleimaisella ja hedelmällisellä tavalla. http://www.uta.fi/laitokset/kielet/yht/tutkimus/plural/

Identiteetin, oppimisen ja kouluopetuksen tutkimusryhmä Kasvatustieteen yksikön aineenopettajakoulutuksessa tutkitaan kouluopetuksen ja ­oppimisen problematiikkaa sekä aineenopettajankoulutukseen liittyviä kysymyksiä. Käynnissä olevissa hankkeissa tarkastellaan muun muassa identiteetin ja oppimisen välisiä suhteita koulussa ja opettajankoulutuksessa (Know-Id ­hanke). Opettajankoulutuksessa kiinnostuksen kohteena on opettajuuden kehitystä koskeva tutkimus, ainedidaktinen ja -pedagoginen tutkimus, opetussuunnitelmatutkimus sekä opetusteknologian pedagoginen tutkimus ja kehittäminen.

Muista tieteenaloista kuvaukset tulossa pian.

 
Kanslerinrinne 1, 33014 Tampereen yliopisto
tel. (03) 3551 6616
Ylläpito: www-services@cs.uta.fi
Muutettu: 24.5.2012 15.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti