Sähköinen tenttipalvelu

Tampereen yliopiston sähköinen tenttipalvelu on Moodle -oppimisympäristön pohjalle kehitetty tietojärjestelmä. Se mahdollistaa kirjallisuuskuulustelujen, luentotenttien, tasotestien ja kypsyysnäytteiden toteuttamisen tietoverkon avulla tenttiluokissa, jotka sijaitsevat Tampereella, Porissa ja Seinäjoella.

Siirry sivulle Sähköisen tenttipalvelun ohjeet

Opiskelijan ohjeet


Sähköisen tenttipalvelun etusivulta (https://tenttis.uta.fi) löydät tentin varaamista ja tenttitilaan menoa koskevat ohjeet. Tenttitilassa on ohjeet tentin suorittamisesta. Lue ne ennen tentin aloittamista.

Mitä voi tenttiä?

Tällä hetkellä tenttipalvelussa opiskelijoiden varattavina olevat tentit ja niiden päättymispäivän voi tarkistaa Sähköisen tenttipalvelun etusivulta "Mitä voi tenttiä?" -sivun listasta (https://tenttis.uta.fi/tentit.php).

Opiskelijalla on tentistä riippuen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaksi yrityskertaa / tentti. Yrityskerraksi katsotaan sekä tenttiin vastaaminen että siitä luopuminen. Kun yrityskerrat on käytetty, kurssi poistuu opiskelijan tenttilistalta. Jos etsimääsi tenttiä ei löydy listalta, mutta tiedät, että sen tulisi olla opiskelijoiden varattavissa, mieti oletko käyttänyt yrityskerrat edellä mainitulla tavalla. Voit pyytää uusintakertaa osoitteesta tenttis@uta.fi.

Muista perua tentti, jos et aio varaustasi käyttää! Sähköisiä tenttitiloja ja -vuoroja on rajallinen määrä, ja tentittäviä kursseja on tarjolla paljon lähes jokaisessa tutkinto-ohjelmassa. Ihannetilanteessa tenttitilat ovat aktiivisessa käytössä aina luokkien aukioloaikoina. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos käyttämättömät vuorot vapautetaan muiden opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi etukäteen peruttu tentti ei kuluta yrityskertoja.

Arviointi

Opiskelijan sähköpostiin lähtee viesti, kun opettaja on lukinnut tentin arvioinnin sähkötenttijärjestelmässä. Suoritus ei kuitenkaan siirry automaattisesti opintorekisteriin, vaan opettaja toimittaa tiedon opintosuorituksesta ja arvosanasta yksikön hallintoon, jossa suoritusmerkinnät rekisteröidään. Tampereen yliopiston arviointisäännön mukaan sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta. Kesätenteissä arviointiaika on pidempi, ja 1.6. jälkeen suoritetut tentit tulee arvioida 15.9. mennessä.

Ohjeet ja tukipalvelut

Tietoa tenttitiloista, käyttöehdot ja ohjeet löytyvät osoitteesta: http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/asiointi/tenttis/index.html

Kaikki tenttipalveluun liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen tenttis@uta.fi

Opiskelijoiden tuesta vastaa Opintopalvelut (Aktuaarinkanslian palvelupiste): tenttis@uta.fi

Tentaattorin ohjeet

Tenttiprosessi sähköisessä tenttipalvelussa
  1. Tentaattori laatii kysymykset ja tilaa tentin sähköiseen tenttipalveluun lomakkeella. (ks. lomakkeiden osoitteet alta)
  2. Tenttipalvelun tukihenkilöt luovat tentin palveluun, ja avaavat sen opiskelijoiden tentittäväksi tentaattorin toivomalle ajalle.
  3. Opiskelijat voivat varata tentin tehtäväksi, ja käydä suorittamassa sen tenttiluokassa varauksessa ilmoitetulla koneella.
  4. Tentaattori saa koosteviestin sähköpostiinsa kerran viikossa, mikäli tenttiin on tullut suorituksia. 
  5. Tentaattori arvioi tentin palvelussa ja toimittaa tiedon opiskelijan suorituksesta rekisteriin.
  6. Opiskelija saa tiedon arvioinnista sähköpostiinsa.
Tenttien ilmoittaminen sähköiseen tenttipalveluun

Opetusteknologiapalveluiden tukihenkilöt luovat tentit palveluun opettajien puolesta. Tentaattorit tilaavat sähköiseen tenttipalveluun tulevat tentit lomakkeilla.

Tällä hetkellä tenttipalvelussa opiskelijoiden varattavina olevat tentit ja niiden päättymispäivän voi tarkistaa Sähköisen tenttipalvelun etusivulta "Mitä voi tenttiä?" -sivun listasta (https://tenttis.uta.fi/tentit.php).

Minkälainen tentti sopii sähköiseksi tentiksi?

Opiskelija ei saa viedä tenttipalvelun tenttiluokkiin mitään mukanaan, joten tentit, joissa opiskelijan oletetaan käyttävän aineistoja tai laskimia eivät sovellu sähköisiksi. Luokkien koneilla ei myöskään ole käytössä muita ohjelmia tai ominaisuuksia, esim. piirto-ohjelmia tai –työkaluja, eikä opiskelijalla ole käytössään kynää tai paperia vastauksen luonnosteluun. Perustapa sähköisen tentin järjestämisessä on jatkuvasti tiettynä ajanjaksona avoinna oleva tentti. Opettaja itse määrittelee ajanjakson, jolloin tentti on suoritettavissa. Essee-kysymysten lisäksi palveluun voidaan luoda monivalintatenttejä ja erilaisia tasotestejä tai luentosarjan lopputenttejä.

Opintopistelaajuuden mukainen mitoitusohje

Jotta tenttiluokkien kapasiteetti saadaan käyttöön mahdollisimman tehokkaasti, tenttien kesto määritellään suhteessa opintopistelaajuuteen. Mitoitusohje näkyy tenttien tilauslomakkeessa, mutta mikäli jossakin tentissä on erityiset perusteet poiketa yleisestä ohjeajasta, voi asiasta ilmoittaa tilauksen yhteydessä.

Tentin opintopistelaajuus Tentin kesto
< 1 op, pisteyttämättömät tasotestit ym. 15min, 30min tai 40 min
1 op 1h
 2-4 op 2h
≥ 5op 4h
Kypsyysnäytteet 2h
Kypsyyskokeet ja henkilökohtaiset tentit

Palvelussa on oma kategoriansa kypsyyskokeille ja muille henkilökohtaisille tenteille (esim. yksittäinen uusintakerta, pidennetty tenttiaika yms. ). Tässä kategoriassa olevat tentit nimetään opiskelijan opiskelijanumeron mukaan (esi. Opiskelija 12345).

Henkilökohtaisen kypsyysnäytteen lisäksi tentaattori voi tilata yleisemmän, kaikille opiskelijoille yhteisen kypsyysnäytteen. Tällaiseen kypsyysnäyteeseen tentaattori voi laatia yleisemmän, kaikille sopivan kysymyssarjan, ja jokainen kypsyysnäytteen tekijä vastaa kysymyksiin oman tutkimuksensa näkökulmasta. Näin ollen opettajan ei tarvitse tilata kypsyyskoetta erikseen jokaista opiskelijaa varten, vaan yhteinen kypsyyskoe voi olla avoinna esim. koko lukuvuoden. Yleinen kypsyysnäyte on suositeltavaa nimetä seuraavasti: "Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte (tentaattori Matti Meikäläinen)" tai "Kypsyysnäyte, Pro gradu-tutkielma (Matti Meikäläinen)". Yleinen kypsyysnäyte voi myös olla koko tutkinto-ohjelman tai oppiaineen yhteinen, sillä tenttiin voi lisätä useita tentaattoreita.

Arviointi

Opiskelijan sähköpostiin lähtee viesti, kun tentaattori on lukinnut tentin arvioinnin sähkötenttijärjestelmässä. Suoritus ei kuitenkaan siirry automaattisesti opintorekisteriin, vaan tentaattorin tulee toimittaa tieto opintosuorituksesta ja arvosanasta yksikön hallintoon, jossa suoritusmerkinnät rekisteröidään. Tampereen yliopiston arviointisäännön mukaan sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta. Kesätenteissä arviointiaika on pidempi, ja 1.6. jälkeen suoritetut tentit tulee arvioida 15.9. mennessä.

Tukipalvelut

Henkilökunnan tuesta vastaa tietohallinto. Lisätietoa ja tukea tenttipalvelun käyttöön saat osoitteesta: tenttis@uta.fi