To page body
university of tampere: faculty of management: research: publications: 2008 - 2010:
Faculty of ManagementUniversity of TampereFaculty of Management

Regional Studies

Publications 2008 - 2010

2008 2009 2010

Airaksinen, J.. (2010). Kainuun hallintokokeilulla laihat vaikutukset aluekehitykseen. Alue-Integraattori 2010 (2), 21.
URL SoleCRIS

Anttiroiko A-V. (2010). Innovation in Democratic E-Governance: Benefitting from Web 2.0 Applications in the Public Sector. Teoksessa Christopher G. Reddick (toim.) Citizens and E-Government. Evaluating Policy and Management. Hershey and New York: Information Science Reference, 110-130.
SoleCRIS

Anttiroiko A-V. (2010). Hallintainnovaatiot: Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen. Tampere: Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. (Sente-julkaisuja 33).
URL SoleCRIS

Anttiroiko A-V. (2010). T-Government: The role of iTV in citizen-government communication. Teoksessa István Tózsa (toim.) T-Government: Interactive TV in Public Administration: Panel report during the 8th EuroITV Conference held in Tampere, Finland, 9th-11th June 2010. Budapest: Corvinus University of Budapest/Faculty of Public Administration, DiTV and E-Government Foundation, 16-20.
SoleCRIS

Anttiroiko A-V. (2010). Luova kaupunkikehittäminen. Tampere: Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. (Sente-julkaisuja 32).
URL SoleCRIS

Anttiroiko, A.-V.. (2010). Innovation in Democratic E-Governance: Benefitting from Web 2.0 Applications in the Public Sector. International Journal of Electronic Government Research 6 (2), 18-36.
SoleCRIS

Anttiroiko, A.-V.. (2010). City 2.0 as a Platform for Global E-Entrepreneurship and Innovation. International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation 1 (2), 1-13.
SoleCRIS

Anttiroiko A-V, Kallio O, Siitonen P. (2010). Innovatiivinen omistajapolitiikka teknisellä sektorilla. Kuntatekniikka 8 (2010), 49-50.
SoleCRIS

Anttiroiko A-V, Kallio O, Siitonen P, Valkama P. (2010). Maaseutukunnat osaamiskeskittymien innovatiivisina kehittäjinä. Maaseudun Uusi Aika 18 (2), 5-21.
SoleCRIS

Anttiroiko A-V, Savolainen R. (2010). Kirjasto 2.0: yleiset kirjastot sosiaalisen median hyödyntäjinä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38 (4), 377-395.
SoleCRIS

Anttiroiko, A.-V., Siitonen, P.. (2010). Teknisen sektorin haaste: lisää innovatiivisuutta. Kuntatekniikka 65 (3), 51.
URL SoleCRIS

Asikainen E, Faehnle M. (2010). Asukkaat mukaan kaupunkiluonnon hoitoon. Helsingin Sanomat 19.07.2010, A2.
URL SoleCRIS

Bamberg J. (2010). Ambiguities in knowledge production: multimodal analysis of discourse and dramaturgy in public participation GIS experiments. Environment and Planning B: Planning and Design 37 (5), 895 – 910.
URL SoleCRIS

Bäcklund P, Jyrämä A, Väisänen H. (2010). Nyt Innovoidaan - Helsingin kaupungin henkilöstön kokemuksia kehittämistyöstä. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus 2010:1).
URL SoleCRIS

Bäcklund P, Mäntysalo R. (2010). Agonism and institutional ambiguity: ideas on democracy and the role of participation in the development of planning theory and practice – the case of Finland. Planning Theory 9 (4), 333-350.
SoleCRIS

Consoli Davide, Vona Francesco, Saarivirta Toni. (2010). An Analysis of the Graduate Labour Market in Finland: the impact of Agglomeration and Skill-Job Mismatches. Valencia: INGENIO (CSIC-UPV), Universidad Politecnica de Valencia. (INGENIO (CSIC-UPV), Working Paper Series 2010/02).
URL SoleCRIS

Eriksson A, Caniels M., Cooke P, UyarraE, Sota rauta M, Wallin J. (2010). Regional innovation Policy in Transition: Reflections on the Change Process in the Skåne Region. Stockholm: Vinnova. (VINNOVA Report VR 17).
URL SoleCRIS

Haila Y. (2010). Bo Haglund. Tiede & Edistys (3/2010), 258.
SoleCRIS

Haila Y. (2010). Lajien synty tänään. Niin & näin 17 (1), 56-59.
SoleCRIS

Haila Y. (2010). Ossi Somma. Tiede & Edistys (1/2010), 90.
SoleCRIS

Haila Y. (2010). Vår plass ved bordet – arkitektens rolle i bio­sfæren. Arkitektur N (4/2010), 34-41.
SoleCRIS

Haila Y. (2010). Ecoloxias de Montana - Ecologias de Montana - Mountain ecologies. Teoksessa Jorge Perianes Sin titulo. Vigo: MARCO, 21-44.
SoleCRIS

Haila Y. (2010). Ekososiaalinen symbioosi. Teoksessa Juha Hiedanpää, Leila Suvantola, Arto Naskali (toim.) Hyödyllinen luonto: ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Tampere: Vastapaino, 53-74.
SoleCRIS

Haila Y. (2010). Maailmoja ylläpitävä lehmä. Idäntutkimus 17 (4), 65-67.
SoleCRIS

Haveri A. (2010). Tulevaisuuden kunta, sen johtaminen ja arviointi. Teoksessa Mattila E, Lrivo M (toim.) Auditio 2010. Helsinki: Audiator, 14.
SoleCRIS

Haveri A. (2010). Vastaväittäjän lausunto Rinna Ikola-Norrbackan väitöskirjaksi tarkoittamasta tutkimuksesta: ”Johtamisen eettisyys terveydenhuollossa. Esimiestyön ja hallinnon eettiset arvot julkisen terveydenhuollon kahdessa professiossa". Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38 (3), 302-304.
SoleCRIS

Helle T. (2010). Normatiivisen oppiaineen opettaminen - tapaus ympäristöpolitiikka. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.
URL SoleCRIS

Hiedanpää Juha, Pellikka Jani, Laulumaa Markku, Nieminen Jere. (2010). Hirvieläinten metsästys sosioekologisesti pirstoutuneilla metsästysmailla: tapaustutkimus Nuuksion kansallispuiston ympäristöstä. Helsinki: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. (Riista- ja kalatalous -Tutkimuksia 2/2010).
URL SoleCRIS

Häkli J. (2010). Maantiede 2020 – profiloidutaan?. Terra 122 (2), 89-90.
SoleCRIS

Häkli J. (2010). Networked urbanism - Social capital in the city. Progress in Human Geography 34 (4), 537-538.
SoleCRIS

Häkli J, Poutiainen T. (2010). "Let There be Light" - Narratives of Tampere industrial history from electric light to the eTampere programme. Teoksessa Keijo Rantanen (toim.) Living Industrial Past - Perspectives to industrial history in the Tampere region, 73-89. (Tampere Museums publications 110).
SoleCRIS

Jokinen A. (2010). Ekosysteemipalvelun vakiinnuttamisen ongelma. Teoksessa Juha Hiedanpää, Leila Suvantola, Arto Naskali (toim.) Hyödyllinen luonto: Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Tampere: Vastapaino, 225-246.
SoleCRIS

Jokinen A, Asikainen E, Mäkinen K. (2010). Kävelyhaastattelu tapaustutkimuksen menetelmänä. Sosiologia 47 (4), 255-269.
SoleCRIS

Jokinen A, Nikula A, Nygren N, Tersa P, Haila Y. (2010). Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. (Suomen ympäristö 11/2010).
URL SoleCRIS

Jäntti A, Airaksinen J, Haveri A. (2010). Siniset ajatukset - vapaasta pudotuksesta hallittuun sopeuttamiseen. Kainuun hallintokokeilun vaikutukset. Helsinki: Valtiovarainministeriö. (Valtiovarainministeriön julkaisuja 20/2010).
URL SoleCRIS

Kallio Kirsipauliina, Ritala-Koskinen Aino, Rutanen Niina. (2010). Missä lapsuutta tehdään?. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 105).
SoleCRIS

Kallio K P. (2010). Missä lapsuus tapahtuu?. Teoksessa Kirsi Pauliina Kallio, Aino Ritala-Koskinen, Niina Rutanen (toim.) Missä lapsuutta tehdään?. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 215–227. (Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 105).
SoleCRIS

Kallio K P. (2010). Lasten ja nuorten epäsuoran kohtaamisen etiikka. Teoksessa Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen, Kaisa Vehkalahti (toim.) Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 163–187. (Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 101).
SoleCRIS

Kallio K P. (2010). Toisten maantieteiden aika?. Terra 122 (2), 96–97.
SoleCRIS

Kallio K P. (2010). Heteronormatiivisuuden kritiikkiä ja poliittisuuden uudelleen ajattelemista. Terra 122 (1), 46–47.
SoleCRIS

Kallio K P. (2010). Ei-paikkojen arkinen politiikka. Kommentti: Nuorisotutkimuksen verkkokanava (http://www.kommentti.fi/hallinta-ja-kontrolli/ei-paikkojen-arkinen-politiikka).
URL SoleCRIS

Kallio K P. (2010). Geographies of sexualities: theory, practices and politics, Kathe Brown, Jason Lim & Gavin Brown (eds.). Book Review. Space & Polity 14 (2), 213–214.
SoleCRIS

Kallio K P, Häkli, J. (2010). Political geography in childhood. Political Geography 29 (7), 357–458.
SoleCRIS

Karppi I, Pihlajamaa E. (2010). Venues of industrial renewal. Teoksessa Keijo Rantanen (toim.) Living Industrial Past. Perspectives to industrial history in the Tampere region.. Tampere: Museum Centre Vapriikki & Finnish Labour Museum Werstas, 90-109. (Tampere Museums publications 110).
SoleCRIS

Karppi I, Pihlajamaa E, Haatainen J, Haveri A, Oulasvirta L, Stenvall J. (2010). Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) arviointi. Väliraportti: valmisteluvaiheen arviointi 2009. Helsinki: Edita. (Valtiovarainministeriön julkaisuja, hallinnon kehittäminen 16/2010).
URL SoleCRIS

Kolehmainen J. (2010). Me ja Matti mediayhteiskunnassa. Onni 2010 (1), 15.
SoleCRIS

Kolehmainen J. (2010). Aluekehittäjä - muutoksen generaattori?. Ilkka 13.05.2010, 17.
SoleCRIS

Kolehmainen J. (2010). "Voihan poliitikko!". Onni 2010 (2), 19.
SoleCRIS

Kolehmainen J, Rammstedt-Sen T. (2010). Keski-Pohjanmaan palvelualojen innovaatioympäristö: Kehittämistyön mahdollisia suuntia. Seinäjoki: Tampereen yliopisto, Sente. (Sente-työraportteja).
URL SoleCRIS

Kolehmainen J, Ruokolainen O. (2010). Työkaluja lainaamassa: Kansainvälinen katsaus innovaatiotoimintaa edistäviin työkaluihin. Seinäjoki: Innovaatio ja osaaminen -verkosto.
SoleCRIS

Kuoppala K. (2010). Metropolipolitiikka, seutupolitiikka, aluepolitiikka - Mistä oikein on kysymys? Katsaus. Tiedepolitiikka 35 (4), 59-61.
SoleCRIS

Kuoppala K. (2010). Yliopistojen uusi vapaus. Tiedepolitiikka 35 (2), 4-6.
SoleCRIS

Kuoppala K. (2010). Ahneus vai kohtuus?. Tiedepolitiikka 35 (4), 4-6.
SoleCRIS

Kuoppala K. (2010). Suomalainen koulutus, tutkimus ja identiteetti. Tiedepolitiikka 35 (1), 4-6.
SoleCRIS

Kuoppala K, Näppilä T, Hölttä, S. (2010). Rakenteet ja toiminnot piilosilla - Rakenteellinen kehittäminen tutkimuksen ja koulutuksen huipulta katsottuna. Teoksessa Helena Aittola, Liisa Marttila (toim.) Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos, RAKE-yhteshankkeen (2008-2009) loppuraportti. Helsinki: Opetusministeriö, 69-91. (Opetusministeriön julkaisuja 2010:5).
URL SoleCRIS

Kuoppala K, Saarinen T. (2010). Soveltavan tutkimuksen ja perustutkimuksen rajanvetoja. Tiedepolitiikka 35 (3), 4-6.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen A-K. (2010). Paikkakokemus ja matkalla olon rytmit Kyllikki Villan matkapäiväkirjoissa. Alue ja ympäristö 39 (2), 79-82.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen A-K. (2010). Muuttuva karjalaisuus. Karjala-lehti 03.06.2010, 3.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen A-K. (2010). Kaipaus. Karjala-lehti 16.12.2010, 3.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen A-K. (2010). Kesämuistoja ja aivoiloja. Karjala-lehti 12.08.2010, 3.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen A-K. (2010). Miten hiljaisuus saadaan näkyväksi?. Karjala-lehti 14.10.2010, 3.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen A-K. (2010). Kyllikki Villa ja meri. Karjala-lehti 18.03.2010, 3.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen A-K. (2010). Arkea 2010-luvulla. Karjala-lehti 01.14.2010..
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen, A-K. (2010). Johdatusta videoanalyysiin. Ulrike Tikvah Kissmann (2009, toim.). Video interaction analysis. Methods and methodology. 224 s. Peter Lang, Frankfurt am Main.. Terra 122 (1), 52-53.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa, Tani Sirpa. (2010). Nuorten hengailu ei ole kiusantekoa! Kolumni. Nuorisotutkimuksen verkkokanavalla. Kommentti: Nuorisotutkimuksen verkkokanava (http://www.kommentti.fi/hallinta-ja-kontrolli/nuorten-hengailu-ei-ole-kiusantekoa).
URL SoleCRIS

Leino Helena, Peltomaa Juha, Santaoja Minna. (2010). For the sake of the lake: multi-signification and improvisation in the practices of two lake restoration projects in Finland. Local Environment 15 (9/10), 775-784.
SoleCRIS

Nieminen J. (2010). Luontoa ei pidä vain suojella vaan sitä voi myös tuottaa. Helsingin Sanomat. Vieraskynä. 06.03.2010, A2.
URL SoleCRIS

Nygren N. (2010). Tampereen seudun liito-oravien elinympäristöt nyt kartalla. Tampereen seudun luonto 27 (2), 20-21.
URL SoleCRIS

Pihlajamaa E, Raunio M, Karppi I. (2010). Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut Pirkanmaalla: kehityksen suunta, haasteet ja mahdollisuudet. Tampere: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2010).
URL SoleCRIS

Ruokolainen O, Kolehmainen J. (2010). Strategisesti eheytyvä kaupunkiseutu? Näkökulmia Tampereen seudun rakennesuunnitelmatyöhön. Tampere: Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. (Sente-julkaisuja 31).
URL SoleCRIS

Saarivirta Toni. (2010). Finnish Higher Education Expansion and Regional Policy. Higher Education Quarterly 64 (4), 353-372.
SoleCRIS

Saarivirta Toni, Consoli Davide, Dhondt Pieter. (2010). The Position of Hospitals in the Finnish Health Care System: an historical approach. Tampere: University of Tampere, Reseach Unit for Urban and Regional Development Studies. (Sente-working papers 29/2010).
URL SoleCRIS

Santaoja M. (2010). Potentials of volunteer involvement in conservation site management. Example from Ahtialanjärvi lake in Finland. Teoksessa Kluvánková-Oravská et al. (toim.) From Government to Governance? Multilevel Governance for Water and Biodiversity. The Perspective of Central and Eastern Europe.. Prague, Czech Republic.: Alfa Nakladatelství (Alfa Printing) s.r.o., 142-160.
SoleCRIS

Santaoja M. (2010). Tukea lintuharrastajien kunnostushankkeille. Vieraskynä. Ympäristö 24 (4), 35.
SoleCRIS

Santaoja M. (2010). Alueellinen ympäristöhallinto mullistui. Tampereen seudun luonto 27 (1), 13-14.
URL SoleCRIS

Santaoja M. (2010). Luonnontieteellinen museo avautuu – kurkistus kulissien taakse. Tampereen seudun luonto 27 (2), 5.
URL SoleCRIS

Siitonen P, Anttiroiko A.-V. (2010). Seutuyhteistyö etenee teknisellä sektorilla. Maankäyttö 2010 (3), 28-30.
URL SoleCRIS

Sotarauta M. (2010). The Leadership Challenge. Teoksessa Arne Eriksson et al (toim.) Regional innovation Policy in Transition: Reflections on the Change Process in the Skåne Region. Stockholm: Vinnova, 107-118. (VINNOVA Report VR 17).
URL SoleCRIS

Sotarauta M. (2010). Regional development and regional networks: The role of regional development officers in Finland. European Urban and Regional Studies 17 (4), 387-400.
URL SoleCRIS

Sotarauta M. (2010). Näkymä ‘innovaatio-Suomen’ aluekehityksen tulevaisuuteen. Teoksessa Ilkka Mella (toim.) Trendejä ja visioita 2010-luvun aluekehityksestä. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 120-133. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 18/2010).
URL SoleCRIS

Sotarauta M. (2010). Leadership and Governance in Regional Innovation Systems. Teoksessa Arne Eriksson (toim.) The Matrix – Post Cluster Innovation Policy. Stockholm: Vinnova, 54-65. (VINNOVA Report 10).
URL SoleCRIS

Sotarauta M, Ramstedt-Sen T, Seppänen SK, Kosonen K-J. (2010). Digital or Local Buzz, Global or National Pipelines - Intelligent Machinery and Digital Content Services in Finland Compared. Tampere: University of Tampere. Research Unit for Urban and Regional Development Studies. (Sente-working papers 28).
URL SoleCRIS

Tolkki H, Airaksinen J ja Haveri A. (2010). Metropolihallinta: Neljä mallia maailmalta ja niiden sovellettavuus Suomessa. Helsinki: Ympäristöministeriö.
URL SoleCRIS

Vesala T, Haila Y, Korppi-Tommola J, Kulmala L, Lohila A, Raivonen M, Ruuhijärvi R, Savolainen I. (2010). Turpeen energiakäytön hyödyt ja haitat. Helsinki: Suomlainen Tiedeakatemia. (Suomalaisen Tiedeakatemia kannanottoja 1/2010).
URL SoleCRIS

Viljamaa A, Kolehmainen J, Kuusisto J. (2010). For and against? An exploration of inadvertent influences of policies on KIBS industries in the Finnish policy setting. The Service Industries Journal 30 (1), 71-84.
SoleCRIS

Åkerman Maria, Kilpiö Aino, Peltola Taru. (2010). Institutional change from the margins of natural resource use: The emergence of small-scale bioenergy production within industrial forestry in Finland. Forest Policy and Economics 12 (3), 181-188.
SoleCRIS

 
Faculty of Management
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
Tel. +358 3 355 111 (switchboard)
Maintained by: jkk.info@uta.fi
Last update: 28.2.2012 10.38 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results