To page body
university of tampere: faculty of management: research: research programmes: business law and tax law research group:
Faculty of ManagementUniversity of TampereSchool of Management
Business Law and Tax Law Research Group

Below is a list of examples of the research group's recent publications. For complete publishing information, see Solecris research information database.

2017

Nykänen Pekka. (2017). Osakeyhtiöön sijoitettujen varojen verokohtelusta. Tilisanomat 38 (1), 52-54.

Nykänen Pekka. (2017). Perustuslain yhdenvertaisuuden vaatimus ja välitön verotus. Oikeus 2017 (2), 224-249.

Nykänen Pekka, Räbinä Timo. (2017). Ajankohtaiskatsaus luovutusvoiton verotukseen vuodelta 2016. Verotus 2017 (2), 154-169.

Ruohonen Janne. (2017). Johdon vahvistuskirjeen oikeudellinen merkitys tilintarkastuksessa. Lakimies 115 (2), 169-194.

Ruohonen Janne. (2017). Osakeyhtiön hallituksen jäsenet syyllistyivät ympäristön turmelemiseen laiminlyömällä velvollisuutensa hallituksen jäseninä - hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuuden arviointia. Edilex Lakikirjasto.

Ruohonen Janne. (2017). Osakeyhtiön tilintarkastajan kannalta keskeiset osakeyhtiö- ja tilintarkastuslainsäädäntöön kaavaillut muutokset. Teoksessa Kihn Lili-Anne et al (toim.) Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere: TUP, 27-46.

Urpilainen Matti. (2017). Eläketulon lisävero ja metsälahjavähennys perustuslakikysymyksinä. Verotus 67 (2), 170-180.

2016

Ala-Mikkula Enni. (2016). Työturvallisuusvelvollisuudet ja vastuunjako yhteisellä työpaikalla ja sillä toimivien työnantajien organisaatioissa. Oikeustieto 2016 (4), 14-19.

Nieminen Martti. (2016). Latukahvila ei ollut elinkeinotoimintaa, kun sitä ylläpiti yleishyödyllinen yhteisö (KHO 2015:174). Edilex-lakikirjasto.

Nieminen Martti, Penttilä Seppo. (2016). Court Denies Interest Deduction in 2 Debt Push-Down Cases. Tax Notes International 83 (July 11), 103-106.

Nykänen Pekka. (2016). Eläketulon lisävero ei ole ristiriidassa EU-oikeuden kanssa – C-122/15. Edilex Lakikirjasto.

Nykänen Pekka. (2016). Osinkoverotus, pääomien vapaa liikkuvuus ja kolmannet maat. Edilex Lakikirjasto.

Nykänen Pekka. (2016). Yhteismetsän ja sen osakkaan tuloverotuksesta. Defensor Legis 2016 (6), 952-970.

Nykänen Pekka, Räbinä Timo. (2016). Ajankohtaiskatsaus luovutusvoiton verotukseen. Verotus 2016 (2), 148-162.

Penttilä Seppo. (2016). Korkojen vähennyskelpoisuus kiinteän toimipaikan verotuksessa – KHO:n ratkaisut 2016:71 JA 2016:72 ja niiden analyysi. Edilex Lakikirjasto.

Penttilä Seppo. (2016). Liiketoimintakokonaisuus, veron kiertäminen ja muita yritysjärjestelyjen kipupisteitä. Teoksessa Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä 2016: Keskuskauppakamari.

Penttilä Seppo. (2016). Sale and lease back -järjestely; Veronkorotus. Tilisanomat 2016 (6), 176 - 178.

Penttilä Seppo. (2016). Viimeaikaista oikeuskäytäntöä yritysverotuksessa. Teoksessa Vero-opintopäivät 2016: Suomen Verotarkastajat SVT ry, 115-142.

Penttilä Seppo. (2016). Yritysjärjestelyt ja varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta. Verotus 66 (5), 452-464.

Ruohonen Janne. (2016). Johdannaissopimusten tarkastamista koskevat TILA:n ratkaisut. Tilintarkastus - Balanssi 2 (2016), 16-19.

Ruohonen Janne. (2016). KKO velvoitti sijoitustilaisuuden järjestäjän korvaamaan sijoittajalle aiheutuneen 260 000 euron vahingon- sijoituskohteena olleen Lehman Brothers Treasuryn obligaation liikkeeseenlaskijariskiä ei ollut tuotu esille (KKO 2015:93). Edilex Lakikirjasto.

Ruohonen Janne. (2016). KKO 2016:58. Ympäristörikos - Ympäristön turmeleminen - Osakeyhtiö - Hallituksen jäsen. Kommentti. Defensor Legis 2016 (6), 1021-1034.

Ruohonen Janne. (2016). Vähemmistöosinko – osakkeenomistajien kiistakapula. Tilisanomat 37 (2), 46-49.

Similä Jenni. (2016). Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Helsinki: Oikeusministeriö. (Oikeusministeriön julkaisu 27/2016).

Urpilainen Matti. (2016). New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect - Finland. Teoksessa Marino Giuseppe (toim.) New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect. Amsterdam: IBFD, 255-266. (EATLP International Tax Series 13).

Urpilainen Matti. (2016). Perusteettoman irtisanomisen johdosta maksettu korvaus ei oikeuta tulontasaukseen korvausta saaneen verotuksessa - KHO 2016:45. Edilex Lakikirjasto.

Urpilainen Matti. (2016). Vero-oikeuden muutos tutkimuskohteena. Teoksessa Immonen Raimo, Knuutinen Reijo, Mylly Ulla-Maija, Nyström Patrik, Viinikka Tuija (toim.) Oikeuden ja talouden rajapinnassa. Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Helsinki: Edita Publishing Oy, 267-278.

Urpilainen Matti. (2016). Yrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä erikseen lahjoitettavista tavaramerkeistä oli suoritettava lahjaveroa - KHO 2016:5. Edilex Lakikirjasto.

Vahtera Veikko. (2016). Erityistä tarkastusta koskevan ehdotuksen käsitteleminen osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Teoksessa Immonen Raimo, Knuutinen Reijo, Mylly Ulla-Maija, Nyström Patrik, Viinikka Tuija (toim.) Oikeuden ja talouden rajapinnassa : Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 v.. Helsinki: Edita, 279-292.

Vahtera Veikko. (2016). Konserniavustuksen ja vähemmistöosinko-oikeuden suhde ratkaisujen KKO 2015:104 ja KKO 2015:105 valossa. Defensor legis 2016 (2), 137-157.

Vahtera Veikko. (2016). Tarvitseeko osakeyhtiölaki määräaikaishuoltoa?. Liikejuridiikka 2016 (2).

Vahtera Veikko. (2016). Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu : Turun hovioikeus 25.2.2015, S14/411. Oikeustieto 2016 (2), 9-12.

Vahtera Veikko, Ruohonen Janne. (2016). Huomioita osakeyhtiölakiin kaavailluista muutoksista - arviomuistio (OM 20/2016). Edilex Lakikirjasto.

2015

Nieminen Martti. (2015). Dual Role of the OECD Commentaries – Part 1. Intertax 43 (11), 636-659.

Nieminen Martti. (2015). Dual Role of the OECD Commentaries – Part 2. Intertax 43 (12), 773-795.

Nieminen Martti, Nykänen Pekka. (2015). Dividend Tax Regime Violates Free Movement of Capital, Court Holds. Tax Notes International 77 (5), 484-485.

Nykänen Pekka, Räbinä Timo. (2015). Luovutusvoittoverotusta koskevaa oikeuskäytäntöä vuodelta 2014. Verotus 2015 (2), 152-168.

Nykänen Pekka. (2015). Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus. Helsinki: Talentum. 447 s.

Nykänen Pekka. (2015). Uuden asuinrakennuksen rakentaminen esti soveltamasta maapohjaan oman asunnon luovutusvoiton verovapautta – KHO 2015:1. Edilex-lakikirjasto.

Penttilä Seppo. (2015). Liikearvon poistaminen; Korkovähennysrajoitukset - kokonaishoitopalvelu. Tilisanomat 36 (3), 66-69.

Penttilä Seppo. (2015). Ristiretkellä veroparatiisissa. Ulkopolitiikka 52 (1), 78.

Penttilä Seppo. (2015). The EC Interest Savings Directive, Finland. Teoksessa Vanistendael, Frans (toim.) The EC Interest Savings Directive: IBFD, 129-134. (EATLP International Tax Series 4).

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2015). Finland: Contemporary transfer pricing case law of the Finnish Supreme Administrative Court. European Taxation 55 (7), 303-314.

Penttilä Seppo, Ruohonen Janne, Uoti Asko, Vahtera Veikko. (2015). Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu 88).

Penttilä Seppo, Vahtera Veikko. (2015). Osuuskunta yhteisömuotona ja sen ylijäämänjaon verotuksen uudistaminen. Defensor Legis 2015 (3), 470-487.

Ruohonen Janne. (2015). Exceptional Profit Distribution Limitations in Finnish Limited Liability Company during the Second World War. Ennen ja Nyt : Historian tietosanomat.

Ruohonen Janne. (2015). Högsta domstol 2014:65 Användning av bolagets tillgångar. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2015 (1), 130.

Ruohonen Janne. (2015). Osakeyhtiön ja osakkeenomistajan vastuu - uutta oikeuskäytäntöä. Balanssi - Raportointi & hyvä hallinto 2015 (6), 44-46.

Similä Jenni. (2015). Vero-oikeuden bibliografia 2014. Verotus 65 (4), 441-453.

Urpilainen Matti. (2015). Ensimmäinen vuosikirjaratkaisu EVL:n uusista korkovähennysrajoituksista - KHO 2015:11. Edilex-lakikirjasto.

Vahtera Veikko. (2015). Hovioikeus tuomitsi osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan korvamaan yhtiön konkurssipesälle n. 1,9 miljoonaa euroa laittoman varojenjaon seurauksena – muut jäsenet välttivät vastuun. Edilex (https://www.edilex.fi/uutiset/43119).

Vahtera Veikko. (2015). Oman pääoman menettämistä koskevan rekisteri-ilmoituksen laiminlyönti ei synnyttänyt osakeyhtiön johdolle vahingonkorvausvastuuta puuttuvan syy-yhteyden takia (HO). Edilex Lakikirjasto.

Vahtera Veikko. (2015). Tilintarkastajatutkintojen ja tilintarkastajien valvonnan uudistaminen. Teoksessa Kihn Lili-Anne et al (toim.) Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium : näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja standardeihin. Tampere: Tampere University Press, 19-33.

Vahtera Veikko, Ruohonen Janne. (2015). Tilintarkastuslain uudistaminen yhtenäistää tilintarkastajajärjestelmää sekä tilintarkastajien valvontaa – tilintarkastajille ei yleistä ilmoitusvelvollisuutta säännösten vastaisesta menettelystä (TaVM 5.3.2015). Edilex Lakikirjasto.

Wikström Kauko, Ossa Jaakko, Urpilainen Matti. (2015). Vero-oikeuden yleiset opit. Helsinki: Kauppakamari. 417 s.

2014

Ala-Mikkula Enni. (2014). Vahingonkorvausoikeudellinen isännänvastuu ja kanavointisäännös työturvallisuusrikosasiassa. Oikeustieto 2014 (6), 18-21.

Andersson Edward, Penttilä Seppo. (2014). Elinkeinoverolain kommentaari. Helsinki: Talentum. 932 s.

Nieminen Martti. (2014). Finland - Transfer of Assets Regime Applicable to US Company's PE under Tax Treaty Non-Discrimination Rule. European Taxation 54 (7), 325-329.

Nieminen Martti. (2014). OECD Commentaries under the Vienna Rules (väitöskirja). Tampere: 2014. 250 s.

Nykänen Pekka. (2014). Korkotulojen jaksottaminen verotuksessa. Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/etusivu_lakiuutiset.jsp).

Nykänen Pekka. (2014). Ulkomaisen kuolinpesän tuloverotuksesta. Defensor legis 95 (3), 432-447.

Nykänen Pekka, Räbinä Timo. (2014). Luovutusvoittoverotusta koskevaa uusinta oikeuskäytäntöä. Verotus 2014 (1), 27-38.

Penttilä Seppo. (2014). Johdon kannustinjärjestelmä ja veron kiertäminen; Yritystoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Tilisanomat 2014 (4), 64-67.

Penttilä Seppo. (2014). Siirtohinnoittelua koskevat oikeuskäytännön linjaukset. Teoksessa Vero-opintopäivät 2014: Suomen Verotarkastajat SVT ry, Aikakausjulkaisu Verotus, 105-139.

Penttilä Seppo. (2014). Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta - uudet verosäännökset ja niiden ongelmat. Verotus 2014 (2), 121-137.

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2014). Holding Company Incentive Qualifies as Tax Avoidance, Court Says. Tax Notes International 74 (10), 895-896.

Ruohonen Janne. (2014). Kuntayhtiöissä riittää tutkimista. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun sidosryhmälehti 2014 (http://www.effet.fi/ajankohtaista/asiakkaat/getfile.php?file=85).

Ruohonen Janne. (2014). Osakeyhtiön osingonjaon rajoittaminen erityislainsäädännöllä vuosina 1942–1945 ja 1956. Lakimies 2014 (4), 565-582.

Ruohonen Janne. (2014). Vähemmistöosinko osakeyhtiössä. Balanssi 2014 (2), 14-17.

Toivonen Outi. (2014). Rahdinkuljettajan rajoittamattoman vastuun sääntely ja yhtenäinen tulkinta : tavaroiden tie-, meri- ja yhdistetyt kuljetukset (väitöskirja). Tampere: 2014. 301 s.

Urpilainen Matti. (2014). Erillisten luovutusten yhdistäminen lahjaveroseuraamuksia määrättäessä – ratkaisupari KHO 2014:154 ja KHO 2014:155. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/42742).

Urpilainen Matti. (2014). Verovelvollisen suosimisen periaatteesta. Teoksessa Nykänen Pekka, Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Yritys, omistaja ja verotus - Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. Helsinki: Edita, 389-400.

Vahtera Veikko. (2014). Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisen edellytyksistä. Teoksessa Nykänen Pekka, Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Yritys, omistaja ja verotus - Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. Helsinki: Edita, 401-415.

Vahtera Veikko. (2014). Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätösten pätevyys, hallituksen toimivaltaisuus ja yhtiökokouksen koolle kutsuminen. Lakimies 112 (1), 122-130.

Vahtera Veikko. (2014). Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, äänestys, menettelyvirheen vaikutuksellisuus. Oikeustieto 2014 (4), 6-8.

2013

Nieminen Martti. Verosopimuksen syrjintäkielto edellytti liiketoimintasiirtoa koskevien periaatteiden soveltamista kiinteän toimipaikan yhtiöittämiseen – tappiot eivät kuitenkaan siirtyneet. Edilex.fi. 5.11.2013.

Nykänen Pekka – Räbinä Timo: Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. 3., uudistettu painos. Talentum, 2013.

Penttilä Seppo, EVL:n ja OYL:n välinen jännite osakeyhtiöiden sulautumisissa – lainsäätäjän unohtama ongelma. Minne menet vero-oikeus? Juhlakirja Raimo Immoselle (2013), toim. Matti Urpilainen ja Veikko Vahtera, s. 157 -170.

Penttilä Seppo, KHO:n linjaratkaisuja käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista. Verotus 2013/4, s. 336 – 348.

Penttilä Seppo, Vastike yritysjärjestelyissä – ongelmakohtia ja sudenkuoppia. Vero ja finanssi, Matti Myrsky 60 vuotta (2013), s. 211 -222.

Penttilä Seppo, Yritysverotuksen uudistaminen. Vero-opintopäivät 2013, s. 17 – 36.

Penttilä Seppo – Nieminen Martti, Finland: Interest Deduction Rules Introduced. European Taxation, Volume 53, 2013/5, s. 237 – 242.

Penttilä Seppo – Nieminen Martti. Location Savings Allowable in Transfer Pricing Cases, Court Says. Tax Notes International 70 (1) 2013, 24-25.

Ruohonen Janne. (2013). Bedömning av solvens vid vinstutdelning i aktiebolag i Finland - solvenstestets centrala delfaktorer. Nordisk Tidsskrift for Selkabsret (NTS) 2013 (1-2), 1-14.

Ruohonen Janne. (2013). Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta - erityisesti velkojen maksun vaarantumisen arviointi. Teoksessa Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Minne menet vero-oikeus? : juhlajulkaisu Raimo Immoselle. Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Turun yliopisto, 171-186.

Toivonen, Outi. Oikeustapauskommentti KKO 2013:33: Sopimisen merkitys rahdinkuljettajan tavaravastuun alkamiseen ja alirahdinkuljettajan vastuun tulkinta tiekuljetuksissa. DL 4/2013, s. 691-705.

Urpilainen Matti. (2013). Onko VML 28 §:n veron kiertämistä estävä yleislauseke menettämässä tehonsa?. Teoksessa  Urpilainen Matti, Vahtera Veikko  (toim.)  Minne menet vero-oikeus? Juhlajulkaisu Raimo Immoselle. Turku: Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto, 197-214.

Vahtera, Veikko: Millaisille sääntelyratkaisuille Suomen yhteisölainsäädännön kokonaisuudistukset rakentuvat – esimerkkinä uusi osuuskuntalaki. Defensor Legis 4/2013, s. 626–642.

2012

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Asianajo- ja oikeudenkäyntimenoja pidettiin pääomatuloihin kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).

Nykänen, Pekka: Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta erityisesti luovutusvoiton verotuksen näkökulmasta. Teoksessa Oikeustiede-Jurisprudentia XLV:2012. Toimittanut Tapani Lohi. Suomalainen lakimies yhdistys, s. 139–196.

Nykänen, Pekka: Osakevaihdon jäähyväisveroa koskevien säännösten muuttamisesta. Verotus 4/2012, s. 389–402.

Nykänen, Pekka: Ulkomaisten yrittäjien vuosien 1865–1897 elinkeinosuostuntavero. Historiallinen aikakauskirja 1/2012, s. 53–67.

Penttilä Seppo, EU-oikeudelliset näkökohdat elinkeinoverolain yritysjärjestelysäännösten tulkinnassa. Verotus 2012/1, s. 29 – 40.

Penttilä Seppo, Verohallinnon antama lupa saada vähentää tappiot omistajanvaihdoksen jälkeen – valtiontukeako? Verotus 2012/4, s. 360 – 372.

Penttilä Seppo – Kultalahti Jukka, Tax Competition as a Challenge to the Governance of Global Economy. European Spatial Research and Policy, Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy, Volume 19, No 2/2012, s. 9 – 38.

Ruohonen Janne. (2012). Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1723). Akateeminen väitöskirja. Saatavilla myös Edilex.fi-palvelusta.

Urpilainen Matti. (2012). Vapaa liikkuvuus ja verosuvereniteetti Euroopan Unionin sisämarkkinoilla (väitöskirja). Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Vahtera, Veikko: Sopimusajattelun käyttö osakeyhtiöoikeudessa. Lakimies 7-8/2012, s. 1048–1069.

2011

Nieminen Martti. Vero-oikeuden bibliografia 2010. Verotus 2/2011, 208-217.

Nykänen, Pekka: Luonnollisten vähennysten ja korkomenojen jaksottamisesta henkilöverotuksessa. Verotus 4/2011, s. 373–386.

Nykänen, Pekka: Rajoitetusti verovelvollisen  Suomesta saaman palkkatulon lähdeverotuksen EU-oikeudellisista  ongelmista, osat I - II. Verotus 1/2011, s. 54–65 ja Verotus 2/2011, s. 176–189.

Penttilä Seppo. (2011). EU-oikeuden soveltaminen ja Suomen yritysverotus. Teoksessa  Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä 2011, 43 - 66.

Penttilä Seppo. (2011). Viimeaikaista oikeuskäytäntöä yritysverotuksesta. Teoksessa  Vero-opintopäivät 2011, 117 - 149.

Sillanpää, Matti J. – Vahtera, Veikko: Asunto-osakeyhtiölaki käytännössä 3., uudistettu painos. WSOY 2011 (290 s.)

Urpilainen, Matti. Milloin kaupankäyntiä asunto-osakeyhtiön osakkeilla  pidetään luonnollisen henkilön elinkeinotoimintana? - KHO 2011:79.  Oikeustieto 2011 (5), 4-7.

Urpilainen Matti – Viljanen Mika. (2011). Oikeustapauskilpailut opetusmuotona - käytännön kokemuksia ja kehittämisideoita. Teoksessa  Hyttinen Tatu,  Weckström Katja (toim.)  Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta  50 vuotta. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 133-144.

Vahtera, Veikko: Osakeomistuksen riski ja sääntely (väitöskirja). Lakimiesliiton kustannus 2011 (504 s.).

2010

Hoffrén Mia – Urpilainen Matti. Varainsiirtoveron palauttaminen asuntokaupan purkautuessa. Lakimies 2010 (2), 176-192.

Nieminen Martti. Abolition of Double Taxation in the Treaty of Lisbon. Bulletin for International Taxation 64 (6) 2010, 330-335.

Nuolimaa Risto. (2010). Välimiehen esteellisyys lunastusmenettelyssä. Teoksessa Keskuskauppakamarin Välimiespäivä. Helsinki: Keskusauppakamarin palvelu Oy, 1-7.

Nykänen, Pekka: Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä luovutusvoittoverotuksesta kesältä 2009. Verotus 1/2010, s. 40-50.

Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Branch Report Finland. Teoksessa Cahiers de droit fiscal international, volume 95b, Death as a taxable event and its international ramifications, s. 333–335. International Fiscal Association, 2010.

Penttilä Seppo. KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Sulautumisvastike sekasulautumisessa; Tulon veronalaisuus, velan anteeksianto. Tilisanomat 2/2010, 15 - 19.

Penttilä Seppo. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset - vanha käytäntö ja uudet tulkintaongelmat. Verotus 5/2010, 499 - 511.

Penttilä Seppo. Osakeluovutusten tulkintaongelmia yritysverotuksessa. Teoksessa  Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä 2010, 50 - 83.

Urpilainen Matti. (2010). Mitä on verosuvereniteetti?. Teoksessa  Engström Viljam  (toim.)  Rätt och utveckling - Oikeus ja kehitys. XIII Rättsvetenskapens dagar 10-11.12.2009. Turku: Åbo Akademis Förlag, 67-79.

 

 
Faculty of Management
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE
Tel. +358 3 355 111 (switchboard)
Maintained by: jkk.info@uta.fi
Last update: 28.9.2017 14.34 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results