Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Ilkka Ruostetsaari

Ilkka Ruostetsaari

professori, dosentti, YTT
Pinni A4080
puh. 050 318 6031
s-posti etunimi.sukunimi@uta.fi
Vastaanotto ma 13–14. Tutkielmien ohjaus sopimuksen mukaan.
 

Opetus- ja tutkimusala

- eliittitutkimus
- suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet
- politiikan, hallinnon, järjestöjen ja talouden vuorovaikutusverkostot
- politiikan professionalisoituminen
- energiapolitiikka

Nykyiset tutkimushankkeet

- Suomalaisen energiapolitiikan hallinta
- Edustuksellisen kunnallisdemokratian toimivuus
- Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteiden muutokset

Merkittävimmät suomenkieliset julkaisut

Ruostetsaari, Ilkka (2018): Kansalaisten ja energiaeliitin Suomen energiapolitiikkaa koskevat asenteet vuosina 2007-2016: kuilu vai konsensus? Politiikka 60:1, 19-37.

Poliittisten instituutioiden valta talouden suhdanteissa. Teoksessa Niemi, Mari K., Raunio, Tapio ja Ruostetsaari, Ilkka (toim.), Poliittinen valta Suomessa. Tampere: Vastapaino 2017, 31-57.

Onko poliittisesta kuluttajuudesta ja asiantuntijavallasta edustuksellisen demokratian vaihtoehdoiksi? Politiikasta.fi

Vallan sisäpiirissä. Suomalaisen eliittirakenteen muutos. Tampere: Vastapaino 2014.

Suomi murroksessa 1991-2011: Muuttuiko eliittirakenne? Politiikka 54:4, 269-284, 2012.

Populistiset piirteet vennamolais-soinilaisen puolueen ohjelmissa. Teoksessa Wiberg, Matti (toim.): Populismi. Kriittinen arvio. Helsinki: Edita 2011, 94-146.

Energiavalta. Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla. Tampere University Press 2010.

"Energiapolitiikan hallinta: Kuluttajakansalainen ja edustuksellisen demokratian oikeutus". Teoksessa Pietikäinen, Petteri (toim.), Valta Suomessa. Helsinki: Gaudeamus 2010, 169-188.

Puolueet kunnallispolitiikassa. Teoksessa Paloheimo, Heikki & Raunio, Tapio (toim.), Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. WSOY oppimateriaalit, Helsinki 2008.

Suomalainen eliittirakenne pohjoismaisessa vertailussa. Teoksessa Ruostetsaari, Ilkka (toim.), Aaatteet, instituutiot ja poliittinen toiminta. Studia Politica Tamperensis 16. Tampere 2006.

Poliittisen rekrytaation muuttuminen Suomessa: puoluejärjestöistä poliittiseen luokkaan. Teoksessa Käkönen, Jyrki & Paastela, Jukka (toim.), Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Studia Politica Tamperensis 15. Tampereen yliopisto. Tampere 2006

Toimenkuva katoamassa vai valoa ikkunassa. Paikallisen poliittisen järjestötoiminnan tila Suomessa. Oikeusministeriön julkaisu nr. 10. Helsinki 2005.

Ruostetsaari Ilkka & Borg Sami: Sukupolvien valta-asemien muutos eliiteissä ja eduskunnassa. Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):2, 147-158.

Ruostetsaari, Ilkka & Holttinen, Jari: Kunnallisten luottamushenkilöiden rooli ja professionalisoituminen. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/2004, 277-291.

Tarkastuslautakunta kunnan päätöksenteossa (Ruostetsaari & Holttinen Jari), Kunnallisalan kehittämissäätiö, Helsinki 2004

Euroeliitissä vai politiikan sivuraiteilla? Europarlamentaarikoiden asema suomalaisessa valtarakenteessa. Politiikka 3/2003, 194-211.

Valta muutoksessa (WSOY, Helsinki 2003). Oheismateriaali ja liitetaulukot (molemmat pdf-tiedostoja).

Energiapolitiikan määräytyminen. Julkisten, kollektiivisten ja markkinaperusteisten toimijoiden asema Suomen energiasektorin politiikkaverkostossa. Acta Universitatis Tamperensis, Ser. A., Vol. 278. Tampere 1989.

Vallan ytimessä. Tutkimus suomalaisesta valtaeliitistä. Gaudeamus. Helsinki 1992.

Liikennepolitiikkaa etsimässä. Tielaitoksen selvityksiä 71. Helsinki 1995.

Politiikan professionalisoituminen ja poliittisen luokan muotoutuminen Suomessa. Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos. Julkaisuja 3/1998.

Energiapolitiikka käännekohdassa. Järjestöt ja yritykset vaikuttajina vapautuvilla energiamarkkinoilla. Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen laitos. Julkaisuja 8/1998.

Kansanedustajaksi rekrytoituminen ja vaalimenestykseen vaikuttavat tekijät. Tapaustutkimus vuoden 1999 eduskuntavaaleissa Pirkanmaan vaalipiirissä. Politiikka 41:2/1999.

Luottamushenkilö ja valta. Edustuksellisen kunnallisdemokratian mahdollisuudet. (Ruostetsaari Ilkka & Holttinen Jari), Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki 2001.

 

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: ilkka.ruostetsaari@uta.fi
Muutettu: 3.9.2018 14.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti