Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: palvelutalous: tutkimus- ja kehittämisprojekteja:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Markkinoiden luominen ja huoltaminen – Asiakaslähtöisyys innovatiivisten sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostomaisessa tuottamisessa ja tulosperusteisessa hankinnassa (ALIS)

Osana Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008–2015 -ohjelmaa toteutettavan Markkinoiden luominen ja huoltaminen (ALIS) -tutkimusprojektin (1.1.2014–31.12.2015) tavoite on kaksiosainen.

Ensimmäisessä tunnistetaan markkinoilla toimivien organisaatioiden toimintalogiikat ja niiden vaikutus markkinoiden toimintaan sekä luodaan käsitteellinen kokonaisuus koskien julkisten palvelumarkkinoiden nykytilaa ja kehittämistä. Toisessa osassa keskitytään ensimmäisessä vaiheessa muodostuneen ymmärryksen pohjalta asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palveluiden kehittämiseen tarkastelemalla mikä on vaikuttava palvelukokonaisuus, mitkä toimijat muodostavat vaikuttavuutta luovan verkoston, miten verkoston toimintaa kehitetään ja miten hankinta toteutetaan tulosperusteisesti. Kaupunkeja on omine case -hankkeineen mukana kolme: Jyväskylä, Tampere ja Turku.

Lisätietoja tutkimusprojektiin kuuluvista case -hankkeista: Jyväskylä, Tampere ja Turku.

Kunnilla on järjestämisvastuun nojalla velvollisuus järjestää sosiaali- ja terveysalan palveluita, hyödyntäen sekä omaa että muiden organisaatioiden palvelutuotantoa. Järjestämisen professiolähtöisyys, usein poliittisille toiveille perustuva luonne sekä palvelumarkkinoiden toimijoiden toiminnan perusteiden ymmärtämättömyys voivat johtaa palveluiden tehottomaan ostamiseen ja alikehittyneisiin markkinoihin.

Jotta markkinat voivat kehittyä ja niitä voidaan tavoitteellisesti luoda, tulee julkisilla palvelumarkkinoilla käytettävien toimintalogiikoiden kehittyä. Asiakaslähtöisellä, verkostomaisella ja moniammatillisella, sekä organisaatio- ja hallintorajat ylittävällä toiminnalla katsotaan olevan mahdollisuuksia vaikuttaa julkisisten sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoiden toimintalogiikoiden kehittymiseen kohti vaikuttavampia ja tehokkaampia palveluprosesseja.  

Tutkimuksellisesti toimintalogiikoiden katsotaan olevan vakaiden ilmiöiden sijaan jatkuvassa kehittymisen tilassa, jossa sekä rakenteet että toiminta muokkautuvat vuorovaikutteisesti. Tarkastelussa keskitytään yhtäaikaisesti saatavilla oleviin, keskenään ristiriitaisiin toimintalogiikoihin ja niiden suhteiden välisen kompleksisuuden tarkasteluun, pyrkien tunnistamaan sekä nykytila että muutoksen mahdollisuuksia. Näiden käytännön työssä ilmenevien kompleksisten tilanteiden tarkastelun kautta voidaan lisätä ymmärrystä siitä, mitä ristiriitaisten toimintalogiikoiden kohdatessa tapahtuu ja millaisia vaikutuksia sillä on sekä palvelumarkkinoiden toimijoille että toimintalogiikoiden kehittymiselle.

Hankkeen alustavia tuloksia esitellään Tampereen yliopistolla 5.4.2016 järjestettävässä seminaarissa "Uusia avauksia sote-markkinoille – tähtäimessä vaikuttavat palvelut". Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen on päättynyt. Katso OHJELMA. Tervetuloa!

Tutkimusprojektista vastaavat:

Tutkimusjohtaja
Pasi-Heikki Rannisto
+35840 5578 981
etunimi.sukunimi@uta.fi

Projektikoordinaattori
Piia Tienhaara
+35850 318 7555
etunimi.sukunimi@uta.fi

Projektikoordinaattori (31.12.2015 asti)
Paula Rossi
+35850 3187 456
etunimi.sukunimi@uta.fi

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 1.4.2016 15.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti