Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: palvelutalous: tutkimus- ja kehittämisprojekteja:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

NodeHealth - Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa

NodeHealth on vuosien 2014-2015 aikana toteutettu tutkimushanke, jonka tarkoituksena on ollut arvioida ja kehittää terveyspalveluihin liittyviä uudistuksia innovaation haltuunoton mallin avulla keskittyen julkisyksityisiin toimintatapoihin. Tarkastelun kohteena on ollut innovaatioiden käyttöönotto ja leviäminen sekä niiden tuloksellisuus.

Note Health

Tavoitteina tutkia terveyspalveluinnovaatioiden vaikutuksia julkisyksityisessä toiminnassa

Hankkeessa on tarkasteltu, mitä vaikutuksia erilaisilla terveyspalveluinnovaatioilla on julkisyksityisissä verkostoissa ja löytyykö julkisen sekä yksityisen palvelutuotannon välillä positiivista synergiaa. Tutkimuksen avulla on pyritty myös selvittämään ja arvioimaan verkostoituneita toimintatapoja, joissa yritykset kohtaavat julkisen sektorin käytäntöjä terveyspalveluissa innovaatioiden käyttöönoton ja leviämisen sekä niiden tuloksellisuuden kannalta.

Hanketta on rahoittanut Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (TEKES).  Hanke kuuluu Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa –tutkimusohjelmaan. Hankkeen päätoteuttajat ovat Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos tukenaan suuri joukko alan johtavia asiantuntijoita niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Node Health

Seuraa meitä Twitterissä tunnisteella #NodeHealth

Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyön muodot

Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kohtaamiseen on jo nyt monia tapoja, kuten täydentävyys, sovitut roolit määrätyillä rajatuilla alueilla, yhteistyö ja kumppanuus, keskinäinen kilvoittelu, sparraaminen ja esikuvavertailu (benchmarking) sekä molemminpuolinen kannustaminen. Julkinen ja yksityinen pitää ottaa aidosti rinnakkaiseen tarkasteluun terveyspalvelujen tuotannossa. Kun erilaisia julkisen ja yksityisen kanssakäymisen ja kohtaamisen muotoja kokeillaan rohkeasti, on mahdollista löytää uusia innovatiivisia palvelujen järjestämisen tapoja osana uutta SOTE-ratkaisua.

Mitä hankkeessa tehtiin?

Hankkeessa selvitettiin, miten terveyspalveluinnovaatiot muotoutuvat julkisyksityisissä verkostoissa ja miten ne muovaavat julkisyksityistä yhteistoimintaa. Tämän tuloksena arvioitiin, miten terveyspalveluita voidaan järjestää niin, että liiketoiminnalliset edut synnyttävät julkista arvoa ja miten julkiset palveluntuottajat voivat tukea terveyttä edistävää liiketoimintaa.

NodeHealth

Kuvio: Innovaation haltuunoton malli

Hanke jakautui kahteen tehtäväpakettiin, jotka olivat interventiotutkimuspaketti ja synteesipaketti. Interventiotutkimuspaketti koostuu kuudesta tapaustutkimuksesta:
1) Kanavamallin leviäminen ja muuntuminen, 2) Kokonaisverkoston toimivuuden ja tuloksellisuuden arviointi, 3) Diabeteksen käypähoitosuosituksen mukaisten hoitokäytäntöjen toteutuminen, 4) 15D -vaikuttavuustiedon kerääminen ja hyödyntäminen, 5) Työterveyspalveluiden asiakasmyyntikonseptin käyttöönotto ja vaikutusten arviointi ja 6) Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäjäkokemusten arviointi liiketoiminnallistamisen lähtökohtana.

Node Health Node HealthRahoittaja ja toteuttajat

Hankkeen päärahoittaja on Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (TEKES). Hankkeen toteuttajia ovat
• Työterveyslaitos
• Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
• Turun ammattikorkeakoulu
• Frisky & Anjoy

Hankkeen vastuullinen johtajaprofessori Jan-Erik Johanson Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta. Työterveyslaitoksen osuuden vastuullinen johtaja on teemajohtaja Päivi Husman.

Lisätietoja hankkeesta antavat

Jan-Erik Johanson, hankekokonaisuuden vastuullinen johtaja, professori, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, p. 050 318 5960, etunimi.sukunimi@uta.fi

Päivi Husman, Työterveyslaitoksen osuuden vastuullinen johtaja, teemajohtaja, Työterveyslaitos, Työhön osallistuminen ja kestävä työura. p. 040 576 1314, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Inka Koskela, tutkija, projektipäällikkö Työterveyslaitoksen osuudessa, Työterveyslaitos, Työkyvyn ja terveyden edistäminen -tiimi, p. 043 824 5927, etunimi.sukunimi@ttl.fi

Patrik Nordin, tutkija, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 050 318 7125  etunimi.sukunimi@uta.fi

Asiantuntijamme

Jan-Erik Johanson
Innovaatioiden syntymekanismit, verkostot, strateginen johtaminen, tuloksellisuus

Patrik Nordin
Terveyshallinnon arviointi, verkostotutkimus

Petri Uusikylä
Arvioinnin tutkimus, innovaatiotutkimus, verkostot

Harri Jalonen
Kompleksisuusteoria, tietojohtaminen, innovaatiojohtaminen

Sebastian  Godenhjelm
Projektiorganisaatiot, innovaatiotutkimus, verkostoanalyysi

Päivi Metsäniemi
Organisaation toimintakulttuurin kehittäminen, uusien käytäntöjen levittäminen

Päivi Husman
Palvelujärjestelmät, työterveyshuolto, arviointi, vaikuttavuus

Inka Koskela
Laadulliset tutkimusmenetelmät, teknologiat työssä, työkyvyn ja terveyden edistäminen

Merja Turpeinen
Prosessien ja vaikutusten arviointi, työkyvyn ja terveyden edistäminen

Tiina Vihtonen
Liiketaloustiede, työhyvinvoinnin taloudelliset kysymykset

Mikko Nykänen
Interventiot, prosessien ja vaikutusten arviointi, implementaatiotutkimus

Jaana Laitinen
Työkyvyn ja terveyden edistäminen, elintavat, interventiot

Markku Jokisaari
Sosiaaliset verkostot, muutos, mallintaminen

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 17.2.2016 15.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti