Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain): coaching, ohjaus ja valmennus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

 

Mitä me teemme - Mitä me tarjoamme - Missä voimme olla avuksi

 

                      

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen – johtoryhmä joukkueena

  • Mitä onnistuminen yhdessä tarkoittaa?
  • Mitä taitoja siinä tarvitaan?
  • Miten omalta osaltani autan onnistumisessa?
  • Puuttuuko meiltä jokin tärkeä johtamisen foorumi?

Johtoryhmä on organisaation tärkein ryhmä: se muodostaa johtamisjärjestelmän perustan ja toimii mallina organisaation johtamiskulttuurille. Tutkimuksissa on todettu, että johtoryhmän kyky työskennellä yhdessä on sen tuloksellisuuden kannalta tärkeää.

Coaching prosessin tavoitteena on tukea johtoryhmää, johtamisjärjestelmän kehittämistä, johtoryhmän jäsenten johtajuutta sekä vahvistaa heidän esimiestaitojaan. Prosessi on kestoltaan viisi 2,5 tunnin mittaista tapaamista noin kuukauden välein. Tapaamisten fokus/teemat painotetaan johtoryhmän tarpeiden mukaan.

 

 

Onnistunut muutos ei tapahdu – se tehdään

Muutoksen tarpeen oivaltaminen on ensimmäinen askel niin yksilön kuin organisaationkin uudistumisessa. Sen jälkeen on otettava vielä monta askelta, kunnes muutosprosessi on viety onnistuneesti läpi ja sen tavoitteet alkavat toteutua toiminnassa ja muuttua tuloksiksi.

Keskeisten avaintekijöiden pitää olla muutosprosessin osalta yhteisellä kartalla, jotta viestintä eri suuntiin on yhdenmukaista ja tekeminen koko ajan samansuuntaista. Yhteiselle kartalle päästään luontevasti muutaman työpajan avulla, jossa käydään läpi muutoksen kannalta keskeiset osa-alueet ja muodostetaan niistä yhteinen näkemys. Tilaisuuksissa voidaan tuottaa yhteisen työskentelyn kautta vastaukset esim. seuraaviin kysymyksiin:

Mistä muutoksessa on kyse?
Mitkä ovat muutoksen tavoitteet?
Mikä, muuttuu ja miten? Miten toimitaan, kun muutos on viety maaliin?
Miten varmistetaan henkilöstön osallistuminen muutokseen?
Miten muutoksesta viestitään?

Muutoksessa myös johdon ja esimiesten oman työn johtamiseen sekä työssäjaksamiseen ja palautumiseen on hyvä kiinnittää huomiota. Tehokas väline tukea turbulenttia esimiestyötä arjessa on esimiesten ryhmä/yksilöcoaching.

Järjestämme myös organisaatiokohtaisia muutosvalmennuksia. Lue lisää

Muutos ei kysy lupaa se tulee! Lue Päivi Mäkelän blogi

 

Kehitä esimiestyötä – kehität tuottavuutta

Esimies on organisaation toimintakyvyn ylläpitäjä ja tuottavuuden avainhenkilö. Hyvä päivittäisjohtaminen luo puitteet tehokkaalle työskentelylle ja pitää toiminnan strategian suunnassa. Esimies on linkki johdon ja henkilöstön välillä. Johto luo puitteet esimiehen toiminnalle. Esimies tukee päivittäisjohtamisella strategian muuttumista arjen toiminnaksi.

Coaching on tehokas ja monipuolinen oman johtajuuden kehittämisväline. Se tarjoaa johtajalle foorumin sparrata luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstää työstä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan. Coaching tukee myös työssä jaksamista ja työnhallintaa. Coaching-prosessi vahvistaa coachattavan valmentavaa johtamisotetta.

Coaching ei tarjoa nopeita temppuja tai kikkoja henkilöstön kehittämisessä. Coaching on tavoitteellinen prosessi, jonka ajurina toimii yksilö itse tai ryhmän jäsenet. Coachin tehtävänä on tukea, kannustaa, kysellä, haastaa, kyseenalaistaa, kulkea yhdessä eteenpäin askel kerrallaan.

Järjestämme myös organisaatiokohtaisia esimiesvalmennuksia. Lue lisää

 

Oman johtajuuden kehittäminen - coaching

Hyvällä johtajalla/esimiehellä on usein hyvät tunnetaidot. Tunnetaitoja tutkinut amerikkalainen Daniel Golemanin mukaan emotionaalinen kyvykkyys selittää parhaiden johtajien tehokkuutta ja onnistumista työssään. Erityisesti motivoinnissa ja kannustamisessa tarvitaan emotionaalista kyvykkyyttä. Kaikkein tärkeimpänä piirteenä hyvässä johtajassa on hyvä itsetuntemus. Kun johtaja tuntee itsensä, on hänen helpompi johtaa muita.

Lue lisää miten coaching auttaa sinua onnistumaan.

Millainen on hyvä esimies?

 

Uusi rooli haltuun!

Kokemustemme mukaan coaching on hyvä väline pysähtyä pohtimaan työtä esimerkiksi uran käännekohdissa, jollainen uuden roolin haltuun ottaminenkin on. Organisaation kannalta hyötynä on se, että roolin haltuun ottaminen vauhdittuu ja merkittävä henkilöinvestointi alkaa tuottaa.
Prosessi räätälöityy coachattavan tarpeiden perusteella. Istunnoissa käydään sekä coachattavan roolia organisaatiossa (avaintehtävät, tavoitteet, johtamisjärjestelmä jne) että myös hänen johtajuuttaan (ihmiset, asiat, muutos, verkostot).

Tavoitteena on tukea johtajan tuloksellisuutta (kokonaisuuden hahmottaminen, oleellisiin asioihin keskittyminen) sekä auttaa häntä tulemaan tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja hyödyntämään niitä entistä paremmin työssään. Prosessi tarjoaa mahdollisuuden reflektoida omaa johtajuutta ja arjessa vastaan tulevia johtamistilanteita.

 

Urapainotteinen coaching-ohjelma

Tavoiteena on vahvistaa kykyä ja uskoa omaan asiantuntemuksensa houkuttelevuuteen muuttuvilla työmarkkinoilla tunnistamalla omat vahvuudet ja tarkastelemaan omaa osaamistaan entistä laaja-alaisemmin. Ohjelma perustuu positiiviseen psykologiaan sekä voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajattelutapan, jossa esimerkiksi työttömyyteen tai työpaikan muutoksiin liittyvät uhkatekijät pyritään muuntamaan mahdollisuuksiksi myönteisen työskentelyprosessin avulla. Coaching -työskentelyssä pääsee eroon omia uramahdollisuuksiaan rajoittavista uskomuksista ja saa aineksia rakentaa tulevaisuuden työelämäpolku omasta arvomaailmastaan käsin.

Henkilökohtaisen coaching -ohjelman lisäksi on mahdollista valita myös ryhmäcoaching, jossa ryhmässä jaetaan kokemuksia, osaamista, verkostoja sekä annetaan ja saadaan vertaistukea.

 

Thomas -analyysi (yksilö- ja ryhmäanalyysi, 360 -analyysi)

Taitavat esimiehet lisäävät tiiminsä innostuneisuutta ja motivoitumista. Thomasin henkilöarviointityökalut auttavat esimiehiä ymmärtämään itseään ja alaisiaan paremmin sekä kehittämään omia johtamistaitojaan. Thomas -analyysi toimii hyvin coachingin yhteydessä oman itsensä analysoinnin työkaluna.

Thomas -palautteen avulla kerätään jäsentynyttä palautetta henkilön johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Thomas on nopea toteuttaa ja myös tulos on nopeasti käytettävissä ja hyödynnettävissä. Analyysi on toiminut arviointimenetelmien kehittämisen eturintamassa jo 30 vuotta ja sitä käytetään yli 60 maassa.

 

Lisätietoja

Koulutusjohtaja Minna Miettinen
minna.k.miettinen@uta.fi
040 190 1316

Kehittämispäällikkö Päivi Mäkelä
paivi.k.makela@uta.fi
040 822 3355

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 12.9.2016 15.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti