Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain): uudista ja vaikuta palveluosaamisella:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Runkomoduulit

Moduuli 1, Älykkäät palvelujärjestelmät ja niiden johtaminen

sisällöstä vastaava toimija: Tampereen yliopisto

Moduulissa tarkastellaan palvelujen johtamisen ja järjestämisen periaatteita ja käytäntöjä niiden älykkyyden ja vaikuttavuuden lisäämisen näkökulmasta. Käsittelyssä painottuu palveluprosessien ja sitä ehdollistavien rakenteiden ja järjestelmien älykkyyden lisääminen erilaisten teknologisten sekä kumppanuudesta ja yhteiskehittämisestä kumpuavien innovaatioiden avulla. Älykkyyden tematiikkaa tarkastellaan myös muuttuvien kulutus-, tuotanto- ja jakeluympäristöjen näkökulmasta. Läpileikkaavana taustailmiönä tässä moduulissa käsitellään julkista arvoa, sen muodostumista – ja erityisesti sitä, millaisia kysymyksiä se asettaa palvelujen johtamiselle.

1. koulutuspäivä: Älykkäiden palvelujärjestelmien viitekehys

 • Älykäs kaupunki (smart city) palvelujärjestelmien kehittämisen viitekehyksenä
 • Kumppanuuden uudet muodot: asiakas-, asukas- ja yhteisölähtöisyys älykkään palvelujärjestelmän perustana
 • Palvelujen johtaminen monitoimijaisessa palveluympäristössä

2. koulutuspäivä: Älykkyyden kehittämisen käytännön välineet

 • Teknologia älykkäiden palvelujärjestelmien ja -alustojen luomisen välineenä (sosiaalinen media, lisätty todellisuus, esineiden internet, Big Data, robotiikka jne.)
 • Älykäs palvelumuotoilu: älykkäiden palvelujen ja palvelujärjestelmien muotoilun keskeiset periaatteet

Moduuli 2, Tietotoiminta ja tietokulttuuri kehittämisen lähteenä ja kohteena

sisällöstä vastaava toimija: Lapin yliopisto

Tavoitteena on perehdyttää keskeisiin tietotoiminnan ja tietokulttuurin käsitteisiin ja osa-alueisiin palveluorganisaation / työyhteisön näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ja kehittää tietoperustaisuutta ja tiedolla johtamista omassa toiminnassa. Moduulissa käsiteltäviä asioita voi soveltaa esimerkiksi työyhteisön tietokulttuurin kehittämisessä, tiedolla johtamisen jäsentämisessä ja selkeyttämisessä, tai esimerkiksi innovatiivisten tietolähteiden ja asiakkaiden osallistumista korostavassa palveluiden kehittämisessä.

 • Tietotoimintaympäristö ja tietokulttuuri: tietotoiminnan lähtökohdat ja yleiset piirteet, organisaation tietokulttuurin rakentuminen ja ulottuvuudet, innovatiiviset tietolähteet ja osallistuva tietotuotanto
 • Tiedon arkkitehtuuri ja tiedon liikkuminen: tietoperustaisuus toiminnassa ja sen kehittämisessä, vuorovaikutteisuus ja tiedon liikkuvuus, virheiden merkitys ja avoimuus tiedolle
 • Tiedon hallinta, tiedolla johtaminen sekä tiedon hyödyntäminen: tieto omassa toiminnassa

Moduuli 3, Kunta- ja alueyhteisöt mahdollistavana arvonluojana

sisällöstä vastaava toimija: Vaasan yliopisto

Moduulin tavoitteena on esitellä kunta-ala uudella tavalla, kuntalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle arvoa luovana, ja erilaisia liiketoimintamalleja monipuolisesti hyödyntävänä kokonaisuutena. Moduuli perehdyttää kunta-alalla esiintyviin liiketoimintamalleihin sekä mahdollisten etujen että keskeisten ongelma-alueiden näkökulmasta. Tarkastelun pääkohteena ovat palveluprosessien kehittäminen, erilaiset organisaatio- ja liiketoimintamallit sekä julkiset hankinnat.

 • Kunta-ala arvonluojana
 • Arvoa luovat palveluprosessit
 • Arvoa luovat organisaatio- ja liiketoimintamallit
 • Julkiset hankinnat arvoluonnin mekanismeina

Moduuli 4, Organisaatioiden uudistaminen ja tuloksellinen toimintakulttuuri

sisällöstä vastaava toimija: Tampereen yliopisto

Moduulin tehtävänä on hahmottaa organisaatioiden toimintaa niiden uudistuskyvyn ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Jaksossa käydään ensinnäkin läpi rakenteellisten uudistusten erityisluonnetta, organisaatiotason uudistusprosessien läpivientiä ja vaikutuksia sekä yleisemmällä tasolla muuttuvan toimintaympäristön vaikutusta julkisten organisaatioiden toimintakulttuuriin ja niiden toiminnan tuloksellisuuteen. Toiseksi, moduulissa jäsennetään, mitä nämä muutokset tarkoittavat työyhteisötasolla: millaisia valmiuksia työntekijöiltä tarvitaan muuttuvassa toimintaympäristössä, ja millaisia haasteita muutos tarkoittaa erityisesti yhteisöviestinnän kannalta?

1. Koulutuspäivä:

 • Uudistuva julkinen hallinto: julkisen hallinnon rakenneuudistusten luonne ja vaikutukset
 • Organisaatioiden uudistamisprosessit: organisaatiouudistukset, niiden johtaminen, pullonkaulat ja vaikutukset organisaatiokulttuuriin ja toimintakäytäntöihin
 • Julkisten organisaatioiden tuloksellisuuden mittaamisen ja lisäämisen haasteet monimuotoistuvassa organisatorisessa kentässä

2. Koulutuspäivä:

 • Työyhteisöjen muodonmuutos: julkisten organisaatioiden monimuotoistuminen, tietoperustaisuus, verkostomaisuus, ulkoiset ja sisäiset vuorovaikutussuhteet ja uudet työyhteisötaidot
 • Yhteisö- ja organisaatioviestintä tuloksellisen toimintakulttuurin edellytyksenä

Moduuli 5,  ”Kaikki vastaavat viestinnästä!”: Vuorovaikutustaidot ja verkostosuhteiden hallinta

sisällöstä vastaava toimija: Åbo Akademi

Tavoitteena on perehdyttää osanottajia viestinnän ja vuorovaikutuksen reunaehtoihin ja käytäntöihin kompleksisessa toimintaympäristössä ja muuttuvassa viestintäympäristössä.  Lisäksi tavoitteena on tunnistaa ja kehittää vuorovaikutustaitoja ja verkostosuhteiden hallintaa omassa organisaatiossa.

 • Monikanavaviestintä: kansalaisten, asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kohtaaminen kasvokkain, digitaalisesti ja perinteisissä viestintäkanavissa 
 • Kriisiviestintä ja kielteisen palautteen kohtaaminen
 • Verkostojen hallinta
 • Kansalaisten osallistaminen deliberatiivisin menetelmin
 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 18.5.2017 13.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti