Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: tilaa uutiskirje:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Tietosuojaseloste: Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Y-tunnus: 0155668-4

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 040 190 4052 / johtamiskorkeakoulu(@)uta.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: projektikoordinaattori Outi Puhakka
Osoite 33014 Tampereen yliopisto

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) etunimi.sukunimi@uta.fi, 040-1904052

3. Tietosuojavastaava

Jukka Tuomela, 050 437 7074, etunimi.sukunimi@uta.fi

4. Rekisterin nimi

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin markkinointirekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

Käsittelyperuste:

☒ Suostumus

☐ Sopimus

☐ Lakisääteinen velvoite

☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu

☐ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö

☒ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen sähköpostitse ja puhelimitse, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin koulutuksista, palveluista sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja markkinointi nykyisille sekä vanhoille asiakkaille sekä Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin tarjonnasta ja koulutuksista kiinnostuneille.

Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeiden vastaanottaminen jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvän peru uutiskirje -linkin kautta tai ilmoittamalla uutiskirjeen perumisesta osoitteeseen: johtamiskorkeakoulu(@)uta.fi

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vain ne asian kannalta oleelliset henkilötiedot, joiden tallentaminen on asian käsittelyn kannalta tarpeellista, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakassuhteen peruste eli koulutus, johon asiakas on osallistunut tai josta hän on ilmaissut kiinnostuneensa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään verkkolomakkeen kautta (esitteenlatauksen ja/tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä) tai suullisesti tai kirjallisesti tai osallistumalla rekisterinpitäjän järjestämään kilpailuun tai kyselyyn, jonka yhteydessä henkilö on antanut markkinointiviestintäluvan. Tietolähteenä on myös Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin asiakas- ja kumppaniyhteystiedot, jotka perustuvat asiakas- tai kumppanuussuhteeseen. Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeiden vastaanottaminen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille:

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:

☐ Ei

☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos käyttää markkinoinnissa ja viestinnässä MailChimp-sähköpostipalvelua, jonne henkilötiedot tallennetaan, jossa niitä käsitellään ja josta uutiskirjeet lähetetään vastaanottajille.

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos käyttää esitelatauksissa ja ilmoittautumisessa E-lomaketta, jonne henkilötiedot tallennetaan, jossa niitä käsitellään. Tietoja voidaan käyttää markkinointiyhteydenottoihin puhelimitse tai sähköpostilla.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☐ Ei

☒ Kyllä, mihin:

     Kuvaus käytettävistä suojatoimista:

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua markkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpiin tallennetaan käyttäjistä sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä (esim. suoritettu koulutus tai koulutus, josta henkilö on ilmaissut kiinnostuneensa). MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisää tietoa yksityisyydensuojasta MailChimpin sivuilla.

10. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien:

☒ Ei

☐ Kyllä, mihin:

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen vastaanottamiseen annettua suostumusta ei peruta.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

-       Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

-       Oikeus tietojen oikaisemiseen

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

-       Oikeus tietojen poistamiseen

  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

-       Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

-       Vastustamisoikeus

  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

-       Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

-       Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt toimitetaan yliopiston kirjaamoon kirjaamo@uta.fi.


Lisää tietosuojasta:

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 15.10.2018 11.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti