Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: tutkimusohjelmat: julkisen talousjohtamisen tutkimusryhmä:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

JULKAISUT

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J. & Valkama Pekka (2014, julkaistaan) Outsourcing in Sandy Springs and other US cities: Insights for other countries. The International Public Administration Review VI(3).

Bailey Stephen J., Valkama Pekka & Salonen Saila (2014, julkaistaan) The EU's Public Finance Crisis: Causes, Consequences and Cure. Public Money and Management 34(2).

Johanson Jan-Erik (2014, julkaistaan) Strategic governance in public agencies. Teoksessa Bryson John, Joyce Paul & Holzer Mark (toim.) Developments in strategic and public ma­nagement. Palgrave.

Johanson Jan-Erik (2014, julkaistaan) Heikkojen suhteiden voima ja uppoutuneisuuden ongelma. Teoksessa Eriksson Kai (toim.) Verkostot yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Johanson Jan-Erik & Smedlund  Anssi (2014, julkaistaan) Sosiaaliset verkostot ja verkostoanalyysi. Teoksessa Eriksson Kai (toim.) Verkostot yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Kankaanpää Jari, Oulasvirta Lasse & Wacker Jani (2014, julkaistaan) A Steering and Monitoring Model of State Owned Enterprises, International Journal of Public Administration.

Kork Anna-Aurora, Mänttäri Pietu & Vakkuri Jarmo (2014, julkaistaan) Complexities of Productivity Policies in the Finnish Public Sector: Knowing How to Do More with Less? Financial Accountability & Management.

Mänttäri Pietu (2014) Tuottavuustavoitteiden kehitys ja arviointi valtio-kuntasuhteen eri tasoilla. Teoksessa Oulasvirta Lasse et al. (toim.) Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampereen University Press, 101-131.

Oulasvirta Lasse, Kihn Lili-Anne, Mänttäri Pietu & Wacker Jani (2014) Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.

Sorsa Ville-Pekka & Johanson Jan-Erik (2014, julkaistaan) Institutional work and accountability in public-private partnerships. International Review of Public Administration.

 

2013

Anttiroiko Ari-Veikko, Valkama Pekka & Bailey Stephen J. (2013) Smart cities in the new service economy: building platforms for smart services. AI & Society DOI 10.1007/s00146-013-0464-0.

Bailey Stephen J., Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (2013) Lessons for the Governance of Organizational Innovations. Teoksessa Valkama Pekka, Bailey Stephen J. & Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 259-269.

Dixon Ruth, Arndt Christiane, Mullers Manuel, Vakkuri Jarmo, Engblom-Pelkkala Kristiina & Hood Chirstopher (2013) A Lever for Improvement or a Magnet for Blame? Press and Political Responses to International Educational Rankings in Four EU Countries, Public Administration, 91 (2), 484-505.

Engblom-Pelkkala Kristiina (2013) Strateginen johtaminen kuntien opetustoimessa. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 249).

Engblom-Pelkkala Kristiina & Vakkuri Jarmo (2013) Tutkimuksen ja kehittämisen liitto – tutkimusta Uudistuva kylä kaupungissa –hankkeessa. Teoksessa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeen loppuraportti: Sitra, Hämeenlinnan kaupunki, 41-42.

Heino Ossi, Kallio Olavi, Valkama Pekka & Siitonen Pentti (2013) Jätehuollon, -politiikan ja -lainsäädännön institutionaalinen kuvaus. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 33-50.

Henttonen Kaisa, Janhonen Minna & Johanson Jan-Erik (2013) Internal social networks in work teams: structure, knowledge sharing and performance. International Journal of Manpower 34 (6), 616-634.

Kallio Olavi, Heino Ossi, Valkama Pekka & Autero Anniina (2013) Yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatiot tutkimuskaupungeissa. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkina­innovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 114-143.

Kallio Olavi, Heino Ossi, Valkama Pekka & Autero Anniina (2013) Sidosryhmien näkemykset jätehuollon markkinoistumisesta. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 144-158.

Kallio Olavi, Valkama Pekka, Siitonen Pentti & Heino Ossi (2013) Jätehuollon jakautuminen osamarkkinoihin ja yritystoiminta. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 99-113.

Kallio Olavi, Meklin Pentti, Tammi Jari & Vakkuri Jarmo (2013) Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Helsinki: Kuntaliitto. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia, Acta no. 243.

Kork Anna -Aurora, Kosunen Elise, Rimpelä Arja & Vakkuri Jarmo (2013) Terveyskioskikokeilut - jotain uutta, jotain vanhaa. Suomen Lääkärilehti 68 (21), 1581-1586.

Kork Anna-Aurora, Kosunen Elise, Rimpelä Arja & Vakkuri Jarmo (2013) Terveyskioskikokeilut - jotain uutta, jotain vanhaa. Potilaan lääkärilehti (7.6.2013).

Kork Anna-Aurora & Vakkuri Jarmo (2013) Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella – Ylöjärven terveyskioskihankkeen jatkotutkimus. Helsinki: Sitra.

Laine Eeva & Valkama Pekka (2013) Analyysit palveluiden kehittymisestä esimerkkikylissä. Teoksessa Pekka Valkama (toim.) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja -kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 87-93.

Laine Eeva & Valkama Pekka (2013) Tapauskartoitukset kuntien aluetoimielimistä. Teoksessa Pekka Valkama (toim.) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja –kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 95-108.

Laukka Anu, Heino Ossi, Valkama Pekka & Salonen Annastiina (2013) Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja –kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 45-60.

Le Page Marc-Antoine & Laurila Hannu (2013) Regional economic disparities in France, Kunnallistieteellinen Aikakauskirja, 41(3), 307-319.

Luomanen Tiia, Hanski Jyri & Oulasvirta Lasse (2013) Saneerausvelan määritys kunnallista päätöksentekoa varten. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41(3), 212-225.

Majoinen Kaija & Meklin Pentti (2013) Johtamisjärjestelmä kunnan perustehtävän mahdollistajana. Artikkeli julkaisussa Sandberg Siv (toim.) Kasvavat kuntakonsernit ja supistuvat hallinnot. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 30. Acta 251. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 24-29.

Meklin Pentti & Pekola-Sjöblom Marianne (toim.), Heiskanen Tuula, Jokinen Esa, Mehtäläinen Jouko, Välijärvi Jouni, Jokinen Hannu, Niiranen Vuokko, Kinnunen Juha, Puustinen Alisa, Zitting Joakim, Kallio Olavi, Vakkuri Jarmo, Tammi Jari (2013) Kunnalliset palvelut ja Paras-uudistus. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Meklin Pentti & Pekola-Sjöblom Marianne (toim.), Sandberg Siv, Pikkala Sari, Mäntysalo Raine, Hytönen Jonne, Kanninen Vesa, Akkila Ilona, Niemi Petteri, Heiskanen Tuula, Jokinen Esa, Nakari Risto, Vakkuri Jarmo, Kallio Olavi, Tammi Jari, Niiranen Vuokko, Kinnunen Juha, Puustinen Alisa, Zitting Joakim, Välijärvi Jouni,

Mehtäläinen Jouko, Jokinen Hannu & Sjöblom Stefan (2013) Parasta Artun mitalla II. Arviointia kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja kehittämispotentiaalista kunnissa ARTTU-ohjelman tutkimusten havaintojen pohjalta. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 242).

Meklin Pentti & Pekola-Sjöblom Marianne (toim.) (2013) Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen in Finland. Undersökning nr 23 inom forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen (ARTTU). Internetosoite: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2889

Meklin Pentti & Pekola-Sjöblom Marianne (toim.) (2013) The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspective. Evaluation Research Programme ARTTU Studies No. 23. Internetosoite: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2888

Meklin Pentti (2013) Kunnat ja kestävyysvaje. Kuntalehti 12.12.2013/15, s. 55. Internetosoite: http://www.kuntalehti.fi/Ajankohtaista/Kolumnit/2013/Sivut/kunnat-ja-kestavyysvaje.aspx

Meklin Pentti (2013) Missä kuntien säästöt ovat? Kuntalehti 3.10.2013/12, 18-19. Internetosoite: http://www.kuntalehti.fi/Ajankohtaista/Kolumnit/2013/Sivut/kunnat-ja-kestavyysvaje.aspx

Meklin Pentti & Pekola-Sjöblom Marianne (2013) Kunnalliset palvelut ja Paras-uudistus. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 29. Acta plus. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Meklin Pentti (2013) Mihin tarvitaan vahvaa peruskuntaa? Kuntalehti 14.2.2013 -2/2013. Internetosoite: http://www.kuntalehti.fi/Ajankohtaista/Kolumnit/2013/Sivut/Mihin-tarvitaan-vahvaa-peruskuntaa.aspx

Meklin Pentti (2013) ARTTU-tutkimusohjelma Paras-uudistuksen arvioijana. Teoksessa Oulasvirta Lasse, Kihn Lili-Anne,Mänttäri Pietu ja Wacker Jani (toim.) Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampere University Press, 132-152.

Mänttäri Pietu, Oulasvirta Lasse & Vakkuri Jarmo (2013) Tuottavuusohjaus valtio-kuntasuhteessa. Helsinki: Edita Prima Oy. (Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset 1/2013).

Oulasvirta Lasse (2013 early view) The reluctance of a developed country to choose International Public Sector Accounting Standards of the IFAC. A critical case study, Critical Perspective on Accounting (2013), doi:10.1016/ j.cpa.2012.12.001.

Rajala Tuija, Tammi Jari & Meklin Pentti (2013) Kunnat markkinatoimijoina: Kenelle vastuu ja kustannukset siirtyvätkään? Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Kymmenen näkemystä tulevaisuuteen. Espoo: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Suomen Toivo -ajatuspaja, 55-59.

Salonen Annastiina & Valkama Pekka (2013) Esimerkkianalyysit kylien palveluhankkeista. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja -kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 73-85.

Seidel Torsten & Vakkuri Jarmo (2013) Understanding market-oriented reforms in local public transportation - results from Finland and Germany. Presented at the International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Oxford GB 15.-19.9.2013.

Seidel Torsten & Vakkuri Jarmo (2013) Impacts of quasi-market reforms on local public bus transportation actors in Frankfurt and Helsinki. Presented at the International Conference Series on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Oxford GB 15.-19.9.2013 Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Oxford GB 15.-19.9.2013.

Tammi Jari (2013) Kuntakonserni uudistuu. Teoksessa Sandberg Siv (toim.) Kasvavat kuntakonsernit ja supistuvat hallinnot. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 30-55. (Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia 30).

Vakkuri Jarmo (2013) Taloudellinen rationalismi julkishallinnossa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (1), 5-9.

Vakkuri Jarmo (2013) Interpretive Schemes in Public Sector Performance – Measurements Creating Managerial Problems in Local Government, International Journal of Public Sector Performance Management  2(2), 156-174.

Vakkuri Jarmo (2013) Liitosta vaille valmis. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (3), 209-211.

Vakkuri Jarmo (2013) Kenen syy? Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (2), 131-134.

Vakkuri Jarmo (2013) Kestävyysvajetta kylän raitille. Aamulehti, Näkökulma 5.6.2013.

Vakkuri Jarmo (2013) Suuruudella ekonomiaa – mutta millaista? Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti (17.1.2013).

Valkama Pekka, Bailey Stephen J. & Anttiroiko Ari-Veikko (2013) (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Valkama Pekka, Kallio Olavi & Tukiainen Janne (2013) Ulkoistaminen ja kilpailuttaminen vanhuspalveluiden näennäismarkkinoilla. Janus - Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 21(4), 346-366.

Valkama Pekka, Bailey Stephen J. & Anttiroiko Ari-Veikko (2013) Contexts and Challenges of Organizational Innovation in Public Services. Teoksessa Valkama Pekka, Bailey Stephen J., Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 3-12.

Valkama Pekka, Bailey Stephen J. & Anttiroiko Ari-Veikko (2013) Analyzing Organizational Innovation in Public Services - Conceptual and Theoretical Issues. Teoksessa Pekka Valkama, Bailey Stephen J., Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 27-46.

Valkama Pekka (2013) Corporatization as Organizational Innovation. Teoksessa Valkama Pekka, Bailey Stephen J., Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 72-91.

Valkama Pekka (2013) Johdanto: Taloussektoreiden työnjaon uudistuminen. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 11-15.

Valkama Pekka, Kallio Olavi & Heino Ossi (2013) Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 16-32.

Valkama Pekka & Rounta-Lindroos Satu (2013) Jätehuollon markkinat vertailumaissa. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 75-98.

Valkama Pekka, Heino Ossi & Kallio Olavi (2013) Päätelmät yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatioista – taustat, kiistat ja sovellukset. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 159-170.

Valkama Pekka (toim.) (2013) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto. s. 183.

Valkama Pekka (2013) Johdanto. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja -kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 15-18.

Valkama Pekka, Salonen Annastiina & Suikio Joanna (2013) Käsitteelliset lähtökohdat. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja -kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 19-33.

Valkama Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Laukka Anu & Salonen Annastiina (2013) Palvelutalouden näkökulma.  Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja -kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 35-41.

Valkama Pekka, Heino Ossi, Salonen Annastiina & Laukka Anu (2013) Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien  organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja -kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 61-69.

Valkama Pekka (2013) Kylähallinnan keskeiset vaihtoehdot. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja -kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013, 133-141.

Valkama Pekka (toim.) (2013) Kylien organisoinnin hallinta. Tutkimus kyläyhteisöjen hallinnan järjestämistavoista ja –kokemuksista. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013.

 

2012

Engblom-Pelkkala Kristiina (2012) Minne katosi kuntalainen asiakaslähtöisiä kuntapalveluja kehitettässä? Teoksessa Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous – Emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja, Tampere: Kopio Niini, 259-274.

Hyvönen Timo, Oulasvirta Lasse, Järvinen Janne & Pellinen Jukka (2012) Contracting out municipal accounting: the role of institutional enterpreneurship. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 25 (6), 944-963.

Janhonen Minna & Johanson Jan-Erik (2012) Knowledge conversion and social networks in driving team performance. Teoksessa Gurteen David (toim.) Leading Issues in social knowledge management. Reading, United Kingdom: Academic Publishing International, 56-73.

Johanson Jan-Erik & Vakkuri Jarmo (2012) Strategic, economic and public in contradiction? In search of strategic economic governance, paper presented at IRSPM conference, Rome, University of Tor Vergata, 11-13 April, 2012.

Johanson Jan-Erik & Vakkuri Jarmo (2012) Strategic, economic and public in contradiction? In search of strategic economic governance, paper presented at EGPA conference, Bergen, 5-8 September, 2012.

Johanson Jan-Erik & Vakkuri Jarmo (2012) Transforming the link between strategy and performance, paper presented at RUC Sunrise Conference - Transforming Governance, Enhancing Innovation at Roskilde University 29-31 October, 2012.

Johanson Jan-Erik, Sorsa Ville-Pekka & Oulasvirta Lasse (2012) Työeläkejärjestelmä julkisyksityisenä kumppanuutena. Vakiopaineita ja jatkuvuuden haasteita. Teoksessa Anttonen Anneli, Haveri Arto, Lehto Juhani, Palukka Hannele (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla – julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 219-249.

Johnsen Åge, van Helden Jan & Vakkuri Jarmo (2012) Evaluating Public Sector Performance Management: The Life Cycle Approach, Evaluation 18 (2), 159-175.

Kallio Olavi, Meklin Pentti, Tammi Jari & Vakkuri Jarmo (2012) Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus kuntatalouden näkökulmasta vuosina 2000-2010. Väliraportti. Tampereen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 17.

Kork Anna-Aurora, Kivimäki Riikka, Rimpelä Arja & Vakkuri Jarmo (2012) Matalan kynnyksen sairaanhoitajavastaanotto – perusterveydenhuollon palvelua kauppakeskuksessa: Lahden terveyskioskin loppuarviointi. Helsinki: Sitra. (Sitran selvityksiä 66).

Lehtonen Annina, Valkama Pekka, Pohjola Mikko, Saarni Jouni & Koponen Aki (2012) Näennäismarkkinainnovaatioiden omaksumisprosessit hallintokunnissa. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous – Emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Kopio Niini, 231-247.

Le Page Marc-Antoine (2012) Knowledge-based economies and democracy versus dictatorship. Presented at: 'Institutions in Context: Dictatorship and Democracy'. School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland, June 4-10.

Malinen Pekka, Antiroiko Ari-Veikko, Haahtela Tero, Siitonen Pentti & Valkama Pekka (2012) Johtopäätöksiä ja suosituksia. Teoksessa Malinen Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko & Haahtela Tero (toim.) Huomispäivän infrastruktuuri: näkökulmia kuntien teknisen sektorin uudistamiseen. Acta-sarja 240. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 191-201.

Meklin Pentti (2012) Paras-uudistus loppuu, mutta uudistus jatkuu… ARTTU-info Internetosoite: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2012/Sivut/2012-10-meklin-ykkoskolumni.aspx

Meklin Pentti (2012) Suuruuden ekonomia kuntakontekstissa – mahdollisuuksia ja rajoitteita. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40(4), 313-326.

Meklin Pentti (2012) Kumpi väärässä, valtio vai kunnat? Kolumni. Kuntalehti 9/2012 s. 21.

Meklin Pentti (2012) Kuntauudistuskriteereiden arviointia. Muistio KAKS:lle 24.9.2012, s. 10.

Meklin Pentti (2012) Vahva peruskunta yhdenvertaisten palvelujen turvaajana? Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40(3), 273-278.

Meklin Pentti (2012) Kuntatalous lukujen takana. Teoksessa Mykkänen Antti (toim.) Valtuutetun käsikirja 2013-2016 KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki: Edita Prima Oy, 32-50.

Meklin Pentti (2012) Suuri kuntauudistus – vakuuttavatko perustelut? Pirkanmaa. Pirkanmaa liitto tiedottaa 1/2012, 6-7.

Meklin Pentti (2012) ARTTU-väliraportit vahvistavat ja oikaisevat ennakkokäsityksiä kuntauudistuksesta. ARTTU-info I/2012 Osoite: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2012/Sivut/2012-02-29-meklin.aspx

Meklin Pentti & Sinervo Lotta-Maria (2012) Talouden tasapaino ja tuloksellisuus kunnan taloudellisina tavoitteina. Kuntaorganisaatio saattaa pärjätä hyvin – mutta kuntalaiset huonosti. Kuntalehti 3/2012, 42-44.

Moisio Antti & Lasse Oulasvirta (2012) Pääkaupunkien tehtävät ja rahoitus Pohjoismaissa. Teoksessa Loikkanen Heikki A., Laakso Seppo ja Susiluoto Ilkka (toim.)  Metropolialueen talous – näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Helsinki: Helsingin kaupungin Tietokeskus, 297-312.

Mänttäri Pietu (2012) Valtio ja kunta: yhteistyöllä peruspalveluja? Teoksessa Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous – Emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja, Tampere: Kopio Niini, 169-186.

Mäntysalo Raine, Kallio Olavi, Niemi Petteri, Vakkuri Jarmo & Tammi Jari (2012) Suuruuden ekonomiaa ja repaleisia kuntarakenteita: yhdyskunta- ja kustannusrakenteiden kytkentöjä Paras-kaupunkiseuduilla. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (4), 327-345.

Oulasvirta Lasse (2012) Sopivatko IFAC:n kansainväliset IPSAS –standardit julkissektorille? Teoksessa Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous – Emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Kopio Niini, 155-168.

Rajala Tuija, Tammi Jari & Meklin Pentti (2012) Kumppanuuden relevantit kustannukset. Teoksessa Helenelund Jan-Erik, Luoto Ilpo, Mäntylä Niina ja Siikavirta Kristian(toim.) Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentling – privat; hurudana strukturer? Juhlakirja professori Eija Mäkisen 60-vuotispäiväksi. Vaasa: Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia. Oikeustiede 265, 235-258.

Rimpelä Arja & Vakkuri Jarmo (2012) Kouluterveydenhuolto ja vaikuttavuus. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous – Emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja, Tampere: Kopio Niini, 248-258.

Sinervo Lotta-Maria, Meklin Pentti & Vakkuri Jarmo (2012) Oikeudenmukainen kuntatalous. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous – Emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja, Tampere: Kopio Niini, 75-84.

Tukiainen Janne & Valkama Pekka (2012) Kaupunkipalvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen. Teoksessa Loikkanen Heikki A., Laakso Seppo ja Susiluoto Ilkka (toim.)  Metropolialueen talous – näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Helsinki: Helsingin kaupungin Tietokeskus, 313-337.

Vakkuri Jarmo (2012) Varmaa tietoa kuntauudistuksesta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 40 (1), 5-8.

Vakkuri Jarmo (2012) Valvoja valvoo. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 40 (2), 85-88.

Vakkuri Jarmo (2012) Oletko nähnyt kestävyysvajetta kylän raitilla? Tuottavuus ja kuntatalouden kestävyysongelma. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 40(3), 181-184.

Vakkuri Jarmo (2012) Kunnat uudistuvat – tutkijat kysyvät. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 40(4), 285-289. 

Vakkuri Jarmo, Kivimäki Riikka, Mänttäri Pietu & Kork Anna-Aurora (2012) Tuottavuusongelma julkisrahoitteisissa palveluissa - mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja mitä vaikutuksia tekemisellä on? Teoksessa Anttonen Anneli, Haveri Arto, Lehto Juhani ja Palukka Hannele (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla – julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 138-173.

Vakkuri Jarmo (2012) Kuntauudistuksen arkitotuudet. Talouselämä, Tebatti 9.2.2012.

Vakkuri Jarmo (2012) Käyttötarkoitukseen sopiva kuntakoko. Talouselämä, Tebatti 13.2.2012.

Valkama Pekka & Leponiemi Ulrika (2012) Rahoitusinnovaatiot kunnallistaloudessa – rahoitusinnovaatioiden typologisointi. Teoksessa Malinen Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko & Haahtela Tero (toim.) Huomispäivän infrastruktuuri: näkökulmia kuntien teknisen sektorin uudistamiseen. Acta-sarja 240. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 54-82.

Valkama Pekka & Bailey Stephen J. (2012) Smart Cities in the New Service Economy. Teoksessa Loikkanen Heikki A., Laakso Seppo ja Susiluoto Ilkka (toim.)  Metropolialueen talous – näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Helsinki: Helsingin kaupungin Tietokeskus, 371-385.

Valkama Pekka & Virtanen Martti (2012) Julkisten palvelumarkkinoiden haasteet. Teoksessa Aho Jaana & Kari Päivi (toim.) Kilpailuviraston vuosikirja 2012, 80-89.

 

2011

Anttiroiko  Ari-Veikko, Bailey Stephen J. & Valkama Pekka (2011) Innovations in Public Governance in the Western World. Teoksessa Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J. & Valkama Pekka(toim.) Innovations in Public Governance. Innovation & the Public Sector, Vol 15. Amsterdam: IOS Press, 1-22. 

Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J. & Valkama Pekka (2011) (toim.) Innovations in Public Governance. Innovation & the Public Sector, Vol 15. Amsterdam: IOS Press. s. 239.

Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J. & Valkama Pekka (2011) (toim.) Innovative Trends in Public Governance in Asia. Innovation & the Public Sector, Vol 16. Amsterdam: IOS Press. s. 239.

Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J. & Valkama Pekka (2011) Contextual Aspects of Innovations in Public Governance in Asia. Teoksessa Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J. & Valkama Pekka (toim.) Innovative Trends in Public Governance in Asia. Innovation & the Public Sector, Vol 16. Amsterdam: IOS Press, 1-23.

Bailey Stephen J., Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (2011) Failure of Risk Governance in Public Sector ICT-based Innovations: Analysis and Synthesis. Journal of Risk and Governance 2(3), 159-172.

Janhonen Minna & Johanson Jan-Erik (2011) Role of knowledge conversion and social networks in team performance. International Journal of Information Management 31(3), 217–225.

Johanson Jan-Erik, Oulasvirta Lasse & Vakkuri Jarmo (2011) Taloushallintotieteiden asema ja tulevaisuus – tapausesimerkkinä Tampereen yliopisto. Teoksessa Virtanen Turo et al. (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampere University Press, 140-164.

Johanson Jan-Erik, Lassila Jukka & Niemelä Heikki (toim.) (2011) Eläkevalta Suomessa. Helsinki: Taloustieto. s.246.

Johanson Jan-Erik, Lassila Jukka & Niemelä Heikki (2011) Johdanto. Teoksessa Johanson Jan-Erik,Lassila Jukka & Niemelä Heikki (toim.) Eläkevalta Suomessa. Helsinki: Ta­loustieto, 8-17. s. 246.

Johanson Jan-Erik & Ville-Pekka Sorsa (2011) Institutionaalinen työ ja yrittäjyys työeläkekentällä. Teoksessa Johanson Jan-Erik, Lassila Jukka & Niemelä Heikki (toim.) Eläkevalta Suomessa. Helsinki: Taloustieto, 148-169.

Johanson Jan-Erik (2011) Finland. In George Barnett (ed.) Encyclopedia of Social networks. Sage.

Kallio Olavi & Valkama Pekka (2011) Julkiset palvelut ja julkinen hallinto. Teoksessa Hautamäki Anssi & Oksanen Kaisa (toim.) Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 43-73.

Karppi Ilari & Oulasvirta Lasse (2011) ALKU-uudistus ja tuottavuushyötyjen tavoittelu. Teoksessa Vakkuri Jarmo, Oulasvirta Lasse,Wacker Jani & Kivimäki Riika (toim.) Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa Tampere: Tampere University Press, 204 – 220.

Keso Vesa & Vakkuri Jarmo (2011) Rakennemuutosten yhteys seurakuntien talouskehitykseen. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 25.

Kork Anna-Aurora, Kivimäki Riikka, Rimpelä Arja & Vakkuri Jarmo (2011) Terveyskioski palveluinnovaationa : Lahden terveyskioski -hankkeen väliarviointi (Vaihe II). Helsinki: Sitra. Sitran selvityksiä 55.

Kork Anna-Aurora, Kivimäki Riikka, Rimpelä Arja & Vakkuri Jarmo (2011) Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa. Ylöjärven terveyskioskin loppuarviointi. Helsinki: Sitran selvityksiä 56.

Le Page Marc-Antoine (2011) Local Institutions, Clusters, Regional Innovation Systems and Learning Regions. Presented in 'Institutions in Context: the Welfare State', University of Tampere, Finland, June 6-12, 2011.

Meklin Pentti & Vakkuri Jarmo (2011) Kuntien itsehallinnon taloudellinen perusta, teoksessa Haveri Arto, Stenvall Jari & Majoinen Kaija (toim.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, Acta nro. 224.

Meklin Pentti (2011) Paras kuoppaan – suuri kuntauudistus alulle? ARTTU-info 2/2011. Osoite: http://apps.kunnat.net/uutiskirje/template_preview_2.php?kx=1092

Meklin Pentti (2011) Eduskuntavaalit takana – ”kuntauudistus edessä? ARTTU-info 1/2011. s.1  Internetosoite: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2011/Sivut/2011-04-29-meklin.aspx

Meklin Pentti (2011) Näkymättömät kustannukset – ulkoistamisen sudenkuoppa. Artikkeli teoksessa Vakkuri Jarmo, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani & Kivimäki Riikka (toim.) Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print.

Oulasvirta Lasse (2011) Arviointiraportti – vaikuttamisen väline. Teoksessa Ainasvuori Minna, Ainasvuori Olli, Hurmola-Remmi Hanna, Kenni Mikko, Kiviaho Markus, Mäntyharju Kari, Ollila Erkka & Oulasvirta Lasse (toim.) Tarkastuslautakunta osana kunnan valvonta- ja arviointijärjestelmää – tehtävät muuttuvassa kuntaympäristössä (toim.) Helsinki: Audiatior-yhtiöt, 72-85.

Oulasvirta Lasse (2011) Sopivatko IPSAS –standardit valtiolle? Tilintarkastus –lehti 2011; numero 5, 18-21.

Seppänen Marko, Hautamäki Antti, Anttiroiko Ari-Veikko, Leponiemi Ulriikka, Valkama Pekka & Kallio Olavi (2011) Yliopistojen rooli ja valmiudet palveluinnovaatiotoiminnassa. Teoksessa Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (toim.) Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 74-91.

Sorsa Ville-Pekka & Johanson Jan-Erik (2011) Hallinnolliset jännitteet julkisyksityisten eläkejärjestelmien uudistumiskyvyn lähteenä. Hallinnon tutkimus 30 (3), 177–190.

Vakkuri Jarmo, Meklin Pentti, Tammi Jari & Kallio Olavi (2011) Mitä tarkoittaa oikea kuntakoko? Mitä siitä kannattaa maksaa? Kuntaliiton verkkopalvelu. Internetosoite: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/Sivut/default.aspx

Vakkuri Jarmo (2011) Kynnykset matalaksi. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 39 (1), 5-7.

Vakkuri Jarmo (2011) Menokehykset ja kuntien kustannuskontrollin politiikka. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 39 (2), 117-120.

Vakkuri Jarmo (2011) Kuntien uudistamisen rationaalisuudesta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 39 (3), 229-232.

Vakkuri Jarmo (2011) Toivo paremmasta.  Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 39 (4), 317-320.

Vakkuri Jarmo, Kivimäki Riikka, Kork Anna-Aurora & Mänttäri Pietu (2011) Politics of Doing More with Less – Enacting Productivity Programs in the Public Sector. Paper presented at EGPA conference, Bucharest, Romania 7-10 September. Working group: The politics of performance management and measurement in the public sector.

Vakkuri Jarmo, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani, Kivimäki Riikka (toim.)(2011) Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press.

Vakkuri Jarmo (2011) Laadunvarmistuksen ongelma julkishallinnon tilintarkastuksessa, teoksessa Vakkuri Jarmo, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani & Kivimäki Riikka (toim.) (2011). Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press.

Vakkuri Jarmo (2011) Suuruuden ekonomia kunnissa. Ekonomi, 3/2011, 27.

Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (2011) Innovaatioperusteinen palvelutalouden muutos: verkostoitumisen ja digitalisaation vaikutukset julkisiin palveluihin. Kansan­taloudellinen aikakauskirja 107(3), 256-273.

Van Helden Jan, Johnsen Åge & Vakkuri Jarmo (2011) Exploring the Public Administration and Accounting Divide of Public Sector Performance Measurement Research, Tékhne Revista de Estudos Politécnicos, Vol. IX, No. 15, 7-32.

 

2010

Anttiroiko Ari-Veikko, Kallio Olavi, Siitonen Pentti & Valkama Pekka (2010) Maaseutukunnat osaamiskeskittymien innovatiivisina kehittäjinä. Maaseudun uusi aika 2/2010, 5-21.

Bailey Stephen J., Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) (2010) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan. s. 292.

Elliott Ian C., Valkama Pekka & Bailey Stephen J. (2010) Public Service Vouchers in the UK and Finland. Teoksessa Bailey Stephen J., Valkama  Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 253-274.

Henttonen Kaisa, Janhonen Minna, Johanson Jan-Erik & Puumalainen Kaisu (2010) The Demographic antecedents and performance consequences of social network structure in work teams, Team Performance Management 16 (7&8), 388 – 412.

Hood John, Stein Bill & Valkama Pekka (2010) Innovations in Local Government Risk Financing: Lessons from the UK and Nordic Experiences. Teoksessa Bailey  Stephen J., Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 135-159.

Jeppesen Kim K., Carrington Tim, Catasus Bino, Johnsen Åge, Reichborn-Kjennerud Kristin & Vakkuri Jarmo (2010) Nordic State Auditing: Professional Competition or Hybridization of Knowledge, Paper presented at EIASM conference on Accounting, Auditing and Management in Public Sector Reforms, Copenhagen, 1-3 September, 2010.

Johanson Jan-Erik & Sorsa Ville-Pekka (2010) Yksityisen työeläkejärjestelmän kentällä. Yhteiskuntapolitiikka  13(2), 210-214.

Johanson Jan-Erik & Sorsa Ville-Pekka (2010) Pension Governance In Finland. A Case Study on Public and Private logics of governance in pension provision. Finnish Centre for Pensions Reports 2010 (2). Finnish Centre for Pensions, Helsinki. s. 106.

Johnsen Åge & Vakkuri Jarmo (2010) Public Sector Performance Management in the Nordic Countries. Teoksessa ter Bogt H., Jansen P. & Tilema S. (toim.) Met het oog op de publieke Zaak, Liber Amicorum voor Prof.dr. Jan van Helden. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 181-193.

Juholin Elisa, Vakkuri Jarmo & Stenvall Jari (2010) Kunnat, viestintä ja media - näkökulmia kuntatutkimuksen ja viestinnän tutkimuksen rajapintoihin, Kunnallistieteellinen aikakauskirja 88(4), 317-321.

Kivimäki Riikka, Kork Anna-Aurora, Rimpelä Arja & Vakkuri Jarmo (2010) Terveyskioski palveluinnovaationa. Lahden terveyskioski-hankkeen peruskartoitus (Vaihe I). Helsinki: Sitra. Sitran selvityksiä, 35.

Kivimäki Riikka, Kork Anna-Aurora, Rimpelä Arja & Vakkuri Jarmo (2010) Terveyskioski palveluinnovaationa. Ylöjärven terveyskioski-hankkeen väliarviointi (Vaihe II). Helsinki: Sitra. Sitran selvityksiä, 36.

Kork Anna-Aurora, Stenvall Jari & Vakkuri Jarmo (2010) Terveyskioski palveluinnovaationa. Peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski -hankkeesta. Helsinki: Sitra. Sitran selvityksiä, 19.

Meklin Pentti (2010) JHTT-tutkinnon (julkishallinnon ja -talouden tarkastaja) tehtävät ja mallivastaukset 2010. Osa III tuloksellisuuden arviointi, tehtävät 5-7. JHTT-lautakunta 2010. s. 11.

Meklin Pentti (2010) Juupajoen kunnan talouden tilan ja liikkumavaran arviointia. Vantage Consulting Oy 2010. Kuru. s. 33.

Meklin Pentti (2010) Kuntapäättäjien ei pidä ajatella vain rahaa. ARTTUinfo 3/2010. Osoite: http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;108920;158214;165 355;165356, s. 1

Meklin Pentti (2010) Kirja-arvio HT Juhani Kivelän väitöskirjasta: Valtiokonsernin talousohjauksen tila – tuki vai taakka? Hallinnon tutkimus 3/2010, 253-254.

Meklin Pentti (2010) Kunnat puun ja kuoren välissä – MISTÄ KEHITTÄMISPOTENTIAALI. Vieraskynä, Huomista tehdään 3/2010. Kuntarahoitus Oyj, 20-21.

Meklin Pentti (2010) Talouden tasapainottamisen arviointi osana tarkastuslautakunnan tehtäviä – kirjanpidollinen ja todellinen tasapaino. Auditio 2010. Helsinki: Audiator-yhtiöt, 18-19.

Meklin Pentti (toim.)(2010) Parasta Artun mitalla? Kuntien lähtötilanteen ja kehittämispotentiaalin arviointia. Helsinki: Kuntaliitto, Paras-ARTTU-tutkimusohjelman tutkimuksia, no. 5.

Meklin Pentti (2010) Mitä kunnissa on tapahtunut tähän mennessä - case-tarkastelut paljastavat. ARTTUinfo 1/2010.s. 1. Osoite: http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;108920;158214;161676;161686

Meklin Pentti (2010) Eteneekö kunta- ja palvelurakenneuudistus? Kurun Lehti nro 9/4.3.2010,3.

Meklin Pentti (2010) JHTT-tutkinnon (julkishallinnon ja -talouden tarkastaja) tehtävät ja mallivastaukset 2009. Osa III tuloksellisuuden arviointi, tehtävät 5-7JHTT-lautakunta 2010. s. 11.

Oulasvirta Lasse (2010) Public-Sector Accounting and the International Standardization Process of Presenting Financial Statements. Halduskultuur – Administrative Culture 11 (2), 227-238.

Seidel Torsten (2010) Local Public Transportation from an institutional perspective: The question of case study selection. Presented at Kunnallistieteen Päivät, Lahti 13.-14.10.2010.

Vakkuri Jarmo, Kallio Olavi, Tammi Jari, Meklin Pentti & Helin Heikki (2010) Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Kunta- ja paikallistalouden lähtökohdat Paras-hankkeessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia, no. 3. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Vakkuri Jarmo (2010) Struggling with Ambiguity – Public Managers as Users of NPM-Oriented Management Instruments, Public Administration, 88(4), 999-1024.

Vakkuri Jarmo (2010) Tyytyväisyyden mahdottomuusteoreemasta julkisissa palveluissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38(1), 5-7.

Vakkuri Jarmo (2010) Suureksi kasvamisen dilemma -suuruuden ekonomia kuntakehittämisen periaatteena.  Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38(2), 117-119.

Vakkuri Jarmo (2010) Hitauden talousteoria. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38(3), 217-219.

Vakkuri Jarmo & Stenvall Jari (2010) State-Local Government Relations in Finland - Perspectives to Current Reforms. Teoksessa Sootla G. & Lääne S. (toim.) The European Union Baltic Sea Region Strategy - a New Challenge for Knowledge-based Regional and Local Governance and Cooperation, Tallinn: Nordic Council of Ministers & Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, 189-195.

Vakkuri Jarmo (2010) Local Authorities as Reliable Partners for Central Authorities: Experiences from the West and Lessons for the East. Teoksessa Sootla G. & Lääne S. (toim.) The European Union Baltic Sea Region Strategy - a New Challenge for Knowledge-based Regional and Local Governance and Cooperation, Tallinn: Nordic Council of Ministers & Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, 218-222.

Vakkuri Jarmo (2010) Kohti kuntien laaja-alaista tuottavuusajattelua. Visionääri 3/2010.

Vakkuri Jarmo & Meklin Pentti (2010) Suuruuden ekonomia kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Seminaarikirjassa Sari Saastamoinen (toim.) Julkinen kunta – media, viestintä ja vuorovaikutus. 39. Kunnallistieteen päivät. Lahti 13.-14.10.2010. Tampere: Kunnallistieteen yhdistys. s. 44.

Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (2010) Innovation in Public Service Delivery: The Case of Finland. Teoksessa Ramesh G., Nagadevara Vishnuprasad, Naik Gopal  & Suraj  Anil B.(toim.) Public Private Partnerships. London, New York, New Delhi: Routledge, 99-122. 

Valkama Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko & Bailey Stephen J. (2010) Innovative Public Finance: Definition, Practice and Context.  Teoksessa Bailey Stephen, J., Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 1-13.

Valkama Pekka, Bailey Stephen J. & Elliott Ian C. (2010) Vouchers as Innovative Funding of Public Services. Teoksessa Bailey Stephen J., Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 228-252.

 

2009

Henttonen Kaisa, Johanson Jan-Erik & Nikkilä Riku (2009) Work-team social structure and economic and attitudinal outcomes & performance: impact of bonding and bridging social relationships.  Teoksessa Henttonen Kaisa (toim.) The effects of social networks on work–team effectiveness. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 370. Lappeenranta University of Technology.

Henttonen Kaisa, Janhonen Minna, Johanson Jan-Erik & Puumalainen Kaisu (2009) The Demographic antecedents and performance consequences of social network structure in work teams. Teoksessa Henttonen Kaisa (toim.) The effects of social networks on work–team effectiveness. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 370. Lappeenranta University of Technology.

Henttonen Kaisa, Janhonen Minna, Johanson Jan-Erik & Puumalainen Kaisu (2009) Work-team network structure and performance: the impact of instrumental and expressive social relationships. Teoksessa  Henttonen  Kaisa (toim.) The effects of social networks on work–team effectiveness. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 370. Lappeenranta University of Technology.

Häyrinen-Alestalo Marja, Mälkönen Ville & Valkama Pekka (2009) Markkinamekanismit julkisissa palveluissa. Tekesin katsaus 253/2009. Helsinki: Tekes.

Johanson Jan-Erik, Pirttilä Ilkka, Janhonen Minna & Nikkilä Riku (2009) Sujuuko yhteistyö? Sosiaalinen pääoma ja organisaation toimivuus. Työelämän Tutkimus 7(1), 3–15. 

Johanson Jan-Erik (2009) Strategy formation in public agencies. Public Administration 87(4), 872-891.

Kallio Olavi & Valkama Pekka (2009) Palvelutalouden innovaatiot kunnallishallinnossa. Teoksessa  Rajala Tuija, Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin. Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja. Tampere: Taloustieteiden laitos, Tampereen yliopisto, 75-107.

Meklin Pentti, Rajala Tuija, Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (2009) Kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä - rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma. Teoksessa Karppi Ilari & Sinervo Lotta-Maria (toim.) Governance: uuden hallintatavan jäsentyminen. Tampere: Tampereen yliopisto. Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta. Hallintotieteiden keskus, 237-277.

Meklin Pentti (2009) Osaoptimointia vai yhteistyötä - kaupunkiseudun kehyskuntien ja keskuskaupungin taloudelliset vuorovaikutussuhteet. Verkkokolumni 1.5.2009 (http://www.kunnat.net/

Meklin Pentti (2009) Vaikuttavuudella on monta näkökulmaa. Premissi 3/2009, 6-9.

Meklin Pentti (2009) Tarkastus verorahoitteisessa ja markkinarahoitteisessa toiminnassa – erojen ja yhtäläisyyksien teoreettisia perusteluja. Artikkeli teoksessa Heiskanen, Johanna, Kihn, Lili-Anne ja Näsi, Salme (toim.) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampere: Tampere University Press.

Meklin Pentti (2009) Muuttuuko mikään? Tuloksellisuuden käsitteen monitulkintaisuus julkishallinnossa. Artikkeli teoksessa Vakkuri Jarmo (toim.) Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus. Helsinki University Press, 31-50.

Meklin Pentti (2009) Mitä tarkastustoiminta on ja miksi sitä tarvitaan? Hallinto-lehti 1/2009.

Meklin Pentti (2009) Deloptimering eller samarbete? -Ekonomisk interaktion mellan kranskommunerna och centralorten i en stadsregion. GRÄNSBYTNING. Nyheter om regionen och regional utveckning in Norden. NRU Norden 10/2009 s. 1.

Meklin Pentti (2009) Kunnan velvollisuudet ja kuntalaisen oikeudet – mutta kuka kantaa vastuun palvelujen vaikuttavuudesta, verkkokolumni 1.11.2009 (http://www.kunnat.net/)

Meklin Pentti (2009) JHTT-tutkinnon (julkishallinnon ja -talouden tarkastaja) tehtävät ja mallivastaukset 2008. Osa III tuloksellisuuden arviointi, tehtävät 5-8 JHTT-lautakunta 2009. s. 11.

Oulasvirta Lasse &Turala Maciej (2009) Financial Autonomy and Consistency of Central Government Policy Towards Local Governments. International Review of Administarative Sciences. June 2009, 75(2), 311-332.

Oulasvirta Lasse (2009) Valtion virastojen ja laitosten tilintarkastus – tarkastuslaatua verovaroin. Teoksessa Heiskanen Johanna, Kihn Lili ja Näsi Salme (toim.) Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampere: Tampere University Press, 2009, 84-93.

Rajala Tuija, Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (2009) Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin - Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos.

Rajala Tuija & Tammi Jari (2009) Asiakkuus kuntapalvelujen järjestämisen keskiössä. Teoksessa Rajala Tuija, Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin - Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 214-231.

Seidel Torsten (2009) Inefficiencies of Quasi-Markets. Teoksessa Rajala, Tuija, Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin - Kunnallistalouden emeritus professori Pentti Meklinin Juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 310-326.

Seidel Torsten (2009) Regulatory framework for Local Public Transportation in Finland and Germany. Presented at Public Management Research Colloquium II (Academy of Finland), Tampere 10.-11.6.2009.

Vakkuri Jarmo (2009) Turnaround: Leading Stressed Colleges and Universities to Excellence, Book review, Teachers College Record, Vol. 111, on-line journal.

Vakkuri Jarmo (2009) Pilven piirtäjiä suomalaisiin kuntiin. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 37(1), 5-7.

Vakkuri Jarmo (2009) Osittaisen totuuden logiikasta. Kuntien palveluyksiköt meidän taloina, Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 37, (2), 117-120.

Vakkuri Jarmo (2009) Kuntien muutos – uusi status quo? Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 37(3), 221-223.

Vakkuri Jarmo (2009) Talousinformaatio kuntien ja kuntakonsernien päätöksenteossa – Mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja miten tutkimus voisi olla hyödyksi? Teoksessa Rajala Tuija, Sinervo Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (toim.) Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin – Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja. Tampere: Kopio Niini, 165-192.

Vakkuri Jarmo (2009) Julkisen sektorin tehokkuus monitulkintaisena ongelmana – käsitteet ja lähestymistavat, teoksessa Vakkuri, J. (toim.) Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus, 11-30.

Vakkuri Jarmo (2009) Monitulkintaisen maailman hallinnasta – tehokkuusartefaktien käyttö julkisorganisaatioissa, teoksessa Vakkuri, J. (toim.) Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus, 126-151.

Vakkuri Jarmo (2009) Kohti parasta mahdollista – Miksi esteitä ei voi ylittää? Miten niiden kanssa voi elää? Teoksessa Vakkuri, J. (toim.) Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus, s. 206-210.

Vakkuri Jarmo (toim.) (2009) Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus.

Vakkuri Jarmo (2009) Kunnat ja tulevaisuuden talousajattelu.  Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 37 (4), 373-376.

Valkama Pekka & Anttiroiko Ari-Veikko (2009) Innovative urban response to global service transformation. Proceedings of the Second Knowledge Cities Summit Shenzhen, China 5-6 November 2009. (CD)

Valkama Pekka (2009) Kaupunkipalvelujen kehittämiskonseptit tutkimushaasteena. Teoksessa Olli Voutilainen (toim.) Kaupungit kurkottavat 2010-luvulle. Näkymiä ja haasteita uudistuvalle kaupunkipolitiikalle. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 12/2009. Edita Publishing, 48-58.

Virtanen Martti & Valkama Pekka (2009) Competitive Neutrality and Distortion of Competition: A Conceptual View. World Competition. Law and Economics Review 32(3): 393–407.

Virtanen Petri, Meklin Pentti & Lamminmäki Sara (2009) Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista. 9/2009. Net Effect Oy, 5-32.

 

2008

Janhonen Minna, Johanson Jan-Erik, Taittonen Maria, Nikkilä Riku & Pirttilä Ilkka (2008) Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatiossa - Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet (Network material). The Finnish Institute of Occupational Health and University of Helsinki. March 2008.

Johanson Jan-Erik (2008) Suunnitteluperusteinen, voimavaralähtöinen ja suhdekeskeinen. Kolme lähtökohtaa virastostrategian muotoiluun. Hallinnon Tutkimus 27(1), 1-17.

Kallio Olavi, Meklin Pentti & Tammi Jari (2008) Kuntouttavan työtoiminnan taloudelliset vaikutukset kunnille vuonna 2006. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. (4/2008).

Kärki Lotta-Maria & Vakkuri Jarmo (2008) What Should Be in Balance in a Municipal Economy? – Problems of Financial Accounting Measurements in the Finnish Local Government. Paper presented at 5th International conference on accounting, auditing and management in public sector reforms, Amsterdam, the Netherlands, September 3-5, 2008.

Laurila Hannu & Oulasvirta Lasse(2008) Kunta Paras Kunta. Talous & Yhteiskunta 3/2008, 31-35.

Norvald Monsen & Lasse Oulasvirta (2008) Evolution of national government accounting: a comparative study of Finland and Norway. Paper presented at the 11th CIGAR Biennial in Coimbra. Teoksessa Susana Jorge (toim.), Implementing Reforms in Public Sector Accounting, Coimbra University Press.

Oulasvirta Lasse (2008) How should pension benefit liabilities and social policy cash transfer liabilities be presented in the government financial statements: Current presentation mode or the mode of international IPSAS standards? Liiketaloudellinen Aikakauskirja, 2/2008, 223-237.

Rajala Tuija & Meklin Pentti (2008) Laskentatoimi organisatorisen tehottomuuden tunnistajana. Teoksessa Hyvönen Timo, Laine Matias, Mäkelä Hannele (toim.) Laskenta-ajattelun tutkija ja kehittäjä. Professori Salme Näsi 60-vuotta. Tampere: Taloustieteiden laitos. Tampereen yliopisto, 97-110.

Rajala Tuija, Tammi Jari & Meklin Pentti (2008) Kilpailutuksen näkyvät ja näkymättömät kustannukset. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön kunnat ja kilpailu -sarjan julkaisu 11).

Seidel Torsten (2008) Cost-efficiency in Local Public Bus Transportation – a Theoretical Discussion. Presented at Kansantaloustieteen Päivät, Jyväskylä 13.-14.2.2008.

Seidel Torsten (2008) Cost-efficiency of Quasi-markets in Local Public Transportation. Presented at Public Management Research Colloquium (Academy of Finland), Denver USA 15.-20.4.2008.

Seidel Torsten (2008) Solutions to inefficiencies of Quasi-Markets in Local Public Transport. Presented at Hallinnon Tutkimuksen Päivät, Oulu 10.-11.12.2008.

Tuimala Aija, Heinonen Päivi & Vakkuri, Jarmo (2008) Tuottavuuden haaste uudistuvassa Hämeenlinnassa. Kuntatuottavuushankkeen seuturaportti, Hämeenlinnan seutu. Kuntaliitto ja Valtiovarainministeriö, Helsinki.

Vakkuri Jarmo (2008) Hyvän viholliset – mistä ja miten etsiä kunnille parhaita käytäntöjä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 36(1), 5-8.

Vakkuri Jarmo (2008) Markkinaton kunta markkinayhteiskunnassa – kilpailun ja valinnan ongelma kuntapalveluissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 36(2), 9-12.

Vakkuri Jarmo (2008) Kuntatutkimuksen hyödyllisyydestä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 36(3), 229-232.

Vakkuri Jarmo (2008) Kuntien tuottavuus – lääke ongelmaan vai itse ongelma. Kunnallis­tieteellinen aikakauskirja, 36(4), 357-362.

Vakkuri Jarmo (2008) Searching for Order in Public Financial Management - Interpretive Schemes in Modeling Public Sector Performance. Teoksessa Brown K., Mandell M., Furneaux C. & Beach S. (toim.) Contemporary Issues in Public Management - The Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management, Book of Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 126-127.

Vakkuri Jarmo (2008) Interpretive Schemes and Uses of Management Instruments in Poli­tical Institutions. Paper presented at “Kindred Spirits – Celebrating Scancor’s 20th Anniversary”, Stanford University, USA, 21-23 November, 2008.

Van Helden Jan G., Johnsen Åge & Vakkuri Jarmo (2008) Distinctive research patterns on public sector performance measurement of public administration and accounting disciplines, Public Management Review, 10(5), 641-651.

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 19.3.2014 8.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti