Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: tutkimusohjelmat: tila ja poliittinen toimijuus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tila ja poliittinen toimijuus

Tutkimusryhmän julkaisut löytyvät pääsääntöisesti rinnakkaistallenteina Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta TamPubista. Muita julkaisuja voi pyytää suoraan kirjoittajilta. Täydelliset julkaisuluettelot, ks. tutkijakohtaiset sivut.

Publications in English

Uusimpia suomenkielisiä julkaisuja / Legújabb magyar publikációk

Stenvall, E. (2018) Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus : Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä. Acta Electronica Universitatis Tamperensis  1917. Tampere: Tampere University Press.

Ruokolainen, O., Häkli, J., Kallio, K.P. & Bäcklund, P. (2018) Seudullista kansalaisosallistumista jäljittämässä tiedon yhteistuottamisen keinoin. Yhdyskuntasuunnittelu 56:3.

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2018) Ketterä kaupunkiseutu ja demokratian dilemma. Tiede & edistys, 2018/2, 78–82.

Rytioja, A. & Kallio, K.P. (2018). Opittua käsitteistöä vai koettua yhteiskunnallisuutta? Pohdintoja kansalaisuudesta lasten ja nuorten näkökulmasta. Sosiologia 55:1, 6–27.

Rajaniemi, J., Häkli, J., Rauhala, K. & Sumkin, H. (2018). Urbanisoituva yliopistokampus informaalin oppimisen mahdollistajana. Aikuiskasvatus 38:1, 18-29.

Bäcklund, P., Ruokolainen, O., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa. Terra 129:3, 159–169.

Bäcklund, P., Häkli, J. & Schulman, H. (toim.). (2017). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press.

Kanninen, V. & Bäcklund, P.  (2017). Insitutionaalisen osallistumisen rajat? Teoksessa Bäcklund, P., Häkli, J. & Schulman, H. (toim.). (2017). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press, 16-33.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Meluisa osallistuminen kamppailuna kaupunkitilasta – tapaus Kiikelinpuisto. Teoksessa Bäcklund, P., Häkli, J. & Schulman, H. (toim.). (2017). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press, 219–238.

Bäcklund, P., Kuusisto-Arponen, A-K & Luukkonen, J. (2017). Julkishallinto sosiaalisten käytäntöjen kimppuna: teoreettis-metodologisia näkökulmia julkishallinnon käytäntöjen tutkimiseen. Hallinnon Tutkimus 2/2017, 81–91.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017) Kaupungin arkipoliittinen elämä: reflektioita Kiikelistä. Teoksessa Marginaalien maantiede, toim. Mustonen, T., Tanskanen, M. & Semi, J. OSK Lumimuutos, 46–51.

Rinne, E. and Kallio, K.P. (2017) Nuorten tilallisten mielikuvien lähteillä. Alue & Ympäristö, 46(1), 17–31.

Korjonen-Kuusipuro, K. & Kuusisto-Arponen, A-K. (2017). Muistelun monet muodot: kertomus, kehollisuus ja hiljaisuus paikan tietämisen tapoina. Elore, 24: 1/2017, ISSN 1456-3010.

Kuusisto-Arponen, A-K (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa. Sosiologia, 53: 4, 396–415.

Pyyhtinen, O. & Joronen, M. (2017) Sterben und das Sein des Lebens: Simmel und Heidegger. In Tasheva, G. & Weiß, J. (eds) Die Existenzialanalytik Martin Heideggers in ihren sozialtheoretischen und soziologischen Bezügen. Mohr Siebeck Verlag.

Millei, Z. (2017) Gyermekjogok és a gyermekek részvétele az óvodai életben. In A. Vargáné Nagy (Ed): Családi nevelés II. kötet. Didakt Kiadó, Debrecen.

Millei, Z. & Gallagher, J. (2017) Óvodapedagógiai kutatás gyermekekkel egy érzékeny és elhanyagolt témában: Az óvodai mosdó újra tervezése. In A. Vargáné Nagy (Ed): Családi nevelés II. kötet. Didakt Kiadó, Debrecen.

Korkiamäki, R., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016 17, 9–34.

Kuusisto-Arponen, A-K. (2016). Perheettömiksi suojellut: yksin tulleiden alaikäisten oikeus perheeseen. Teoksessa Fingerroos, O & Tapaninen, A-M, Tiilikainen, M. (eds.). Perheenyhdistäminen. Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? Tampere, Vastapaino, 89­–109.

Inkinen, T. A., Kaakinen, I. T. & Ponto, H. J. (2015) Työkaluja metropolialueen kehittämiseen: kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikan ohjelman tuloksia vuosina 2010–2014. Teoksessa Kulonpalo, J. (toim.) Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelma, 145–154. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Kuusisto-Arponen, A-K. & Laine, M. (2015) Leikkien ajateltu – piirtäen tehty. Esikoululaiset leikkipuistoa suunnittelemassa. Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuoruuden tutkimuksessa. Teoksessa Mustola, M, Mykkänen, J., Böök, M-L. & Kärjä, A-V. (toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa, 93–104. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 170.

Häkli, J., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) (2015) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus.

Häkli, J. (2015) Asumisen tulevaisuus? Teoksessa Häkli, J., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus, 167–170.

Häkli, J., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (2015) Johdanto. Teoksessa Häkli, J., Vilkko, R. & Vähäkylä, L. (toim.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus, 7–16.

Kuusisto-Arponen, A-K. (2015) Ajatuksia myötätunnosta ja kivusta. Terra 127:2, 83–89.

Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim.) (2015) Myönteinen tunnistaminen. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P., Korkiamäki, R. & Häkli, J. (2015) Myönteinen tunnistaminen – näkökulma hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 9–35. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Stenvall, E., Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2015) Arjen moninaisuuden tavoittaminen tutustumisen kautta. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 39–64. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P. (2015) Ylisukupolvinen tunnustaminen lasten ja nuorten arkiympäristöissä. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 89–111. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Korkiamäki, R. (2015) Lasten ja nuorten arkisen toimijuuden tukeminen. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 131–164. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Bäcklund, P. & Virtanen P. (2015). Julkishallinnon rationaliteetit ja myönteisen tunnistamisen mahdollisuudet. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 191–208. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Bäcklund, P. & Kanninen, V. (2015) Valtaistetut asukkaat: Neighbourhood Planning ja asuinalueperustaisen osallistumisen rajaamisen taktiikat. Alue & Ympäristö 44:1, 4–16.

Kuusisto-Arponen, A-K. (2015) Sotalapsen paikka. Teoksessa Hetemäki, Ilari, Pauliina Raento, Hannu Sariola ja Tuomas Seppä (toim). Kaikkea sattuu. Gaudeamus: Helsinki, 126–127.

Kuusisto-Arponen, A-K., Laine, M. & Rauhala, M. (2014) Osallistumisen odotusten kurimus: narratiivinen analyysi paikallisesta maankäytön konfliktista. Yhdyskuntasuunnittelu 52:4.

Kuusisto-Arponen, A-K. (2014) Poliittinen keho. Kohtaamisia, tunteita ja tietoa. Eirikoisnumeron pääkirjoitus. Alue ja Ympäristö 43:2, 1–3.

Renkonen, T. (2014) Konfliktin koreografiat: Maisema, tarina ja kehollinen geopolitiikka opastetuilla turistikierroksilla Jerusalemissa. Alue & Ympäristö 43:2, 30–45.

Korkiamäki R. (2014) Ikätoverisuhteet voimavarana. Teoksessa Mononen K. et al. (toim.) Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä – Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö, 57-59. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) julkaisuja, nro 46. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä. Alue & Ympäristö 43:1, 16–33.

Korkiamäki, R. (2014) "Jos mä nyt voisin saada ystäviä" - Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana. Teoksessa Muranen, P. et al. (toim.) Nuoruus toisin sanoen - Nuorten elinolot vuosikirja 2014, 38–50. Helsinki: THL, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Bäcklund, P., Kuisma, K. & Rahikainen R. (2014) Se toinen Leena. Teoksessa Harinen, P. & al. (toim.) Mikä olikaan tutkimuksen teoreettinen kysymys? Leena Kosken juhlakirja, 282-296. Joensuu: University Press of Eastern Finland.

Korkiamäki, R. (2014) Huonokin kaveripiiri voi olla nuorelle hyväksi. Noste 2014:1, 58–59.

Kaakinen, I. (2013). Julkijuominen, julkisten tilojen sääntely ja Karhupuiston käytöskukat. Alue ja Ympäristö 42:2, 17–29.

Korkiamäki, R. (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimus 31:3, 40–44.

Stenvall, E. (2013) MAPOLIS: menetelmästä kokemuksiin. Alue & Ympäristö 42:2, 74–78.

Kallio, K.P., Stenvall, E., Bäcklund, P. & Häkli, J. (2013) Arjen osallisuuden tukeminen syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä. Teoksessa Reivinen, J. & Vähäkylä, L.  (toim.) Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen, 69–87. Helsinki: Gaudeamus.

Korkiamäki, R. (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 137. Tampere ja Helsinki: Tampere University Press ja Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.

Stenvall, E. (2013) Osallista, osallistu, ole osallinen – mistä oikein on kyse? Alue ja Ympäristö, Versus: Alue- ja ympäristötutkimuksen kriittinen keskustelusarja 1/2013.

Kallio, K.P. & Bäcklund, P. (2012) Oletettu alueellisuus, kuviteltu osallisuus: Tilalliset sidokset julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa retoriikassa. Terra 124:4, 245–258.

Koski, L. & Bäcklund, P. (2012) Koiran virka - susi kaupunkien kaduilla vai ystävä erämaassa? Alue ja Ympäristö 40:2, 22–33.

Kuusisto-Arponen, A.-K. (2012) Takaisin evakkotielle. Kävelyvaellus muistojen herärräjänä. [On the evacuation road again]. In Outi Fingerroos & Maunu Häyrynen (eds.) Takaisin Karjalaan, 157–175. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Bäcklund, P. & Kallio, K.P. (2012) Poliittinen toimijuus julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa osallistumisretoriikassa. Alue & Ympäristö 41:1, 40-53.

Kallio, K.P. (2012) Paikka politiikan välineenä. Nuorten artikkuloimaton arkipolitiikka. Teoksessa Strandell, H., Haikkola, L. & Kullman, K. (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat, 119–145. Tampere: Vastapaino.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 19.11.2018 15.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti