Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: julkaisuja: 2008 - 2010:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Oikeustieteiden laitos

Julkaisut vuosina 2008 - 2010

2008 2009 2010

Heuru Kauko, Mennola Erkki, Ryynänen Aimo. (2010). Kunnallinen itsehallinto on perusarvo. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2010 (1), 107-109.
SoleCRIS

Huhtanen Raija. (2010). Viranomaisen tiedonhankinta ja asian selvittäminen sosiaalioikeudessa. Teoksessa Erno Anttila, Mikael Koillinen (toim.) Hallinto ja hallintolainkäyttö. Juhlajulkaisu Heikki Kulla 1950 - 28/8 - 2010. Porvoo: Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 23-38. (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A. Juhlajulkaisut N:o 21).
SoleCRIS

Huhtanen Raija. (2010). Viranomaisten välinen tietojenvaihto ja yksityisen oikeusturva sosiaalioikeudessa. Teoksessa Tuomas Ojanen et al (toim.) Avoin, tehokas ja riippumaton. Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja. Helsinki: Edita Publishing Oy, 55-68.
SoleCRIS

Huhtanen Raija. (2010). Vuosisadan yliopistouudistus: taustaa ja tulkintoja. Tiedepolitiikka 35 (2), 7-14.
SoleCRIS

Kultalahti J. (2010). Empiirinen metodi oikeudellisen tulkinnan apuvälineenä. Teoksessa Anssi Keinänen, Mia Kilpeläinen, Ulla Väätänen (toim.) Empiirisen oikeustutkimuksen kokemukset, haasteet ja tulevaisuus. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, 15-43. (Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 26).
SoleCRIS

Martti Nieminen. (2010). Abolition of Double Taxation in the Treaty of Lisbon. Bulletin for International Taxation 64 (6), 330-335.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2010). Verotuksen kehittämistyöryhmän väliraportti. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2010). Kun työntekijälle yhdenvertaisuuslainsäädännön perusteella maksettu hyvitys perustui sopimukseen eikä tuomioon, oli se saajansa veronalaista ansiotuloa. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2010). Vero-oikeuden bibliografia 2009. Verotus 60 (2), 211-222.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2010). Monenkertaisen verotuksen poistaminen Lissabonin sopimuksessa. Verotus 60 (4), 428-437.
SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Arpajaisvoittona saadun omaisuuden hankintameno luovutusvoiton verotuksessa. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Tuloverotusta koskevat budjettilakiesitykset (HE 122/2010 ja HE 135/2010). Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Verohallinnon ohje pitkäaikaissäästämissopimuksen ja vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen verotuksesta. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Konsernin sisäisten velkojen korkojen markkinaehtoisuutta arvioitiin yhtiökohtaisesti. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Yleishyödyllinen säätiö oli siirtänyt elinkeinotoimintansa osakeyhtiöön. Osakeyhtiön osakkeiden myynti oli säätiön henkilökohtaisen tulolähteen tulona verovapaata tuloa. (KVL 54/2010). Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Metsävähennystä koskeva vähennysvaatimus voidaan esittää verotuksen päättymisen jälkeen. Merkitystä ei ole sillä, onko vähennys jätetty veroilmoituksessa tekemättä erehdyksen vuoksi vai muusta syystä.. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Osakeyhtiöllä oli oikeus vähentää tulonhankintaan liittyvien pankkilainojensa korkosuojaussopimuksista aiheutuneet menot. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Osakkeet katsottiin käyttöomaisuusosakkeiksi olosuhteiden kokonaisarvioinnin perusteella. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten soveltaminen kun lahjoitettavan tilan peltopinta-ala oli vähäinen. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Siirtolapuutarhapalstan luovutuksessa siirtokelvottoman vuokraoikeuden osuutta kauppahinnasta ei tullut lukea varainsiirtoveron perusteeseen. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Verohallinnon ohje Yhtiöosuuden luovutus tuloverotuksessa ja lahjaverotuksessa. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Kauppahintasaatava oli muutettu vaihtovelkakirjalainaksi, jonka lopullinen arvonmenetys ei vaikuttanut alkuperäisen kaupankohteen luovutuksesta saadun voiton verotukseen. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Kirjanpidon ratkaisut eivät vaikuta kokonaisjakautumisen verokohteluun. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Tuloverotuksen viimeaikaisia EU-uutisia. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Osakkeet eivät olleet käyttöomaisuutta, kun toiminnallinen yhteys oli ollut katkenneena yli viisi vuotta. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Avoimen yhtiön yhtiömiehen yksityistilin negatiivinen saldo verotettiin luovutusvoittona vaikka yhtiöosuus lahjoitettiin. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Osakeyhtiön osakkaalleen työsuhdeasunnosta maksama vuokra ei ollut yhtiölle vähennyskelpoinen meno. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu maatalouden nettovarallisuuden laskemisesta. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Oikaisulautakunnan ei olisi tullut tutkia osakkaiden omien osakkeiden hankkimisella saaman mahdollisen peitellyn osingon määrää, kun veroasiamies oli tehnyt oikaisuvaatimuksen yhtiön verotuksesta. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Tappioiden vähentämiseen oli erityisiä syitä omistajanvaihdoksista huolimatta. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Pääomasijoitustoiminta ja purkutappio. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Ennakko-osinkoa ei luettu osakekaupassa varainsiirtoveron perusteeseen. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Tytäryhtiön osakekanta voitiin siirtää osittaisjakautumisella. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Osakkaiden palkkasaatavien kirjaaminen siirtoveloista pääomalainaksi synnytti yhtiölle ennakonpidätysvelvollisuuden. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2010). Palkkio hallituksen jäsenyydestä oli palkkaa. Lakiuutiset (http://www.kauppakamaritieto.fi).
URL SoleCRIS

Nuolimaa Risto. (2010). Välimiehen esteellisyys lunastusmenettelyssä. Teoksessa Keskuskauppakamarin Välimiespäivä. Helsinki: Keskusauppakamarin palvelu Oy, 1-7.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2010). Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä luovutusvoittoverotuksesta kesältä 2009. Verotus 2010 (1), 40-50.
SoleCRIS

Nykänen P, Räbinä T. (2010). IFA Branch Report Finland. Teoksessa Death as a taxable event and its international ramifications. Hague: International Fical Association, 333-355. (Cahiers de droit fiscal international Volume 95b).
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Osakkeiden kuuluminen käyttöomaisuuteen; Kenellä on oikeus valittaa peitellyn osingon verotuksesta. Tilisanomat 31 (5), 18 - 19.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). Ovatko pääomasijoitustoiminnan harjoittamisenverotusongelmat selkiytyneet. Verotus 60 (3), 252 - 264.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). Viimeaikaista oikeuskäytäntöä yritysverotuksesta. Teoksessa Vero-opintopäivät 2010, 109 - 140.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset - vanha käytäntö ja uudet tulkintaongelmat. Verotus 60 (5), 499 - 511.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Henkilöyhtiön yhtiöosuuden lahjoitus ja yksityistilin negatiivisuus; Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus. Tilisanomat 31 (6), 16 - 17.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Arvopaperikauppa ja sukupolvenvaihdoshuojennus perintö- ja lahjaverotuksessa; Maa-alueen hankintameno. Tilisanomat 31 (1), 12 - 14.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Sulautumisvastike sekalsulautumisessa; Tulon veronalaisussu, velan anteeksianto. Tilisanomat 31 (2), 15 - 19.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Pääomasijoitustoiminta ja purkutappio; Osittaisjakautuminen. Tilisanomat 31 (3), 17 - 19.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2010). Osakeluovutusten tulkintaongelmia yritysverotuksessa. Teoksessa Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä 2010, 50 - 83.
SoleCRIS

Penttilä, Seppo. (2010). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Tappioiden vähentäminen ja poikkeuslupa; Työsuhdeasunnosta osakkaalle maksettu vuokra. Tilisanomat 31 (4), 12 - 15.
SoleCRIS

Puustinen Pekka, Rintamäki Timo. (2010). Not Just For Profit - Extending The Perspective On Consumers´ Investment Goals. Teoksessa Suzanne C. Beckmann, Torsten Ringberg, Thomas Ritter (toim.) 39th EMAC Conference Proceedings: The Six Senses - The Essentials of Marketing.
SoleCRIS

Rautiainen P. (2010). Lakisääteisten taiteen edistämistoimien synty ja kehitys hyvinvointivaltiossa. Kulttuurintutkimus 27 (1), 59-61.
SoleCRIS

Rautiainen P. (2010). Taiteen vapaus Euroopassa. Niin & Näin 2010 (2), 85-91.
SoleCRIS

Rautiainen P. (2010). Opetusministeriön tuki valtakunnallisille tanssitaidetapahtumille 2000-2008. Teoksessa Johanna Laakkonen, Aino Kukkonen (toim.) Tanssin strategia 2010-2020 työpapereita. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta. Valtion tanssitaidetoimikunta, 16-22.
URL SoleCRIS

Rautiainen P. (2010). Suomen taidepolitiikka ja perusoikeusargumentaatio. Synteesi 29 (3), 57-71.
SoleCRIS

Rautiainen P. (2010). Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000-2008. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta. (Työpapereita 48).
URL SoleCRIS

Ryynänen A. (2010). Kunnallinen itsehallinto hallintopolitiikan sivuraiteilla - Onko kunnista tulossa valtion tulosohjattuja paikallishallintoyksiköitä?. Edilex lakikirjasto, Edilex 2010/41 (http://www.edilex.fi/lakikirjasto/7475).
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2010). Pormestari. Kuopio: Oy UNIpress Ab.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2010). Poliittisten toimijoiden vastuun toteuttaminen. Tieteessä tapahtuu 28 (8), 64-66.
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2010). Kulosaaren illasta suomalaisen kunnallisen itsehallinnon iltaan?. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38 (3), 307 - 308.
SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2010). Comparative Approach to Limitations: From European Standard to International Trend. Teoksessa Peter Wahlgren (toim.) Human Rights: Their Limitations and Proliferation. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, 285-306. (Scandinavian Studies in Law 55).
SoleCRIS

Wacker Jani. (2010). Talous- ja rahaliiton oikeudelliset vaikutukset valtiontaloudelliseen päätösvaltaan. Lakimies 108 (4), 660-663.
SoleCRIS

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 13.1.2012 11.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti