Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Pia Bäcklund

 

9.4.2018 lähtien:

Yliopistolehtori

Geotieteiden ja maantieteen osasto
Helsingin yliopisto

pia.backlund@helsinki.fi

(Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulu
Vanhempi tutkija, FT

Tilan ja poliittisen toimijuuden
tutkimusryhmä (SPARG) )

Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö  RELATE

Asiantuntemusalueet: Hallinnan 
verkostot, kansalaisosallistuminen,
tiedon politiikka julkishallinnossa, 
suunnitteluteoriat, yhdyskunta-suunnittelu

Tämänhetkiset tutkimushankeet:

Urbaaninen viherympäristön hallinta - suunnittelun tietopohjan rakentuminen institutionaalisen epäselvyyden kontekstissa


SCENSLECO: Strateginen maankäytön suunnittelu toimijuuksia muokkaavana skenaariotarinoiden kerrontana: haaste legitimaatiolle? (rahoitus Suomen Akatemia, Tay & Aalto konsortio)

MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin www.bemine.fi (Rahoitus Suomen Akatemia/STN, laaja konsortio ulkomaisin partnerein)

From 9.4.2018:

University Lecturer
Department of Geosciences and Geography

University of Helsinki

pia.backlund@helsinki.fi

(School of Management
at University of Tampere
Senior Researcher, Ph.D.)

(Space and Political Agency
Research Group (SPARG) )

Academy of Finland Centre 
of Excellence RELATE

Expertise: Governance networks,
participation/empowerment, politics
of knowledge in public administration, planning theories, urban planning

Current research: 
Governing urban green – knowledge base of planning in the context of institutional ambiguity

SCENSLECO - Strategic spatial planning with momentum gaining scenario storytelling: legitimacy contested?

Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning
http://bemine.fi/in-english/

IMG_7474 - Versio 2.jpg

 
 
Viimeaikaisia julkaisuja:                  Recent publications:

Jokinen, A & Leino, H & Bäcklund, P & Laine, M (2018): Strategic planning harnessing urban policy mobilities: The gradual development of local sustainability fix. Journal of Environmental Policy & Planning (fortcoming).

Wallin, A & Leino, H & Laine, M & Jokinen, A & Tuomisaari, J & Bäcklund, P (2018). A Polyphonic Story of Urban Densification. Urban Planning (forthcoming).

Kanninen V & Bäcklund P (2017). Institutionaalisen osallistumisen rajat (Limits to institutional participation). In Bäcklund, P, Häkli, J. & Schulman, H. (eds). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä /Citizens in urban development.  Tampere University Press.

Bäcklund P, Häkli J & Schulman, H. (eds. 2017). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. (Citizens in urban development).  Academic transdiciplinary textbook. Tampere University Press.

Bäcklund, P. & Kuusisto-Arponen, A-K & Luukkonen, J. (2017).Julkishallinto sosiaalisten käytäntöjen kimppuna: teoreettis-metodologisia näkökulmia julkishallinnon käytäntöjen tutkimiseen. Hallinnon Tutkimus 2/2017, 81-91 s.

Bäcklund, P & Ruokolainen O & Kallio Kirsi Pauliina & Häkli Jouni (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa. Maantieteellinen aikakauskirja Terra 3/2017 (tulossa). 

Mäntysalo, R. & Bäcklund, P. (2017). The Governance of Planning: Flexibly Networked, Yet Institutionally Grounded.  In Gunder, M. & Manadipour, A. & Watson, V (eds.) The Routledge Handbook of Planning Theory. 237-249 s.

Bäcklund, P & Häikiö, L & Leino, H & Kanninen V (2017). Bypassing publicity and transparency for getting things done:between informal and formal planning practices in Finland. Planning Practice & Research (On-line-first Oct. 2017)

Koski. L. & Bäcklund, P. (2017). Whose agency: Humans training dogs - dogs training humans? In Räsänen & Syrjämaa, T (ed.) Shared Lives of Humans and Animals: Animal Agency in the Global North. Routledge, 11-23 s.

Bäcklund, P. & Kanninen, V. (2015). Valtaistetut asukkaat: Neighbourhood Planning ja asuinalueperustaisen osallistumisen rajaamisen taktiikat. Alue & Ympäristö 44:1.

Bäcklund, P. & Virtanen P. (2015). Julkishallinnon rationaliteetit ja myönteisen tunnistamisen mahdollisuudet. Teoksessa Häkli, Kallio & Korkiamäki (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Skidi-Kids -hankkeen loppuraportti, Nuoristutkimusverkosto.

Kallio, K.P., Häkli, J. & Bäcklund, P. (2015). Lived citizenship as the locus of political
agency in participatory policy. Citizenship Studies 19:3/4.

Koski, L. & Bäcklund, P. (2015) On the fringe - the position of dogs in Finnish dog training culture. Society & Animals 23:1, 24–44.

Bäcklund, P., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2014). Residents, customers or citizens? Tracing
the idea of youthful participation in the context of administrative reforms in Finnish
public administration. Planning Theory and Practice 15:3, 311–327.

Faehnle, M., Bäcklund P., Tyrväinen L., Yli-Pelkonen V. & Niemelä J. (2014). How can
residents' experiences inform planning of urban green infrastructure? Case Finland.
Landscape and Urban Planning 130, 171–183.

Bäcklund P., Kuisma K., Rahikainen R. (2014). Se toinen Leena. Teoksessa
Harinen P., Käyhkö M., Rannikko A. (toim.) Mutta mikä on tutkimuksen teoreettinen
kysymys? : Leena Kosken juhlakirja. Joensuu: Kustannusosakeyhtiö Hai, 282-294.

Kanninen V., Bäcklund P., Mäntysalo R. (2013). Trading zone and the complexity
of planning. In Balducci Alessandro, Mäntysalo Raine (toim.) Urban planning as
a Trading zone. Dordrecht: Springer, 159-177. (Urban and landscape perspectives 13).

Bäcklund P., Kallio K. P. (2012). Poliittinen toimijuus julkishallinnon lapsi- ja
nuorisopoliittisessa osallistumisretoriikassa. Alue ja Ympäristö 41 (1), 40-53.
 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 12.5.2018 22.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti