Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Markus Laine

Tampereen yliopisto
johtamiskorkeakoulu
Yliopistonlehtori

Puh. 050 318 6807
 
Sähköposti: markus.laine@uta.fi

Työhuone: Pinni A3038
Vastaanotto:

Postiosoite:
Johtamiskorkeakoulu (JKK)   
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet: maankäytön suunnittelu, osallistuminen, kaupunkikehitys, asuminen, tapaustutkimus, ympäristöpolitiikka

School of Management
at University of Tampere
University Lecturer

Tel. + 358 50 318 6807
 
E-mail: markus.laine@uta.fi

Room: Pinni A3038
Office hours:

Mailing address:
School of Management (JKK)
FI-33014, University of Tampere

Julkaisut                                    

51. Ari-Veikko Anttiroiko, Markus Laine, Henrik Lönnqvist (2016; Accepted) Metropolitan Strategies for Global Innovation Networking: the Case of Helsinki. International Journal of Innovation and Regional Development.

50. Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa & Markus Laine (2015) Leikkien ajateltu – piirtäen tehty. Esikoululaiset Pikku Kakkosen puistoa suunnittelemassa. Teoksessa Marleena Mustola, Johanna Mykkänen, Marja Leena Böök & Antti-Ville Kärjä: Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa. Nuorisotutkimusverkosto/Tiede, Helsinki.

49. Laine, Markus; Helena Leino; Minna Santaoja; Marjut Setälä (2015) ”Tää on kuin sikaa säkissä ostais.” Tulevaisuuden keskustan suunnittelun haasteet institutionaalisen epäselvyyden tilanteessa. Futura 1/2015

48. Lehtovuori Panu, Laine Markus, Kuhmonen Ville, Leino Helena, Santaoja Minna. (2014). Eteläpuiston Visiotyö. Tampere: Tampereen kaupunki. Saatavilla: http://www.tampere.fi/material/attachments/0uhXUvdVs/140929_Etelapuiston_visiotyo_raportti_pienennetty.pdf

47. Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa; Markus Laine & Marianne Rauhala (2014) Osallistumisen odotusten kurimus: narratiivinen analyysi paikallisesta maankäytön konfliktista. Yhdyskuntasuunnittelu 52:4, (http://www.yss.fi/journal/osallistumisen-odotusten-kurimus/)

46. Laine, Markus (2014) Klassikko täyttää pyöreitä, 1994 Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta, Yhdyskuntasuunnittelu 52:3, 63-66 (http://www.yss.fi/journal/lahiot-ja-tehokkuuden-yhteiskunta-1994/)

45. Laine, Markus (2014) Annikki, kirjoitus vanhan puutalokorttelin kunnostushankkeesta asukkaan näkökulmasta. Ark (Arkkitehti) 4/2014, 29.

44. Laine, Markus & Leino, Helena (2013) Strategista suunnittelua vai sirpaleista sijoittelua - täydennysrakentamisen mahdollisuudet kaupunkikeskustassa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 41: 4, 407-422.

43. Lahti, Tanja & Laine Markus (2013) Pääkaupungin asioista päättämässä. Helsingin kaupunginvaltuuston 2009–2012 itsearviointikyselyn tulokset. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuskatsauksia 2013:2.

42. Lahti, Tanja & Laine Markus (2013) Kaupungin toiminta tutummaksi ja vuorovaikutus vahvemmaksi, Helsinkiläisten näkemyksiä kaupungin toiminnasta ja päätöksenteosta vuonna 2012. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuskatsauksia 2013:2.

41. Laine, Markus & Martti Tuominen (2012) Ne ymmärtää katujen todellisuutta – Kokemuksia toisenlaisesta väkivaltatyöstä. Kvartti 1/2012, Helsingin kaupungin tietokeskus, 50-63.

40. Leino, Helena & Markus Laine (2011) Do Matters of Concern Matter? Bringing Issues back to Participation. Planning theory. Sage Journals, vol 11 no. 1, 89-103.

39. Anttiroiko, Ari-Veikko & Markus Laine (2011) Kasvukoneesta innovaatioympäristöksi - Näkökulmia Helsingin strategisiin kasvu- ja kehityshaasteisiin. Teoksessa Harry Schulman & Pasi Mäenpää (toim.) Kaupungin kuumat lähteet, Helsingin metropolialueen innovaatioympäristöt. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, 24-41.

38. Jasinkaja-Lahti, Inga & Markus Laine, ed. (2009) Founding European Chemicals agency: The Perspective of the employees and the authorities of the city of Helsinki. City of Helsinki Urban facts. Research Series 7. Helsinki.                                                                                                                                        

37. Laine, Markus & Suvi Linnanmäki (2009) The Arrival of European Chemicals Agency in Helsinki – administrative perspectives on the arrangement of integration services. In Inga Jasinkaja-Lahti & Markus Laine (ed.) Founding European Chemicals agency: The Perspective of the employees and the authorities of the city of Helsinki. City of Helsinki Urban facts. Research Series 7. Helsinki, 115-163.

36. Faehnle, Maija; Pia Bäcklund & Markus Laine, (Toim.) (2009) Kaupunkiluontoa kaikille – Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupunkisuunnittelussa  . Helsingin kaupungin tietokeskus tutkimuksia 6. Helsinki.

35. Keskinen, Vesa; Markus Laine, Martti Tuominen & Tyyne Hakkarainen (Toim.) (2009) Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

34. Keskinen, Vesa; Markus Laine, Martti Tuominen & Tyyne Hakkarainen (2009) Lukijalle. Teoksessa Vesa Keskinen, Markus Laine, Martti Tuominen & Tyyne Hakkarainen (Toim.) Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, 11.

33. Tuominen, Martti; Markus Laine, Vesa Keskinen, Leena Hietaniemi & Markku Lankinen (2009) Köyhyys Helsingissä. Teoksessa Keskinen,Vesa; Markus Laine; Martti Tuominen & Tyyne Hakkarainen (Toim.) Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, 185-190.

32. Laine, Markus (2008) Challenge ahead: Helsinki´s population turning more international. In a book Magnus Gräsback (Edit.) Conference on Metropolitan Challenges and Innovation. Finland-Institution, Berlin, April 2008. City of Helsinki Urban Facts, Helsinki, 34-37.

31. Nupponen, Terttu; Eeva-Liisa Broman, Erkki Korhonen & Markus Laine (Toim.) (2008) Myönteisiä muutoksia ja kasvavia haasteita. Kokemuksia lähiöprojektin v. 2004-2007 ja Urban II –yhteisöaloiteohjelman v. 2001-2006 toiminnasta. Tutkimuksia: 6. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

30. Nupponen, Terttu; Eeva-Liisa Broman, Ulla Korhonen- Wälmä & Markus Laine (2008) Johdanto. Teoksessa Terttu Nupponen, Eeva-Liisa Broman, Erkki Korhonen & Markus Laine (Toim.) Myönteisiä muutoksia ja kasvavia haasteita. Kokemuksia lähiöprojektin v. 2004-2007 ja Urban II –yhteisöaloiteohjelman v. 2001-2006 toiminnasta. Tutkimuksia: 6. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, 9-23.

29. Broman, Eeva-Liisa; Ulla Korhonen- Wälmä, Erkki Korhonen, Markus Laine & Terttu Nupponen (2008) Yhteenveto ja johtopäätökset. Teoksessa Terttu Nupponen, Eeva-liisa Broman, Erkki Korhonen & Markus Laine (Toim.) Myönteisiä muutoksia ja kasvavia haasteita. Kokemuksia lähiöprojektin v. 2004-2007 ja Urban II –yhteisöaloiteohjelman v. 2001-2006 toiminnasta. Tutkimuksia: 6. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, 181-197.

28. Leino, Helena; Markus Laine, Hanna Kalenoja & Minna Santaoja (2008) Liikennejärjestelmä ja ympäristöpolitiikka. Teoksessa Kaisu Anttonen, Katri Laihosalo & Helena Leino (Toim.) Kaupunki kasvaa, miten käy ympäristön. Acta Nro 202. Suomen Kuntaliitto, Helsinki, 66-75.

27. Laine, Markus; Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (Toim.) (2007) Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus – Helsinki University Press, Helsinki.                                                                                                                                               

26. Laine, Markus; Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (2007) Tapaustutkimuksen käytäntö ja teoria. Teoksessa Markus Laine, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (Toim.) Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus – Helsinki University Press, Helsinki, 9-38.

25. Laine, Markus & Lasse Peltonen (2007) Ikkuna muutokseen. Teoksessa Markus Laine, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (Toim.) Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus – Helsinki University Press, Helsinki, 93-108.

24. Laine, Markus; Helena Leino & Minna Santaoja (2007) Keskustan rajattu merkitys – tapaus Tampereen keskustan liikenneosayleiskaava. Yhdyskuntasuunnittelu 1/2007, 6-21.

23. Ilonen, Pia; Markus Laine & Ari Niska (2007) Asuntotuotantokoneen kyydissä. Yhdyskuntasuunnittelu 1/2007, 31-39.

22. Laine, Markus, Helena Leino & Minna Santaoja (2007). Citizen participation and institutional ambiguity. The case of the inner city traffic planning process, Tampere, Finland. Teoksessa Laura Lieto (toim.) Planning for the Risk Society. Dealing with Uncertainty, Challenging the Future, 104. University of Napoli, Napoli.

21. Laine, Markus & Ari Niska (2007) New lofts in Arabianranta – Innovation to apartment block production. In a book Jonna Kangasoja & Harry Schulman (eds.) Arabianranta – Rethinking Urban Living. City of Helsinki Urban Facts, Helsinki, 114-126.

20. Niska, Ari & Markus Laine (2007) Arabianrannan uusloft – Innovaatio kerrostalotuotantoon. Teoksessa Jonna Kangasoja & Harry Schulman (toim.) Arabianrantaan! – Uuden kaupunginosan maihinnousu. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki,102-113.

19. Laine, Markus (2006) Fight Over the Face of Tampere - A Sneaking Transformation of a Local Political Field. In a book Charles Dyke & Yrjö Haila: How Does Nature Speak? Duke University Press, 161-206

18. Niska, Ari & Laine, Markus (2006) Sato´s New Loft in Arabianranta – A New Alternative to Residental Block Construction. Quaterly 4/06. City of Helsinki Urban Facts. Pages 33-40.

17. Laine, Markus & Niska, Ari (2006) Arabianranna uusloft. Kvartti 3/06. Helsingin kaupungin tietokeskus, neljännesvuosijulkaisu. Sivut 44-55.

16. Laine, Markus & Peltonen, Lasse (2005) Regime stability and restructuration: The political culture of the Brothers-in-Arms coalition in Tampere.In a book Ari-Veikko Anttiroiko & Antti Kasvio (ed.): Informational City.

15. Laine, Markus & Peltonen, Lasse (2005) Miljörörelse mot arbetarrörelse? Gamla traditioner och nya rörelser i Tammerfors. Arbetarhistoria 29: 1-2/2005. Sivut 97-103.

14. Laine, Markus & Peltonen, Lasse (2004) Ympäristökonfliktit ovat tulleet jäädäkseen. Teemanumeron esipuhe. Alue ja Ympäristö 4/2004.

13. Laine, Markus (2003) Taistelu Tampereen kasvoista – kaupungin habituksen muutos. (Fight Over the Faces of Tampere – A Sneaking Transformation of City´s Habitus). Tiede & Edistys 4/2003, 208-219.                                                                                                                                 

12. Hokka, Jenni; Laine, Markus; Lehtonen, Pauliina & Minkkinen, Arto (2004) Mansefoorumi kansalaistoiminnan virittäjänä, teoksessa Esa Sirkkunen & Sirkku Kotilainen (toim.): Toimijaksi Tietoverkoissa. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos Tampere, 199-242.

11. Hokka, Jenni; Laine, Markus; Lehtonen, Pauliina & Minkkinen, Arto (2004) Catalysing citizen activism in Manse Forum, in a book Esa Sirkkunen & Sirkku Kotilainen (toim.): Toward Active Citizenship on the Net: Possibilities of citizen oriented communication: case studies from Finland. Research and Development Centre, University of Tampere,199-242.

10. Laine, Markus & Peltonen, Lasse (2003) Ympäristökysymys ja aseveliakseli - Ympäristön politisoituminen Tampereella vuosina 1959-1995. Akateeminen väitöskirja. Tampere University Press. Tampere.

9. Laine, Markus (2002) No logo = Logo. KLEIN, NAOMI (2000). Kirja-arvostelu. No logo. Taking aim at the brand bullies. 490 s. Flamingo, London. (Suomennettu nimellä No logo. Tähtäimessä brändivaltiaat. 453 s. WSOY, Helsinki. Suomentaneet Liisa Laaksonen & Maarit Tillman). Terra 114:2.

8. Laine, Markus & Jokinen Pekka (2001) Politiikan ulottuvuudet. Teoksessa Yrjö Haila & Pekka Jokinen (toim.) Ympäristöpolitiikka – Mikä ympäristö, kenen politiikka. Vastapaino, Tampere, 47-65.

7. Laine, Markus & Peltonen, Lasse (2000) Sodasta politiikkaan – Tampereen aseveliakseli, paikallisen hallintatavan habitus ja sukupolviulottuvuus. Sosiologia – 4/2000, 306-320.

6. Laine, Markus; Peltonen, Lasse & Haila, Yrjö (1998) Local “Instigating Disputes” and the Politicization of the Environment: The Case of Tampere, Finland. Advances in Human Ecology, Vol. 7, 161-206.

5. Laine, Markus & Peltonen, Lasse (1999) Mistä tunnet sä ystävän? (Anna gradun se selvittää...). Teoksessa Kinnunen, Merja & Löytty, Olli: Iso gee — Gradua ei jätetä! Vastapaino. Jyväskylä, 69-78.

4. Laine, Markus & Peltonen, Lasse (1998) Kasvukonsensus ja ympäristökiistat: ympäristöongelmien politisoituminen Tampereella. Ympäristö ja Terveys 6/98. Sivut 64-66.

3. Laine, Markus & Ulvila, Marko (1998) Tammerfors 21 är död - leve Tammerfors 21. Natur och Miljö 5/ 1998. Pages12-13.

2. Laine, Markus & Peltonen Lasse (1997) Paikallisten ympäristöongelmien politisoituminen — ympäristökysymys ja aseveliakseli Tampereella. Tiede & Edistys 3/97, 210-223.

1. Haila, Yrjö; Laine, Markus & Peltonen, Lasse (1996) Kuntien ympäristötoimen asema valtakunnallisessa ympäristöpolitiikassa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/1996. Kunnallistieteellinen yhdistys, 369-379.

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 7.4.2016 15.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti