Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: kauppatieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Ruohonen Janne

Yritysoikeuden professori oa. (UEF)
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori (TAU)
Yhtiöoikeuden dosentti (UTU)

Puh. 050 318 6030
Sähköposti: janne.ruohonen[at]tuni.fi

Työhuone: Pinni A2008
Vastaanotto:  ke 15-16 (opetusperiodien aikana)

Postiosoite: Pinni A2008 / MAB
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet: yhtiöoikeus, tilintarkastusoikeus; kuntayhtiöt

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät,
ks. Solecris – tieteellisen toiminnan tietokanta 

Linkedin 

Twitter

Professor of Business Law (pt)
University of Eastern Finland
University Lecturer, PhD
Faculty of Management

at Tampere University
Adjunct Professor at University of Turku


Tel. +358 50 318 6030

E-mail: janne.ruohonen[at]tuni.fi

Room: Pinni A2008
Office hours: Wed 15-16

Mailing address: Pinni A2008
School of Management (JKK),
FI-33014  Tampere University
FINLAND

Expertise: company law, accounting law, contract law

Publications and Expertise,  Solecris

Linkedin

Twitter

Esittely / Presentation

Toimin yritysjuridiikan yliopistonlehtorina johtamisen ja talouden tiedekunnassa (TAU) sekä yritysoikeuden  professorina (oa.) Itä-Suomen yliopistossa. Turun yliopistossa olen yhtiöoikeuden dosenttina. Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi (yritysjuridiikka) vuonna 2012 - osakeyhtiöoikeudellisen väitöstutkimukseni aiheena oli osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti. Tutkimuskohteitani ovat yhtiöoikeus, tilintarkastusoikeus sekä kuntayhtiöt. Opetusvastuuseeni kuuluu laaja-alaisesti yritysjuridiikan kandidaatti- ja maisterivaiheen opintojaksoja ja olen tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman vastuuopettaja. Lisäksi olen ollut mukana Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa kuntayhtiöitä koskevassa tutkimushankkeessa. Ajankohtaisten yhtiöoikeudellisten oikeustapauskommenttien vakiopalsta Edilex.fi-palvelussa yhdessä prof. Veikko Vahteran kanssa. Olen myös antanut useita lausuntoja yhtiö- ja tilintarkastuslainsäädännön uudistushankkeista. Olen Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen (2015-), ja yliopiston Kampuskamari-yritysyhteistyön vetäjä. Toimin myös aktiivisesti mm. hallitustyöskentelyn ja omistajaohjausasioiden kouluttajana.

Dr. Janne Ruohonen is a University Lecturer in Business Law (Tampere University) and a Professor (pt) of Business Law (University of Eastern Finland). He is also Adjunct Professor (docent) in company law at the University of Turku. Dr. Ruohonen's research interest is focused on business law, especially company law. His doctoral thesis dealt with limited liability company's profit distribution and solvency test. He has also written articles about companies' auditing. Ruohonen also actively gives lectures about business law (in English / in Finnish). He is member of Law and Tax Committee of Tampere Chamber of Commerce and Industry (2015-).

Linkedin / Twitter

Uusin teos: Kuntayhtiö (2017), Alma Talent / New Book (2017)

Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo (2017): Kuntayhtiö (2017 / Alma Talent). https://shop.almatalent.fi/kuntayhtio.html  

Väitöskirja / Doctoral Thesis

Ruohonen Janne. (2012). Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä [The Solvency Test of Profit Distribution in a Limited Liability Company and the Liability to Ensure Solvency]. Väitöskirja. Doctoral Thesis. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1723). Saatavilla osoitteesta / Available: http://edilex.fi/kirjat/10382.pdf 

Tutkimus / Research

Tällä hetkellä kirjoitan teosta Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana (Alma Talent, 2019). Research Project at the moment Book on Audit Law.

Valikoituja julkaisuja / The list of the most recent publications

Ruohonen, Janne (2018): Konserniohjeen juridinen sitovuus osakeyhtiössä. Teoksessa: Juhlakirja Risto Nuolimaa 1948 - 2/6 - 2018. Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko Penttilä, Seppo (2017): Kuntayhtiö. Alma Talent.

Ruohonen, Janne (2017): Osakeyhtiön tilintarkastajan kannalta keskeiset osakeyhtiö- ja tilintarkastuslainsäädäntöön kaavaillut muutokset. Teoksessa: Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere University Press. Referee.

Ruohonen, Janne (2017): Konserniohje kuntayhtiön omistajaohjausvälineenä. Teoksessa: Paloranta, Paula: Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta 80 vuotta. Alma Talent.

Ruohonen, Janne (2017): Johdon vahvistuskirjeen oikeudellinen merkitys tilintarkastuksessa. Lakimies 2/2017. Referee.

Kihn, Lili-Anne Leponiemi, Ulriika  Oulasvirta, Lasse  Ruohonen, Janne  Wacker, Jani (toim.) (2017): Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere University Press. Referee.

Ruohonen, Janne (2017): Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin aiheen valinta ja merkitys. Teoksessa: Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere University Press. Referee.

Ruohonen, Janne. (2016). Ympäristörikos ja osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu  oikeustapauskommentti KKO 2016:58 [environmental crime and responsibility of the management of limited liability company  Case Comment / High Court of Justice]. Defensor Legis 6/2016.

Ruohonen, Janne. (2016). Tilintarkastaja osakeyhtiön toimintakertomuksen tarkastajana  ajankohtaisia huomioita. Teoksessa Immonen Raimo, Knuutinen Reijo, Mylly Ulla-Maija, Nyström Patrik, Viinikka Tuija (toim.) Oikeuden ja talouden rajapinnassa  Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Ruohonen, Janne (2016). Johdannaissopimusten tarkastamista koskevat TILA:n ratkaisut 3/2015 ja 5/2015. Balanssi 2(2016).

Kuntayhtiöhankkeen julkaisu 1.6.2015: Penttilä, Seppo  Ruohonen, Janne  Uoti, Asko  Vahtera Veikko (2015): Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa. www.kaks.fi/node/8028

Ruohonen, Janne (2015). KKO samasti yhtiön ja tytäryhtiön eli poikkesi osakeyhtiön erillisyyden pääperiaatteesta – Poikkeuksellisesti osakeyhtiö velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan omistamansa ulkomaisen rajavastuuyhtiön maksamatta jääneet lakisääteiset hyvitysmaksut (KKO 2015:17). Oikeustapauskommentti. www.edilex.fi/uutiset/44411

Ruohonen, Janne (2015). Osakeyhtiön erityiseltä tarkastajalta ei edellytetty KHT-pätevyyttä eikä palkkiota pidetty kohtuuttomana (HO). Oikeustapauskommentti. www.edilex.fi/uutiset/43212

Ruohonen, Janne (2015). Säätiön tilintarkastus – ei velvollisuutta erityislakien osalta. TILAn 8/2014 ratkaisun arviointia. Tilisanomat 3/2015.

Ruohonen, Janne (2015). Apportti osakeyhtiötä perustettaessa [Apport Property in a Limited Liability Company]. Balanssi 2/2015.

Ruohonen, Janne  Vahtera Veikko (2015). Tilintarkastuslain uudistaminen yhtenäistää tilintarkastajajärjestelmää sekä tilintarkastajien valvontaa – tilintarkastajille ei yleistä ilmoitusvelvollisuutta säännösten vastaisesta menettelystä (TaVM 5.3.2015). www.edilex.fi/uutiset/43572

Ruohonen, Janne. (2015). Varojenjakosäännösten vastainen sopimusehto osakkeiden takaisinostosta ei sitonut osakeyhtiötä – KKO 2014:65. Oikeustapauskommentti. [Contract Clause on Share Repurchase in a Limited Liability Company. Case Comment / Supreme Court]. Saatavissa: www.edilex.fi/uutiset/42802

Ruohonen, Janne. (2014). Johdon huolellinen toiminta jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä [Duty to Promote the Success of the Company]. Balanssi 2014 (5), 4851.

Ruohonen, Janne. (2014). Osakeyhtiön osingonjaon rajoittaminen erityislainsäädännöllä vuosina 1942–1945 ja 1956 [Special Legislation Limiting Profit Distribution in a Finnish Limited Liability Company in 1942-1945 and 1956]. Lakimies 2014 (4), 565582. Referee.

Ruohonen, Janne. (2014). Vähemmistöosinko osakeyhtiössä [Minority Dividend in a Limited Liability Company]. Balanssi 02/2014, 1417.

Ruohonen, Janne. (2013). Bedömning av solvens vid vinstutdelning i aktiebolag i Finland – solvenstestets centrala delfaktorer [Companies’ Profit Distribution in Finland – Key Factors of Solvency]. Nordisk Tidsskrift for Selkabsret (NTS) 2013 (1-2), 114.

Ruohonen, Janne. (2013). Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta – erityisesti velkojen maksun vaarantumisen arviointi [Auditor’s Report on Fusion Plan]. Teoksessa Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Minne menet vero-oikeus? : juhlajulkaisu Raimo Immoselle. Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Turun yliopisto, 171-186.

Ruohonen, Janne, Virtanen Pertti. (2013). Yritysjuridiikka [Business Law]. Teoksessa Nykänen, Pekka (toim.) Johdatus oikeusjärjestykseen. Tampere: Tampere University Press, 151-204.

Ruohonen, Janne. (2013). Maksukyvyn arviointi – johdon ja tilintarkastajan vastuu [Evaluating Solvency – Liability of the Management and Auditor]. Balanssi (3), 1215.

Ruohonen, Janne. (2013). Pörssiyhtiön osingonjako ja maksukyky [Public Company’s Solvency]. Arvopaperi 2013 (8).

Ruohonen, Janne. (2012). Maksukykytesti osakeyhtiön voitonjaon yhteydessä [Solvency test and Distribution of Assets]. Lakimies 2012 (5), 777781.

Ruohonen ,Janne. (2012). Osingon jakaminen ja maksukykytesti [Dividends and Solvency]. Tilisanomat (5), 4043.

Ruohonen, Janne. (2012). Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä [The Solvency Test of Profit Distribution in a Limited Liability Company and the Liability to Ensure Solvency]. Väitöskirja. Doctoral Thesis. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1723). Saatavilla osoitteesta http://edilex.fi/kirjat/10382.pdf

Ks. tarkemmin / Full List of Publications: Solecris – tieteellisen toiminnan tietokanta

Opetus lukuvuonna 2018-2019 / Lectures in 20182019

Kampuskamari-yritysyhteistyön vastuuhenkilö

Maisterivaihe / Master's Degree:

KATYVS99 Pro gradu -tutkielma, yritysjuridiikka (Periodit I-IV)
KATYVS11 Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat (Periodi I) / kampuskamariyhteistyö
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso (Periodi I)
KAMYVS99 Understanding Legal Regulation of Business / Leadership for Change - program (Period III) / in English
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman vastuuopettaja, yritysjuridiikka (Periodit IIV)

Kandidaattivaihe / Bachelor's Degree:

KATYVA36 Liike- ja työsopimukset (Periodi II) / kampuskamariyhteistyö
KATYVA35 Rahoitusoikeus (Periodi IV)
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet (Periodi II ja Periodi IV)

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 10.2.2019 16.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti