Sisältöön
tampereen yliopisto: kielikeskus: opetus:
KielikeskusTampereen yliopistoKielikeskus

Suomi: puheviestintä

"Communication is relational: It is a reciprocal interaction between two people. It is something two people do together, not something they do to each other." (Trenholm & Jensen, 2008. Interpersonal Communication.)

Puheviestintä on oppiaine ja tieteenala, joka tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta. Opiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteet edellyttävät monipuolista vuorovaikutusosaamista ja kykyä luoda toimivia vuorovaikutussuhteita. Puheviestinnän opintojaksolla saat välineitä vuorovaikutuksen analysointiin ja kehität puheviestintätaitojasi.


>> Mitä hyötyä puheviestinnän kurssista on minulle?

Asiantuntijuus tulee esiin vuorovaikutuksessa. Puheviestinnän kurssilla tulet tietoiseksi itsestäsi viestijänä ja opit analysoimaan sekä kehittämään vuorovaikutusosaamistasi myös itsenäisesti kurssin jälkeen.

Kurssin käyneiden mietteitä:
Mitä olivat keskeisimmät asiat, jotka koen oppineeni kurssilla?
"Lähestymään vuorovaikutusta laajana ilmiönä; toisaalta niin jokapäiväisenä, että esim. tehokkaan viestinnän osat vaikuttavat itsestään selviltä, toisaalta taitona, jota voi harjoittaa ja tutkia."
"Rohkeutta esiintymiseen, lisää apua vuorovaikutustilanteisiin/vuorovaikutustaitoja, toimimista ennalta tuntemattomien ihmisten kanssa."
"Miten esiintyä ja kuinka työstää jännittyneisyyttä, kuuntelemista."
"Keskeisimpiä vuorovaikutuksen osatekijöitä, esiintymisen osatekijöitä, erilaisia vuorovaikutustilanteita."


>> Mitä kurssilla tehdään?

Kurssilla käsitellään vuorovaikutusta ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutussuhteissa, esiintymistä, palautteen antamista ja vastaanottamista, kuuntelemista sekä argumentointia ja tehdään näihin liittyviä harjoituksia.

Puheviestinnän kurssi on turvallinen paikka harjoittaa omaa osaamistaan. Pienryhmämuotoinen toiminnallinen opetus takaa sen, että jokaisella on oma paikkansa ryhmässä ja jokainen saa tasapuolisesti harjoitusaikaa. Tule sellaisena kuin olet!

Opiskelijoiden kynästä:
Millainen oli mielestäni ryhmän oppimisilmapiiri?

"Ilmapiiri oli äärimmäisen hyvä, koska kaikki ryhmän jäsenet ottivat hyvin toiset vastaan."
"Välitön, rohkaiseva, ei jännittyneen jäykkä. Jokainen varmasti ymmärsi, että tässä harjoitellaan viestimistä. Oli sijaa virheisiin."


>> Kurssilla kuulemma videoidaan puheita, miksi?

Ajatus videoinnista saattaa aluksi nostaa niskakarvat pystyyn, mutta kurssin loppupalautteessa opiskelijat pitävät videopalautetta tärkeänä ja oppimista tukevana palautemuotona. Videopalaute antaa mahdollisuuden reflektoida omaa vuorovaikutusta ja sen avulla saa realistisen käsityksen itsestään viestijänä. Videon katsominen auttaa huomaamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita ja se usein myös korjaa mielikuvaa omasta esiintymisestä myönteisemmäksi.

Opiskelijoiden palautteesta:
Mikä edisti oppimistani?

"Vertaispalautteet sekä videoitujen puhetilanteiden katsominen muun muassa."
"Oman esityksen katsominen videolta, kehityskohtien ja hyvin sujuvien kohtien löytäminen."


>> Millaisen työpanoksen kurssi vaatii?

Kurssi koostuu 26 kontaktitunnista ja itsenäistä työskentelyä (esimerkiksi puheisiin ja ryhmätilanteisiin valmistautumista, viestijäkuvan kirjallista reflektointia) on noin 28 tuntia.
Vuorovaikutusosaamisesi kehittyy esiintymis- ja vuorovaikutusharjoituksiin osallistumisen, tilanteiden reflektoinnin ja kurssiryhmän jäsenenä toimimisen myötä. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.


>> Mihin ryhmään minun kuuluu ilmoittautua? Mihin kohtaan opintojani minun kannattaa sijoittaa puheviestinnän kurssi?

Oman yksikkösi kielipolusta sinulle selviää viestintä- ja kieliopintojen tarkoituksenmukainen suorittamisjärjestys. Puheviestinnän kurssi sijoittuu yksiköstä riippuen yleensä joko ensimmäiseen tai toiseen opiskeluvuoteen.

Puheviestinnän kurssit kielikeskuksen opetussuunnitelmassa 2015-2018:

 

KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja kasvatustyössä 

KKSUOPE-kurssi on suunnattu opiskelijoille, joiden tavoitteena on tulevaisuudessa toimia opetus- ja kasvatustehtävissä. Kurssi on ensisijainen suositus luokanopettajien ja varhaiskasvattajien tutkinto-ohjelmissa opiskeleville ja sitä suositellaan aineenopettajaopintoja tekeville tai sellaisia suunnitteleville. Luokanopettajiksi ja varhaiskasvattajiksi opiskelevilla on omat KKSUOPE-ryhmänsä ja aineenopettajaksi opiskeleville omat ryhmänsä. 

 

KKSUSOTE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla  

KKSUSOTE-kurssi on suunnattu opiskelijoille, joiden tavoitteena on tulevaisuudessa toimia sosiaali- ja terveysalalla. Kurssia suositellaan esimerkiksi logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmissa opiskeleville. 

 

KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus 

KKSUPRO-kurssi soveltuu kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Ryhmät ovat pääosin monitieteellisiä, mutta muutamat on suunnattu tietyn tutkinto-ohjelman opiskelijoille (KKSUPRO/CMT sekä KKSUPRO/KTM), ja ensisijainen suositus on, että kyseisten tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat kurssin omissa ryhmissään.  

KKSUPRO-kurssista on tarjolla myös Viestintärohkeuden ryhmä, johon voivat hakea opiskelijat, jotka esimerkiksi kokevat esiintymisjännityksen hidastavan opintojen etenemistä, ja eivät ole välttämättä uskaltautuneet muille suullista viestintää sisältäville kursseille.  


>> Mitä muita puheviestinnän kursseja on tarjolla?

Puheviestintää voi opiskella tutkintoon kuuluvan kurssin lisäksi myös yhden valinnaisen kurssin verran. Valinnainen Tiimi toimii -kurssi tukee ja syventää erityisesti työelämässä tarvittavaa vuorovaikutusosaamista.


>> Mitä teen, jos ajatus esiintymisestä lamauttaa ja kurssille osallistuminen tuntuu hankalalta?

Esiintymisjännitys on yleinen ilmiö ja sitä käsitellään kaikilla puheviestinnän kursseilla. KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus / viestintärohkeuden ryhmä on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka esimerkiksi kokevat esiintymisjännityksen hidastavan opintojen etenemistä ja eivät ole välttämättä uskaltautuneet muille suullista viestintää (kuten esityksiä, ryhmäkeskustelua, harjoituksia, opponointia tms.) sisältäville kursseille. Ryhmän opetussisältö vastaa tutkintoon kuuluvan puheviestinnän kurssin sisältöä, mutta opetuksessa huomioidaan tavallista enemmän opiskelijoiden kokemia haasteita esiintymisjännitykseen liittyen. Kurssille haetaan e-lomakkeella kielikeskuksen ilmoittautumisaikojen puitteissa.


>> Olen suorittanut aiemmissa opinnoissani puheviestintää sisältäviä kursseja, mitä teen?

Mikäli aiemmin suorittamasi kurssi on ollut osa silloisen tutkintosi viestintä- ja kieliopintoja ja sen osaamistavoitteet vastaavat puheviestinnän kurssin osaamistavoitteita, voit hakea kurssista hyväksilukua. Mikäli suorittamasi kurssin osaamistavoitteet eivät täysin vastaa tutkintoon kuuluvan puheviestinnän kurssin osaamistavoitteita, ei hyväksilukua voida sellaisenaan myöntää, mutta sinua pyydetään tekemään täydentävä tehtävä. Täydentävällä tehtävällä jäsennät ja syvennät omaa puheviestintäosaamistasi akateemisen asiantuntijan näkökulmasta. Saadaksesi täydentävän tehtävän sinun tulee toimittaa Kielikeskukseen aiempien opintojesi pohjalta tehty hyväksilukuhakemus, jonka löydät Kielikeskuksen sivuilta.

Jos olet epävarma siitä, onko suorittamasi kurssi ylipäätään hyväksilukukelpoinen vai pitääkö sinun ilmoittautua ja osallistua kurssille, selvitä asia hyvissä ajoin. Ota yhteyttä Kielikeskuksen opintokoordinaattori Hanna Nurmeen (hanna.k.nurmi@uta.fi) tai puheviestinnän opettajiin ennen mahdollisen kurssin alkamista.


>> Mitä voin tehdä, jos koen hallitsevani esim. työtehtävieni tai erilaisten koulutusten kautta kurssin keskeiset sisällöt?


Jos sinulle on jo karttunut puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista esim. vaativissa työtehtävissä ja/tai puheviestinnän alaan liittyvillä kursseilla, voit hakeutua AHOT-menettelyyn (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen), jossa jo hankittu osaaminen osoitetaan portfoliolla ja näyttökokeella. Katso kurssin osaamistavoitteet ja sisällöt ja arvioi niiden pohjalta, onko sinulla on niitä vastaavaa puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista (lisätietoja löydät puheviestinnän AHOT-ohjeista).

 
Kielikeskus - Tampereen yliopisto
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: lance@uta.fi
Muutettu: 8.9.2016 14.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti