Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: bulletiini: arkisto: arkisto 2011:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto
Bulletiini

Tervetuloa Nellin ihmemaahan, uusi opiskelija!

Kirjaston opetukset ekavuotisille

Syksyn tultua uudet opiskelijaparvet lennähtävät yliopistolle ja kirjastoon. Nämä untuvikot vierailevat kirjastossa ensin tutoreiden mukana, sitten kirjaston perehdytyskäynneillä. Opiskelijat tulevat opetukseen eri osastojen opetuskäytäntöjen mukaan joko oppiaineryhmittäin yksikön tilaamana tai kirjaston kiertokäyntilistoille ilmoittautumalla. Esim. pääkirjastossa on noin tunnin mittaisia kaikille avoimia tutustumiskäyntejä syyskuussa. Päivittäin on tarjolla muutamia ryhmiä, joihin on ennakkoilmoittautuminen kirjastossa.

uudet_opiskelijat_Humanika.jpg

Kirjastossa opetustehtäviä tekevät ovat vuosittain käyneet erilaisissa koulutuksissa opetustaitojensa kehittämiseksi. Informaatikot ovat päivittäneet opetustaitojaan yliopiston järjestämillä yliopistopedagogiikan kursseilla ja useilla, esim. Suomen informaatiolukutaitoverkoston järjestämillä seminaareilla mm. verkko-oppimisesta ja aktiivisesta ja osallistuvasta oppimisesta. Näiden koulutusten innoittamana on ekavuotisten koulutuksia uudistettu parin viime vuoden aikana osallistujia aktivoivampaan suuntaan. Mottona voisi olla muutos passiivisesta oppimisesta aktiiviseen ja osallistuvaan, myös yhteistyötaitojen oppimiseen ja vertaisoppimiseen.

Perinteiset kiertokäynnit vs. kirjastosuunnistus

Yksi virikkeitä antanut koulutus oli parin vuoden takainen oppi ns. Kefalonia-metodista, aktiivisen oppimisen metodista (kts. Cardiffin yliopiston Handbook for information literacy teaching). Siinä kirjaston tutustumiskäynnillä opiskelijoille jaetaan valmiita, värillisiä kysymyskortteja. Saman aihepiirin kysymykset ovat samanväriset. Opiskelijat lukevat korteissa olevat kysymykset ja opettaja vastaa.

Humanistis-kasvatustieteellisessä osastossa, Humanikassa, kokeiltiin Kefalonia-menetelmää viime vuonna kirjaston kiertokäynnin yhteydessä: opiskelijat lukivat korteilta tarkistuskysymyksiä kirjaston käytänteistä ja joko opettaja vastasi tai opiskelijat itse yrittivät vastata. Kysymyskorttien tarkoituksena oli myös virittää opiskelijoita kyselemään lisää.  Myös Terveystieteiden osastokirjastossa (Tertiossa) on kokeiltu Kefalonia-metodia kirjastokierroksessa.

Kuluneen kesän aikana on Humanikassa laadittu tietoiskuja, postereita, kirjastosta. Tarkoitus on perinteisen kirjastokierroksen – jossa opettaja on äänessä – sijasta kokeilla kirjastosuunnistusta: opiskelijat kiertävät kirjaston eri kerroksissa ryhmissä etsien rasteista – pylväisiin kiinnitetyistä postereista – vastauksia ennalta laadittuihin kysymyksiin. Kefaloniaa sovellettiin ainakin tänä syksynä samalla tavalla kuin Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjastossa. Oikeat vastaukset käydään läpi opetusluokassa ja näin opiskelijat pääsevät ääneen ja syntyy piristävää opetuskeskustelua. Suomen- ja englanninkieliset posterit jätetään Humanika-kirjastoon pylväisiin vielä osaksi syksyä muillekin asiakkaille tiedoksi.

tutustumiskierros_Humanika.jpg

Kokemuksia kirjastosuunnistuksesta on tämän jutun valmistumiseen mennessä tullut vasta vähän. Mutta ainakin varhaiskasvatuksen opiskelijat ovat kommentoineet tätä vähän leikkimielistäkin suunnistusta positiivisesti: itse tekemällä oppii parhaiten. Eräs opiskelija oli palautelomakkeeseen kirjoittanut seuraavasti: ”Itsenäiset harjoitukset toimivat paremmin kuin luento, kivempi siis näin.”

Linjakasta opetusta  – also in English

Pääkirjastossa on ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetty Tiedonhankinnan perusteet -opintojakso (2 op), joka on vuodesta 2005 ollut pakollinen yhteiskuntatieteellisen, informaatiotieteiden ja hallintotieteiden tiedekuntien opiskelijoille. Opintojakso järjestetään vielä syksyllä 2011 samanlaisena myös uusille, eri yksikköihin hakeneille opiskelijoille. Lisätietoa löytyy kirjaston sivulta. Opintojaksoa suorittaville kuuluu pakollisena myös edellä mainittu tutustumiskäynti pääkirjastossa.

Pääkirjaston kurssi on suunniteltu mahdollisimman pitkälti yhteistyössä kirjaston ja silloisten tiedekuntien opetuksista vastaavien henkilöiden kanssa. Opetuskerrat koostuvat aihetta taustoittavasta luennosta, jolla käsitellään mm. tieteellisen tiedonhankinnan prosessia, aiheen jäsentämistä, hakustrategioita ja lähdekritiikkiä. Harjoitusryhmätyöskentelyjen aikana tutustutaan tiedonlähteisiin (esimerkiksi tietokannat, elektroniset lehdet ja elektroniset kirjat) erityyppisten ohjaavien esimerkkien avulla sekä konkreettisia harjoituksia tekemällä.  Vertailu ryhmätyöskentelyn ja opettajajohtoisen opetuksen vaikutuksista tällä kurssilla on raportoitu Bulletiinin numerossa 1/2009.

Näissä kirjaston pitempikestoisissa opetuksissa, joita on myös opiskelijoiden aine- ja syventävien opintojen vaiheessa (osa pakollisina opintoina), on toteutettu yliopistopedagogiikan linjakkaan opetuksen mallia. Mallin periaatteiden mukaisesti opetussuunnittelussa otetaan huomioon eri vaiheet: osaamistavoitteiden asettaminen, opetussisältöjen valinta, opetusmenetelmät ja myös opetuksen ja oppimisen arviointi. Kaikki vaiheet tukevat toisiaan ja ovat ”linjassa” keskenään.

Pääkirjaston Tiedonhankinnan perusteet -opintojakso järjestetään saman laajuisena myös englanninkielisenä ensimmäisen vuoden Bachelor-opiskelijoille:  Basics of Information Seeking (2 ECTS). Toinen ulkomaalaisille suunnattu opetus, Library orientation, on kaikille uusille kansainvälisille opiskelijoille järjestettävä kahden tunnin opetus, joka sisältää tutustumiskäynnin ja tunnin opetuksen mm. Nelli-portaalin ja Tamcatin käyttöön. Tarjolla on useita opetuskertoja syyskuussa ja tammikuussa. Nämä opetukset ovat olleet erittäin suosittuja. 

Tertiossa kansainväliset opiskelijat neljässä eri koulutusohjelmassa aloittavat tiedonhankinnan opintonsa Library orientation -kurssilla, joka kattaa kirjastoesittelyn, Tamcatin ja Nellin. Heidän tiedonhankinnan opintonsa jatkuvat heti ensimmäisenä syksynä Information retrieval -osilla 1 ja 2 sekä RefWorks-opinnoilla.  Myös Humanikassa annetaan englanninkielistä opetusta tilauksesta.

Tertiossa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintoihin kuuluu Tiedonhankinnan perusteet -kurssi (3 t), joka sisältää Tamcatin ja Nellin ohella perehtymistä kotimaisiin terveysalan tietokantoihin. Lisäksi esimerkiksi hoitotieteessä opiskelijat tulevat jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan Systemaattisen tiedonhankinnan kurssille ja sitä kautta kansainvälisten tietokantojen opetukseen. Opetuksessa painotetaan opettajan tietoiskujen lomassa opiskelijoiden itse tekemistä ja tiedonhaun kokeilua, jotta opiskelijan oma, yliopisto-opiskelujen läpi jatkuva itsenäinen tiedonhaku saisi aktiivisen alun ja tiedonhaun luonne opiskelujen ohessa kulkevana prosessina tulisi esiin. Kotimaisten tietokantojen osalta tehdään Kefalonia-kysymysten lisäksi erilaisia, laajempia harjoituksia tietokannoissa ja pohditaan niiden kautta tiedonhakua prosessina.

Kefalonialainen Nelli

Tertiossa Kefalonia-metodia on viime vuodesta lähtien sovellettu kysymyksiin, joihin opiskelijat etsivät itse vastausta Nellistä tai kysyvät ääneen opettajan esittelyä vauhdittaakseen. Opiskelijat tutustuvat Nellin aineistoihin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tyypillisten ja arkiseen tyyliin puettujen tiedonhaullisten kysymysten kautta ja vastaukset puretaan ryhmän kanssa. Toiset etsivät käteviä, jopa omalle läppärille ladattavia, elektronisia anatomian kuvastoja. Toiset tutustuvat siihen, miten elektroniset sanakirjat avittavat oman alan, myös vaikkapa latinankielistä, termistöä etsiessä. Tutkitaan myös sitä, miten Suomen lääkärilehden artikkeleita saisi kotikoneelta luettavaksi, miten löytyy muiden yliopistojen väitöskirjoja tai tilastoja suomalaisten syöpätaudeista.

tutustumiskierros_Tertio.jpg

Humanikassa järjestetään kiertokäynnin tai kirjastosuunnistuksen ja Tamcatin perusteiden lisäksi uusille kieli-, kirjallisuus-  ja käännöstieteen sekä kasvatustieteen opiskelijoille tiedonlähteiden perusteet -kurssia (1–2 t). Kurssilla käydään läpi oman tieteenalan elektroniset sanakirjat, hakuteokset, kurssikirjat ja lehdet esimerkkien ja harjoitusten avulla. Joillakin kursseilla on käytetty Kefalonia-menetelmää laatimalla värillisiä kysymyskortteja ryhmittäin vastattavaksi. Korteissa on värikoodit Nellin eri aineistojen mukaan: esim. hakuteokset, elektroniset lehdet, elektroniset kirjat. Yksi ryhmä tai pari pohtii yhtä kysymystä ja kertoo sitten, mistä Nellin aineistosta lähti hakemaan vastausta.

Opetussuunnitelmia aletaan tänä syksynä uudistaa eri yksiköissä ensi syksynä voimaan astuvien uusien tutkintojärjestelmien mukaisiksi ja kirjasto haluaa olla informaatiolukutaidon opetuksineen suunnitelmissa tiiviisti mukana.  Todennäköisesti uudistuksia ja opetusjärjestelyjen yhtenäistämistä on tulossa myös kirjaston opetuksiin.

16.9.2011

Teksti: Johanna Tevaniemi
informaatikko, pääkirjasto, tietopalvelu

Kaija Ranta-Puska
informaatikko, Humanistis-kasvatustieteellinen osasto, Humanika

Paula Nissilä
informaatikko, Terveystieteiden osastokirjasto

Kuvat: Stefan Oino ja Pentti Mehtonen

chat error
 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: bulletiini@uta.fi
Muutettu: 22.9.2011 12.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti