Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: bulletiini: arkisto: arkisto 2012:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto
Bulletiini


Elektronisten lehtien käytönseuranta: Mitä käyttötilastot kertovat?

Johdanto

IFLA 2012 -konferenssissa aiheesta E-journals, use data and negotiations with vendors pidetyt esitelmät saivat meidät pohtimaan tarkemmin elektronisten aineistojen käyttötilastoja sekä niistä saatavia tietoja. Elektronisista lehdistä on nykyisin saatavissa melko kattavasti käyttötilastoja. Tämän vuoksi lehtien käyttöä kuvaavia lukuja voidaan hyödyntää lehtien ja lehtipakettien tilauspäätöksiä tehtäessä. Vuonna 2011 valmistunut Tieteellisten Seurain valtuuskunnan toteuttama Julkaisufoorumihanke JUFO antaa uusia kriteereitä aikakauslehtien tilauspäätösten laadullisille arvioinneille. Kirjaston olisi siis jatkossa pyrittävä hankkimaan ja pitämään kokoelmissaan niitä e-lehtiä, joita käytetään kustannustehokkaasti ja joille on annettu yliopiston tutkimusalojen JUFO-luokka. Aikaisempina vuosina kustannustehokkuutta on kuvattu tarkastelemalla artikkelilatausten määriä sekä ladatun artikkelin hintaa.

Pohdimme tässä artikkelissamme, onko lehden ilmestymiskertojen määrällä vaikutusta käyttölukuihin. Mikäli lehti ilmestyy vain kolme tai neljä kertaa vuodessa, niin potentiaalisia käyttökertoja on todennäköisesti vähemmän kuin joka viikko ilmestyvällä lehdellä. Lehteä aktiivisesti seuraavat haluavat oletettavasti tarkistaa uusimman numeron sisällön tuoreeltaan sen ilmestyttyä.  Tieteellistä lehteä ei voi arvioida yksinomaan numerokohtaisten käyttökertojen määrällä, sillä tieteellisen lehden arvo voi nousta vuosienkin ajan sen sisältämiin artikkeleihin kohdistuvien viittausten lisääntyessä. Toisaalta on todettu, että ilmestymisfrekvenssi vaikuttaa viittausten määrään ja että tiheästi ilmestyvät lehdet saavat enemmän viittauksia kuin harvemmin ilmestyvät lehdet. (Wilen & Kortelainen, 2007)

Mihin käyttölukuja tarvitaan?

Käyttötilastojen tulkintaan tarvitaan monenlaista lehden käyttöön liittyvää tietoa, esimerkiksi mikä on lehden ilmestymistiheys, onko lehti jonkin kapean tieteenalan lehti, jolloin lehteä käytetään paljon kyseisen tieteenalan sisällä, mutta käyttötilastot ovat vaatimattomia verrattuna joihinkin monitieteellisiin julkaisuihin. Myös aikakauslehtien vuosikertojen erilainen saatavuus rajoittaa lehden käyttöä, esimerkiksi lehden vuosikertojen käyttöoikeus eri paketeissa ja ilmestymisviive eli embargo. Tietyn lehden artikkeleiden käyttö opetuksessa saattaa nostaa lehden käytetyimpien lehtien joukkoon, vaikka se ei varsinaisesti olisikaan käytetty lehti kyseisen tieteenalan tutkimuksessa. Myös uuden aineiston löytyminen ja käytön vakiintuminen kestää jonkin aikaa.

Vuonna 2011 Tampereen yliopistolla oli käytössään 34 276 e-lehteä. Tähän e-lehtien lukumäärään sisältyvät myös valikoidut open access -paketit. Lehtitietokannoista ladattiin yhteensä 556 945 artikkelia ja tietokantoihin tehtiin 4 664 780 hakua. Kirjautumisia etäkäytön kautta oli 293 477.

E-aineistojen käytönseurantaa tehdään kirjastossa puolivuosittain. Käytönseurantaa tehdään tietokanta-, lehti- ja kirjakohtaisesti. Aineistojen käytöstä saadaan lukuja pääasiassa kunkin aineiston omilta admin-sivuilta.

EBSCO DATABASES

LATAUKSET

Advertising Age

5172

Economist

5115

Chronicle of Higher Education

4551

Library journal

4329

American Journal of Public Health

3661

SAGE JOURNALS

European Journal of International Relations

587

Millennium - Journal of International Studies

551

Cooperation and Conflict

494

The American Journal of Sports Medicine

367

Organization Studies

343

SCIENCEDIRECT

The Lancet

3 349

Social Science  & Medicine

1359

Journal of the American College of Cardiology

1319

Cell

1198

Gastroenterology

1064

SPRINGERLINK

Journal of Business Ethics

543

Pediatric Radiology

460

Archival Science

448

Neuroradiology

421

Intensive Care Medicine

376

WILEY ONLINE

Journal of the American Society for Information Science and Technology

963

International Journal of Cancer

827

Annals of the New York Academy of Sciences

606

Arthritis & Rheumatism

462

Acta Paediatrica

450

Taulukko 1. Monitieteisten lisensoitujen lehtipakettien käytetyimmät lehdet v. 2011

COUNTER -tilastosuositusta käytetään tilastojen kokoamiseen

Elektronisten aineistojen käyttötilastojen kokoamiseen käytetään COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) tilastosuosituksia, jotka perustuvat NISO Z39.93 standardiin. Tilastosuositusten tavoitteena on taata tilastojen yhdenmukaisuus, luotettavuus ja vertailtavuus. Laadun takaamiseksi Counter Online Metrics auditoi tilastosuositusta käyttävät kustantajat ja välittäjät vuosittain.

Ensimmäiset COUNTER -tilastosuositukset otettiin käyttöön lehdissä ja viitetietokannoissa vuonna 2003, elektronisissa kirjoissa ja hakuteoksissa vuonna 2006. Tilastosuositusta päivitetään palautteiden perusteella ja tällä hetkellä lehtien ja tietokantojen COUNTERista on käytössä versio 3. Kirjojen ja hakuteosten COUNTERista ei ole ilmestynyt uusia versioita. Joulukuussa 2013 tullaan kuitenkin ottamaan käyttöön uusi versio 4, joka korvaa molemmat edellä mainitut tilastosuositukset. COUNTER 4 laajentaa entisestään tilastojen keruun mahdollisuuksia, uusina ominaisuuksina mm. mobiililaitteiden kautta tapahtuvien yhteydenottojen seuranta, sekä tilastojen keruu tulevaisuudessa ehkä yleistyvien multimediamuotoisten aineistojen käytöstä.

FinELib pitää COUNTER- ohjeistuksen käyttöä yhtenä kriteerinä neuvotellessaan aineistojen sopimusehdoista. Tämä tosin koskee pääosin vain ulkomaisia aineistoja, koska suomalaisista aineistoista ei juuri ole saatavissa COUNTER-standardiin perustuvia käytönseurantatietoja.

Mitä käyttötilastoista on mahdollista saada selville?

Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 2-4) on esimerkin vuoksi vertailtu muutamien elektronisten lehtien käyttötilastoja. Kaikki taulukoissa mainitut aineistot on hankittu Tampereen yliopiston kirjastolle FinElibin neuvottelemien aineistopakettien kautta ja taulukoiden hinnat eri lehdille on etsitty kustantajien verkkosivuilta syksyllä 2012. Taulukot on laadittu ainoastaan tätä artikkelia varten ja aineistot on valittu taulukoihin sattumanvaraisesti. Ladattujen artikkelien määrä on saatu toteutuneista vuoden 2011 tilastoista.

Nimeke

Ladatut artikkelit

JUFO-luokitus

Kustantajan listahinta

Ilmestymis-tiheys

Käyttökertoja/
numero

Hinta/
käyttökerta

Journalism

323

3

712 €

8

40

2,20 €

Arthritis & Rheumatism

462

3

986 €

28

17

2,13 €

Gastroenterology

1064

3

2 289 €

13

82

2,15 €

The Lancet

3349

3

7 134 €

52

64

2,13 €

Taulukko 2. Ladatun artikkelin hinta/lehden hinta

Taulukossa 2 on vertailtu keskenään neljää lehteä, jotka ovat saaneet JUFO-luokituksen 3 ja joiden hinta ladattua artikkelia kohden on lähes samansuuruinen.

The Lancet on selkeästi näistä neljästä käytetyin. Lehden ilmestyminen viikoittain kuitenkin pudottaa ladattujen artikkeleiden määrän numeroa kohden 64:ään, jolloin eniten ladattuja artikkeleita yhtä numeroa kohden onkin Gastroenterology-lehdellä. Vähiten käytetty Journalism on ladattua artikkelia kohden kallein. Siitä huolimatta sillä on enemmän ilmestymistiheyteen suhteutettuja ladattuja artikkeleita kun Arthritis & Rheumatism -lehdellä, vaikka koko vuoden käyttömäärä onkin jälkimmäisellä paljon suurempi.

Yhden käyttökerran hinta on taulukon 2 lehdillä lähes samansuuruinen riippumatta lehden hinnasta ja numerokohtaisten käyttökertojen määristä. Näissä tapauksissa lehden hankintahinta on samansuuruinen lehden käyttöön nähden.

On myös huomioitava se, että tunnettu ja tieteellisesti arvostettu lehti, tässä esimerkissä The Lancet, sinällään saattaa lisätä käyttökertojen määrää.

Nimeke

Ladatut artikkelit

JUFO-luokitus

Kustantajan listahinta

Ilmestymis-tiheys

Käyttökertoja/ numero

Hinta / käyttökerta

Journal of Archaeological Science

570

3

2 174 €

12

48

3,81 €

Sociology

282

3

540 €

6

47

1,91 €

Cell

1198

3

8 021 €

26

46

6,70 €

Discourse & Society

269

3

1 030 €

6

45

3,83 €

Taulukko 3. Käyttökerrat/ ilmestymistiheys

Taulukon 3 lehdet ovat myös JUFO-luokassa 3 ja niillä kaikilla on suunnilleen yhtä suuri käyttökerta numeroa kohden. Cell-lehdellä on eniten ladattuja artikkeleita per vuosi. Sen listahintakin on kaikkein kallein, samoin hinta käyttökertaa kohden. Listahinnaltaan edullisin on Sociology ja se on myös halvin yhtä käyttökertaa kohden. Näiden kahden lehden vuotuisessa käytössä on suuri ero. Cell-lehti ilmestyy kuitenkin 26 kertaa vuodessa, joten sen yhteen numeroon kohdistuva käyttö on lähes samalla tasolla kuin Sociology-lehdellä.

Sociologya ja Discourse & Societya verratessa selkeä ero on lehtien hankintahinta. Discourse & Societyn listahinta sekä sen käyttökerran hinta ovat lähes kaksinkertaiset Sociologyyn verrattuna

Discourse & Societyn ja Journal of Archaeological Sciencen hinta käyttökertaa kohden on suunnilleen sama, mutta Journal of Archaeological Sciencella on yli 300 käyttökertaa vuodessa enemmän ja sen numerokohtainen käyttökin on hieman suurempaa. Lähes kaksi kertaa suuremmasta hankintahinnastaan huolimatta Journal of Archaeological Sciencen käyttökerran hinta on samansuuruinen kuin puolta harvemmin ilmestyvällä Discourse & Society -lehdellä.

Seuraavassa taulukossa 4 on vertailun vuoksi käyttötilastoja lehdistä joiden JUFO-luokitus on 1-2 tai niitä ei ole luokiteltu lainkaan. Lehdet ovat vuosittaisten käyttömäärien mukaan laskevassa järjestyksessä. Taulukossa on myös kustantajan verkkosivuillaan ilmoittama listahinta vuodelle 2012 tai 2013, ilmestymistiheys, käyttö yhtä ilmestynyttä numeroa kohden ja hinta käyttökertaa kohden. Poimimme seuraavasta taulukosta muutamia esimerkkilehtiä.

Nimeke

Ladatut artikkelit

JUFO-luokitus

Kustantajan listahinta

Ilmestymis-tiheys

Käyttökertoja/ numero

Hinta/
käyttökerta

Advertising Age

5172

0

62 €

52

99

0,01 €

Economist

5115

0

125 €

52

98

0,02 €

Chronicle of Higher Education

4551

1

57 €

52

87

0,01 €

Harvard Business Review

2824

2

135 €

10

282

0,05 €

American Libraries

1871

0

50 €

6

312

0,03 €

American Banker

1282

0

925 €

249

5

0,72 €

Online

998

1

139 €

6

166

0,14 €

Pediatric Radiology

460

1

2 205 €

15

31

4,79 €

Scientometrics

243

2

3 382 €

3

81

13,92 €

Taulukko 4. Eri JUFO-luokituksen saaneiden lehtien tilastoja

Kaksi käytetyintä lehteä Advertising Age ja Economist eivät ole JUFO-luokiteltuja. Molemmilla on ladattuja artikkeleita vuoden aikana yli 5000. Lehdet ilmestyvät viikoittain ja latauksia numeroa kohti on lähes sata. Myös JUFO luokituksen ulkopuolelle jäänyt American Libraries -lehteä on käytetty numeroa kohti 312 kertaa.  Se on tämän vertailun suurin numerokohtainen käyttömäärä. American Bankerin vuosittainen latausten määrä 1 282 on käyttökertoja numeroa kohden (5) vähäisin, sillä lehti ilmestyy 249 kertaa vuodessa.

Luokituksen 1 saaneet julkaisut kuten Chronicle of Higher Educationia ja Onlinea käytetään myös paljon. Tosin numerokohtainen käyttö Onlinella on kaksinkertainen Chronicle of Higher Educationiin nähden, vaikka Chronicle of Higher Education yltääkin luokituksen saaneista lehdistä vertailun suurimpaan käyttökertojen määrään. Lehteä on käytetty 4 551 kertaa vuoden 2011 aikana. Runsas käyttö selittynee sillä, että lehti ilmestyy viikoittain, joten uutta aineistoa on usein saatavana.

Taulukosta 4 käy selkeästi ilmi, että mitä useammin lehti ilmestyy, sitä useampia käyttökertoja se saa. Käyttötilastoihin saattaa vaikuttaa myös se, miten lehteä luetaan: yleistieteellistä lehteä luetaan ehkä aikakauslehden tapaan selailemalla ja katsomalla mitä uutta alalla tapahtuu. Rajatumman alan tieteellistä lehteä käytetään tutkimuksessa, jolloin hyödynnetään vanhempiakin artikkeleita.

Yhteenveto

Edellä on käytetty esimerkkeinä lehtipaketteihin sisältyviä lehtiä, koska niistä on helpommin saatavissa standardoituja tietoja. Lehtikohtaisia arvioita tehdään ennen kaikkea silloin, kun kirjastossa päätetään yksittäisten lehtien tilaamisesta tai tilausten uusimisesta. Lehden saama JUFO-luokitus ja käyttöluvut ovat tärkeitä tekijöitä tilauspäätöstä tehtäessä. Hyödyllisimmillään käyttötilastot ovat silloin kun aineistojen käyttöä seurataan pidemmällä aikavälillä. Tällöin havaitaan, jatkuuko lehden käyttö tasaisena vuodesta toiseen vai ovatko aineisto tai käyttäjien tarpeet muuttuneet ja tutkijoiden kiinnostus julkaisua kohtaan hiipumassa.

Aineistoja arvioitaessa pitää huomioida kaikki neljä tekijää: hankintahinta, käyttötilastot, ilmestymistiheys ja käyttökerran hinta. Lehden käyttäjät eli yliopiston tutkijat ja opettajat ovat kuitenkin parhaita asiantuntijoita arvioimaan, mitä ovat tutkimuksen ja opetuksen tarvitsemat keskeiset lehdet.


Teksti:
Aniita Ahlholm-Kannisto
informaatikko, pääkirjasto, hankintaosasto
Hannele Nurminen
osastonjohtaja, pääkirjasto, hankintaosasto
Riikka Saharinen
kirjastosihteeri, pääkirjasto, hankintaosasto

Taulukot:
1. Aniita Ahlholm-Kannisto
2-4: Riikka Saharinen

Lähteet:

Agee, Jim (2007). Acquisitions go global: An introduction to library collection management in the 21st century. Oxford: Chandos, 2007

COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources)

Shepherd, Peter T., (2004). COUNTER: towards reliable vendor usage statistics.  VINE, Vol. 34 Iss: 4, pp.184 – 189

Wilen, R. & Kortelainen, T. (2007). Kirjastokokoelmien kehittämisen ja arvioinnin perusteet: teoria, menetelmät, käytäntö.  Helsinki: Yliopistopaino

chat error
 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: bulletiini@uta.fi
Muutettu: 28.9.2012 17.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti