Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tietoa kirjastosta:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto HUMANIKA TERTIO Tampereen yliopiston kirjasto

Kirjastossa käynnissä olevat hankkeet

Rinnakkaistallennusprosessi ja julkaisuarkisto

Rinnakkaistallennuskehotus

Tampereen yliopiston rehtori teki 16.4.2009 päätöksen tutkimusjulkaisujen rinnakkaisjulkaisemisesta Tampereen yliopistossa (valtakunnallisesti sovittiin 2010, että käytettävä termi on rinnakkaistallennus). Päätöksen mukaan yliopisto kehottaa tutkijoita 1.1.2011 alkaen tallentamaan tieteellisissä julkaisuissa julkaistavaksi hyväksyttyjen artikkeliensa rinnakkaiskopiot Tampereen yliopiston tarjoamaan avoimeen julkaisuarkistoon. Tampereen yliopisto pyrkii kehittämään julkaisutietojärjestelmiä ja suunnittelemaan julkaisuprosessin kulkua tutkijalähtöisesti. Rinnakkaisjulkaiseminen edellyttää myös erilaisia tukipalveluita, jotka Tampereen yliopisto sitoutuu tutkijoille tarjoamaan. Kirjastolla on rehtorin päätöksen toimeenpanon koordinointivastuu.

Vuosien 2009–2010 julkaisuarkistohankkeet

Kirjasto valmisteli vuonna 2009 yhteistyössä yliopiston suunnitteluyksikön ja tietokonekeskuksen kanssa julkaisujärjestelmän ja -prosessin uudistamista tutkijalle mahdollisimman vaivattoman julkaisemisen takaamiseksi. Selviteltiin mahdollisuutta rakentaa rajapinta yliopiston julkaisutietojärjestelmän SoleCRISin ja julkaisuarkiston välille. Vuonna 2009 oli myös käynnissä allianssiyliopistojen yhteinen julkaisuarkisto -hanke. Nämä hankkeet kartuttivat tietoa rinnakkaisjulkaisemiseen liittyvistä prosesseista ja -järjestelmistä, mutta niiden pohjalta ei syntynyt Tampereen yliopistoon alun perin toivottua julkaisuarkistoa, jossa olisi rajapinta yliopiston julkaisurekisteriin.

Valtakunnallista julkaisuarkistoratkaisua selviteltiin myös allianssiarkistohankkeessa sekä erikseen yliopiston omana kehittämishankkeena vuoden 2010 alussa. Valtakunnalliset julkaisuarkisto- ja julkaisurekisterihankkeet olivat kuitenkin vielä vuonna 2011 sen verran selkiytymättömiä, ettei yliopistossa voitu vuonna 2011 tehdä niihin nojaavia päätöksiä julkaisuarkistosta tai rajapinnan rakentamisesta sen ja julkaisurekisterin välille.

Rinnakkaistallennuskehotuksen toimeenpano kirjastossa

Yliopiston rinnakkaistallennuspäätös astui voimaan vuoden 2011 alusta, missä tilanteessa kirjastolla ei ollut edellä kerrotun vuoksi valmiutta rinnakkaistallennuksen täysimittaiseen käynnistymiseen. Tilanteen korjaamiseksi kirjastossa käynnistettiin vuonna 2010 sisäinen hanke ja nimettiin sen toteutumista varten tiimi. Tiimin tehtävänä oli tehdä esitys rinnakkaistallennukseen liittyvien tehtävien organisoinnista ja prosesseista kirjastossa. Tiimin keskeisiin tehtäviin kuului myös rinnakkaistallennukseen liittyvien ohjeiden ja tiedotuksen suunnittelu sekä yliopiston julkaisuarkiston TamPubin kehittäminen vastaamaan rinnakkaistallentamisen erityisiin tarpeisiin.

Vuoden 2011 puoliväliin mennessä tiimi oli saanut valmiiksi rinnakkaistallennuksen aloittamiseen liittyvät keskeiset asiat: rinnakkaistallennuksen kirjastotehtävien organisointi kirjaston eri yksiköissä, ohjeet yliopiston OA-sivulla, lomakkeet, mallikirjeet sekä TamPubin kehittämistyön. Keväällä 2011 jatkettiin yliopistossa vuonna 2010 aloitettua rinnakkaistallennukseen liittyvää tiedotusta tieteenalayksiköiden johdolle. Keväällä etsittiin myös pilottitutkijoita, joiden avulla vielä kehitettiin palvelua ja saatiin apua sen markkinointiin. Syksyn 2011 ohjelmassa oli laajemman tiedotuksen suunnittelu ja toteutus.

DSpace-ohjelmistoon perustuvan julkaisuarkiston suunnittelu 2011–2013

Kirjaston rinnakkaistallennustiimin ydinryhmästä ja verkkopalvelusuunnittelijasta muodostettiin keväällä 2011 uusi julkaisuarkistotiimi, jonka tehtävänä oli DSpace-ohjelmistoon perustuvan julkaisuarkiston suunnitteleminen yliopistoon yhteistyössä yliopiston tietohallinnon kanssa. Tiimissä käytiin kevään aikana läpi allianssiarkistohankkeessa vuonna 2009 tehtyä suunnittelutyötä, minkä pohjalta suunniteltiin uuden arkiston kokoelmarakennetta ja toimintojen sijoittelua arkiston etusivulle. Kirjastossa pyrittiin lisäämään DSpace-arkiston suunnittelun ja kehittämisen tietoteknistä osaamista yhteistyössä yliopiston tietohallinnon sekä yliopiston ulkopuolelta hankittavan asiantuntemuksen avulla. Julkaisuarkistotiimin väliraportti kirjaston johtoryhmälle annettiin alkusyksystä 2011.

Syksyllä 2011 kävi kuitenkin ilmi, ettei kirjaston ollut mahdollista saada riittävää teknistä tukea DSpace-arkiston kehittämiseksi omana työnä. Alkusyksystä käynnistettiinkin Kansalliskirjaston kanssa neuvottelut DSpace-arkistosuunnittelu- ja kehittämistyön tilaamisesta Kansalliskirjastolta. Kansalliskirjaston kanssa tehtiin vuoden 2012 keväällä sopimus ”avoimeen julkaisuarkistoon liittyvistä palveluista”. Arkistosuunnittelu käynnistettiin huhtikuussa. Kesäkuussa arkisto saatiin valmiiksi siltä osin, että siihen oli mahdollista siirtää TamPub-julkaisuarkistossa olleet julkaisut. Uuden arkiston nimenä päätettiin säilyttää TamPub. Siirron jälkeen vanha TamPub poistui käytöstä.

Uuden TamPubin kehittämistä jatketaan syksyllä 2012 siirtämällä siihen väitöskirjat Acta-tietokannasta, minkä jälkeen myös se poistuu käytöstä. Keväällä 2013 on vuorossa tutkielmien siirto, jolloin Tutkielmat-tietokanta poistuu käytöstä. Näiden uudistusten jälkeen yliopistolla on käytössään vain yksi julkaisuarkisto, TamPub, jonka ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Kansalliskirjasto. Tässä vaiheessa julkaisuarkistoprojekti päättyy ja arkiston kehittäminen ja ylläpito on osa kirjaston normaalia toimintaa.

Rinnakkaistallennusprojekti jatkuu

Arkistosuunnittelun ohessa on kirjastossa jatkettu rinnakkaistallennusprosessien kehittämistä. Loppusyksystä 2011 Terveystieteiden osastokirjastoon palkattiin rinnakkaistallennusprojektiin henkilö kahden kuukauden ajaksi. Hän selvitteli suomalaisten keskeisten lääketieteen alan lehtien tekijänoikeuskäytäntöjä ja pyysi lehdiltä lupia yliopiston tutkijoiden artikkeleiden rinnakkaistallentamiseen yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon. Projektin ansiosta TamPubiin saatiin rehtorin rinnakkaistallennuskehotuksen ensimmäisenä vuonna 404 rinnakkaistallennettua artikkelia. Syksyllä saatiin myös muutamia aktiivisia tutkijoita rinnakkaistallentamaan omia julkaisujaan TamPubiin, mutta suurin osa tutkijoista ei vielä ottanut rinnakkaistallennusta työrutiineihinsa.

Open Access -kysely maaliskuussa

Kirjastossa päätettiin keväällä 2012 selvittää rinnakkaistallennuksen esteitä tutkijoille suunnatulla Open Access -kyselyllä. Vastaavia kyselyitä on tehty muuallakin. Jyväskylän yliopiston kysely tehtiin helmikuussa 2012. Iso-Britanniassa on tehty useita kyselyjä, vuonna 2011 tehtiin yhteiskysely 20 yliopistossa. Tampereen yliopiston kyselyn tuloksista tiedotettiin keväällä alustavasti joissakin tiedeyhteisön ja kirjaston tapaamisissa sekä kirjaston blogissa. Raportti valmistui syksyllä ja julkistettiin lokakuussa, jolloin myös asiasta tiedotettiin yliopistossa eri tiedotuskanavilla.

Rinnakkaistallennusprojekti jatkuu kirjastossa ainakin vuoteen 2013. Kyselyn tuloksia pyritään hyödyntämään käytännön työssä. Olennaista on myös osoittaa työhön lisää kirjaston resursseja, sillä keskeisimpiä rinnakkaistallennusta estäviä tekijöitä tutkijoilla oli kyselyn mukaan tietämättömyys tekijänoikeusasioista sekä ajan puute. Kirjaston on mahdollista selvittää tutkijoiden puolesta kustantajien tekijänoikeuskäytäntöjä, mikäli tähän voidaan osoittaa resursseja kirjaston muista tehtävistä.

Tutkimusraportti Tampereen yliopiston Open Access -kyselyn tulokset on avoimesti saatavissa TamPubissa

Lisätietoja oa@uta.fi, Rinnakkaistallentaminen Tampereen yliopistossa.

 

 

Kirjastossa toteutuneet hankkeet

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library -hanke

Tampereen yliopiston kirjasto oli mukana  "Human Resource Development Project at the University of Namibia Library" -hankkeessa. Ulkoministeriö myönsi hankkeelle rahoitusta vuosille 2011-2012 yhteensä 245 595 €. Hankkeeseen osallistuivat Namibian, Helsingin ja Tampereen yliopistojen kirjastot. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston kirjasto.

Namibian yliopiston kirjaston johtaja Ellen Ndeshi Namhila on valmistunut maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineenaan informaatiotutkimus. Hän on pitänyt aktiivisesti yhteyttä entiseen opinahjoonsa suunnitellen myös jatko-opintoja Tampereella.

Yhteistyöhankkeen tavoitteet

 • tiedonhankintataitojen opetus
 • aihealueiden palvelut tutkijoille ja opettajille (portaalit ja painetut oppaat)
 • kirjastojen painetut ja digitaaliset kokoelmat
 • akateeminen kirjoittaminen ja tieteellinen julkaiseminen
 • laatutyö ja kirjaston toimintaa kuvaavat mittarit.

Namibian kansallinen tavoite "Vision 2030" tähtää siihen, että maa olisi vuoteen 2030 mennessä verrattavissa kehittyneisiin maihin. Koulutus on avainasemassa pyrittäessä tämän tavoitteen saavuttamiseen. Namibian yliopiston kirjasto on maansa ainoa yliopistokirjasto ja tärkeä tekijä tieteellisen tiedon välittämisessä. 

Myös suomalaiset osanottajat hyötyivät hankkeesta. Hankkeen kautta opittiin afrikkalaisesta kulttuurista ja toimintatavoista. Se auttaa suomalaisia kirjastoja kohtaamaan Afrikasta tulevat opiskelijat ja tutkijat. Yhteistyöstä namibialaisten kanssa on hyötyä myös koko yliopiston tasolla, kun yliopistoissa valmistellaan kansainvälisiä koulutusohjelmia. Hankkeessa hankitun osaamisen pohjalta kirjasto pystyy tarvittaessa tukemaan muita vastaavia hankkeita.

Yhteistyön muodot

Yhteistyö toteutettiin sekä koulutustapahtumina että henkilökuntavaihtona. Ensimmäinen Namibian yliopiston kirjaston henkilökunnan laaja-alaiseen kouluttamiseen liittyvä seminaari pidettiin syksyllä 2011 Namibiassa ja toinen keväällä 2012. Henkilökuntavaihtoa toteutettiin vuosina 2011-2012.

Yliopistoallianssin julkaisuarkistohanke

Tampereen yliopiston kirjasto koordinoi ajalla 1.4.-31.12.2009 allianssiyliopistojen kirjastojen yhteishanketta, jossa Yliopistoallianssille kehitettiin yhteistä julkaisuarkistoa. Hankkeen avulla pyrittiin edistämään tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta, lisäämään oppimateriaalien yhteiskäyttöä, toiminnan kustannustehokkuutta sekä allianssin näkyvyyttä ja tunnettuutta. Hankkeen oli alun perin tarkoitus jatkua vuosina 2010-2011, mutta hankkeen toiseen vaiheeseen ei erinäisistä syistä haettu rahoitusta. Hankkeessa tuotetut dokumentit löytyvät hankkeen wikistä.

Hankkeen loppuraportti

  Julkaisukanavahanke / Tampereen alueen julkaisuarkisto -hanke

  Tampereen alueen yhteisen julkaisuarkiston toteuttamismahdollisuuksia. Selvitystyö ja pilotointi toteutettiin valtakunnallisen Julkaisukanavahankkeen (2007-2008) yhteydessä. Unipoli Tampere -korkeakouluverkoston rahoittaman hankkeen koordinoinnista vastasi Tampereen yliopisto yhdessä Tampereen eOppimisen klusterin kanssa.

  Hanke käynnistyi Tampereen yliopiston kirjastossa helmikuussa 2008 ja päättyi marraskuussa 2008.

  Yhteistyöyksiköt Tampereella: Tampereen eOppimisen klusteri, Unipoli Tampere -yhteistyön piirissä olevat yliopistot ja korkeakoulut.
  Vastuuhenkilöt: tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas ja kustannuspäällikkö Outi Sisättö. Hankkeen suunnittelijana kirjastossa työskenteli Stefan Oino.  

  Julkaisukanavahankkeen loppuraportti

  E-kirjojen käytön suunnittelu ja hankinta (Verkko-opetuksen kehittäminen/virtuaaliyliopisto 7610)

  Hankkeen tavoitteena oli tehdä e-kirjoja tunnetuksi ja harkittavaksi vaihtoehdoksi painetuille kurssikirjoille. Tarkoituksena oli aktiivisesti nostaa esiin e-kirjavaihtoehto ainelaitoksilla, joissa painettuja kurssikirjoja voitaisiin osittain korvata e-kirjoilla. E-kirjat ovat myös olennainen osa verkko-opetusta, joka on yksi virtuaaliyliopistohankkeen kehittämiskohteista.

  Hanke alkoi marraskuussa 2006 ja päättyi vuonna 2007.

  Yhteistyölaitokset: 13 laitosta

  Vastuuhenkilö: osastonjohtaja Hannele Nurminen

  Yhteystiedot ovat etunimi.sukunimi@uta.fi. 

  OPTIA-hanke 

  OPTIA-hanke (Opiskelijoiden tiedonhankintataitojen arviointi) toteutettiin kirjastossa 1.11.2005- 31.3.2006. Hankkeen tavoitteena oli pääkirjaston opetusvastuuseen kuuluvien kurssien sähköisen tenttimisen kehittäminen. Sähköistä tenttimistä varten rakennettiin Moodle-oppimisympäristöön monivalintakysymyksiin perustuva osaamistesti. Osaamistesti otettiin käyttöön pääkirjastossa syksyllä 2006.

  OPTIA-hankkeen loppuraportti

  Tutkielmien verkkojulkaiseminen

  Tampereen yliopiston rehtori asetti vuonna 2004 työryhmän, joka pohti keinoja opinnäytteiden verkkojulkaisemisen lisäämiseksi. Kirjaston tehtäväksi tuli koordinoida, kehittää ja ohjeistaa hanke yhteistyössä yliopiston opinto- ja kansainvälisten asioiden osaston, tietokonekeskuksen ja Tampereen Yliopistopainon kanssa. Valmistelut oli helmikuussa 2005 saatu niin pitkälle, että uusi tutkielmien ja lisensiaatintutkimusten luovutuskäytäntö voitiin kokeiluluontoisesti aloittaa.

  Työryhmä suositteli, että yliopisto maksaa tarkastusprosessia ja kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten tarvittavien opinnäytteiden tulostus- ja kansituskustannukset, mikäli opiskelija antaa opinnäytteensä verkossa julkaistavaksi. Rehtori myönsi tarkoitukseen hankerahaa ja suositteli laitoksille, että työryhmän esityksen mukainen menettely otetaan käyttöön yliopiston kaikilla laitoksilla 1.8.2005.

  Oppimiskeskushanke

  Tampereen yliopiston kirjaston oppimiskeskushanke jakautui vuosille 2001-2003. Hanke sai rahoitusta tietoyhteiskunnan rakenteiden vahvistamisrahoista. Hankkeen kuluessa oppimiskeskuksen toiminta on muodostunut joustavaksi osaksi kirjaston normaalia toimintaa, ja kirjasto on vakiinnuttanut asemansa opiskelijoiden tarvitsemana ja arvostamana opiskelutilana. Kirjastosta on muodostunut opiskelijan työhuone. Hankkeen ansiosta kirjaston eri toimipisteiden työasemien määrä sekä opiskelua ja tutkimusta mahdollistavien ohjelmistojen tarjonta ovat huomattavasti lisääntyneet ja monipuolistuneet. Kaikissa toimipisteissä on myös verkkoyhteyksillä ja työasemilla varustettuja ryhmätyöhuoneita.

  Hankkeen loppuraportti

  Tampereen yliopiston kirjaston tilojen kehittäminen oppimisympäristönä -raportti

  Hankekuvaus

   
  Kalevantie 5
  PL 617
  33014 Tampereen yliopisto
  Ylläpito: kirjasto@uta.fi
  Muutettu: 7.1.2014 13.54 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi

  YLIOPISTO
  Esittely
  Opiskelijaksi
  Opiskelu
  Tutkimus
  Yksiköt
  Yhteystiedot

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Opiskelijablogi
  Rehtoriblogi
  » lisää ajankohtaisia

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainväliset asiat
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  » lisää palveluita opiskelijalle

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Intra
  Moodle (learning2)
  Nelli
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Tamcat
  Webmail
  Wentti