Sisältöön
tampereen yliopisto: kirjasto: tampere university press: tarjoa oa-kirjaksi:
Tampereen yliopiston kirjastoTampereen yliopisto Tampereen yliopiston kirjasto Tampere University Press
Tampere University Press

Ohjeita kirjoittajille ja toimittajille

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat

Kirjoittajan ja toimitetun teoksen toimittajan tulee varmistaa käsikirjoituksessa olevien lainauksien, kuvien, käännösten jne. tekijänoikeudet, eli saako kyseistä aineistoa lainata ilman lupaa, ja hankkia tarvittaessa lupa tekijänoikeuden haltijalta sekä kirjassa että verkossa julkaisemista varten.

 • hanki lupa lainauksen julkaisemiseen sekä kirjassa että verkkojulkaisussa, jos kyse on normaalia siteerauskäytäntöä pidemmästä lainauksesta
 • lainaus tulee näkyä myös lähdemerkintänä
 • lähde tulee merkitä myös vapaasti käytettävissä olevasta aineistosta
 • tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen, tavallisilla valokuvilla 50 vuotta
 • toimitetuissa teoksissa käsikirjoituksen toimittaja hankkii artikkelien kirjoittajilta luvan artikkelin julkaisemiseen sekä kirjassa että verkossa. Kustantajalla on malli artikkelin julkaisuluvaksi. Toimittaja ja artikkelin kirjoittaja varmistavat myös, ettei artikkelissa ole aineistoa, jonka julkaisemiseen artikkelin kirjoittajan tulee pyytää lupa oikeudenhaltijalta.

Tieteellisissä kirjoituksissa lyhyet lainaukset, kritiikki ja arvioinnit ovat laillisia, tekijänoikeuden ulkopuolella olevia. Lähdemerkintä on aina tehtävä.

Huolellinen viimeistely ja oikoluku

Tekijä toimittaa valmiin, arvioitsijan muutosehdotusten pohjalta korjatun ja huolellisesti oikoluetun käsikirjoituksen taittajalle.

 • Tee kaikki sisältöön ja rakenteeseen tulevat korjaukset. Ota huomioon arvioitsijan esittämät muutosehdotukset.
 • Tarkista, että sisällysluettelon ja tekstin otsikoiden nimet täsmäävät
 • Käytä tekstinkäsittelyohjelman oikolukuohjelmaa. Lue tai pyydä toista henkilöä oikolukemaan teksti vielä kerran!
 • Jos käytät tyylejä, käytä vain Wordin oletusarvotyylejä ja -fontteja. Älä muuta tyylejä manuaalisesti.
 • Ole johdonmukainen merkitsemistyyleissä.

Alaviitteet

 • Numeroi alaviitteet juoksevalla numerolla alkaen numerosta 1 jokaisessa luvussa erikseen. Käytä ainoastaan tekstinkäsittelyohjelman alaviitetoimintoa, joka automaattisesti numeroi alaviitteet.

Viitteet ja lähteet

 • Tarkista, että viittaukset ja lähteet on merkitty johdonmukaisesti samalla tavoin koko käsikirjoituksessa. Voit noudattaa tieteenalallasi vakiintunutta käytäntöä, kunhan vain olet siinä johdonmukainen.
 • Tarkista, että kaikista viitteistä on lähteissä vastaava kohta.
 • Tarkista, että kaikissa lähteissä on oikea viittauksen sivunumerointi.
 • Lähdeviitteen muoto on: sukunimi lähteen painovuosi, sivut. Esimerkkinä: Virtanen 2005, 13. Toimitetussa teoksessa jokaisessa artikkelissa samanlainen merkitsemistapa (lähteet merkitään joko tekstiin sulkeisiin tai alaviitteisiin)
 • Tekstissä olevat lähdeviitteet sijoitetaan sulkeisiin siten, että ensin tulee kirjoittajan sukunimi, sitten lähteen painovuosi ja lopuksi sivut (Virtanen 2005, 23). Kun viite koskee vain samaa virkettä, viite sijoitetaan virkkeen sisään ja piste sulkeiden ulkopuolelle. Kun viite koskee useita virkkeitä tai koko kappaletta, viite sijoitetaan kappaleen loppupisteen ulkopuolelle. (Virtanen 2005, 102–117.) Huomaa, piste lisätään myös sulkeiden sisään.
 • Sivunumeroiden edellä ei käytetä s./ss.- tai p./pp.-merkintää. Alaviitteissä olevissa lähdeviittauksissa mainitaan vain tekijä, vuosiluku ja sivunumerot.
 • Jos samassa viitteessä viitataan useampaan lähteeseen, ne erotetaan toisistaan puolipisteellä (Virtanen 2005; Järvinen 2006). Järjestyksen voi laittaa lähteen merkittävyyden, aakkosjärjestyksen tai julkaisuvuoden mukaan.
 • Jos viitteen lähteessä on kaksi kirjoittajaa, molemmat kirjoittajat mainitaan aina (Kaufman & Harrison 1986). Kun viitteen lähteessä on kolme tai useampi kirjoittaja, mainitaan kaikki kirjoittajat ensimmäisellä kerralla. Myöhemmin samaan lähteeseen viitatessa merkitään vain ensimmäinen tekijä ja lyhenne (Virtanen ym. 2005 tai Virtanen et al. 2005).
 • Lähdeviittauksessa ei käytetä nimen ja vuosiluvun välissä pilkkua, pilkkua ei myöskään käytetä &-merkin edellä
 • Lisää esimerkkejä hyvistä viittauskäytännöistä on esimerkiksi Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran kirjassa /Tutki ja kirjoita/ (2010, 15.-16. painos).

Lähdeluettelo

 • Lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa järjestyksessä, vanhimmasta uusimpaan; ensin monografiat, seuraavaksi kahden kirjoittajan teokset – toisen kirjoittajan nimen mukaisesti aakkostettuna, sen jälkeen kolmen kirjoittajan teokset.
 • Valitse lähdeluettelon merkitsemistapa ja noudata sitä johdonmukaisesti. Tutustu RefWorks viitteidenhallintaohjelmaan. Sen avulla tehty lähdeluettelo on aina johdonmukainen.
 • Kustantaja suosittelee käytettäväksi vakiintunutta suomalaista lähdemerkintätapaa, josta on useita esimerkkejä esimerkiksi kirjassa Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi ym. 2010, 15.-16. painos). Se noudattelee pitkälti kansainvälistä ohjeiden lähdettä Publication Manual of the American Psychological Association, lyhyesti APA . Tämä suositus siinä tapauksessa, ettei tieteenalalla ole vakiintunutta käytäntöä, tai kun kokoomateosten kirjoittajia ohjeistetaan tai lähdemerkintöjä yhtenäistetään.
 • Muutama, edellä mainitusta kirjasta poimittu esimerkki erityyppisten lähteiden merkitsemistavoista:

Ahmavaara, Y. 1970. Yhteiskuntatieteiden kyberneettinen metodologia. 2. painos. Helsinki: Tammi.

Leino, A. & Leino, J. 1988. Kasvatustieteen perusteet. Jyväskylä: Gummerus.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. & Boulian P. V. 1974. Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology 59, 603–609.

Julkunen, R. 1991. Hoiva ja professionalismi. Sosiologia 28, 75–83.

Kuusinen, J. & Korkiakangas, M. 1991. Oppiminen. Teoksessa J. Kuusinen (toim.) Kasvatuspsykologia. Porvoo: WSOY, 21–64.

Muuta viimeistelyssä huomioon otettavaa

Ajatusviiva: Tarkista tavu- ja ajatusviivat. Ajatusviivan saa esimerkiksi komennolla alt0150 tai ctrl–(= miinusmerkki numeronäppäimistössä). Ajatusviivaa käytetään lauseissa ajatusviivana sekä myös ääriarvoja ja rajapaikkoja osoittavien numeroiden ja sanojen välissä, esimerkiksi vuosina 1990–2000, 10–15-vuotiaat, s.12–23. Rajakohtailmauksissa ajatusviva kirjoitetaan suoraan kiinni ääripäihin.

Hakemisto: Harkitse hakemiston tekoa. Henkilöhakemisto saattaa olla tarpeen ja se lisää kirjan käyttöarvoa. Hakusanat voi etsiä valmiiksi jo käsikirjoitusvaiheessa ja lisätä mukaan käsikirjoitukseen. Sivunumerot etsitään vasta kun taitto on valmis.

Johdonmukaisuus: Käytä koko työssä/jokaisessa artikkelissa samanlaista kirjoitusasua, esimerkiksi tilaaja-tuottajamalli tai tilaaja–tuottaja-malli; analyysia/analyysiä

Kieli: Kirjoita hyvää ja selkeätä suomea. Vältä pitkiä monipolvisia virkkeitä. Kiinnitä huomiota kuluneisiin sanoihin ja sanontoihin: taholla, toimesta, sektori, suhteen, svetisismeihin (yksi monista, en av..). Vältä myös vierasperäisten sanojen runsasta käyttöä: konteksti, diskurssi, positio…

Kursiivi: Vieraskieliset termit kursivoidaan samoin kirjojen ja lehtien nimet tekstissä ja lähdeluettelossa.

Lainaukset: Pitkät lainaukset sisennetään. Sisennettyjä lainauksia ei kursivoida eikä varusteta lainausmerkeillä.

Lainausmerkit: Käytä suomenkielisessä tekstissä suomalaista muotoa ”lainauksissa” (ei ’puolilainausmerkkiä’)

Lyhenteet: Vältä lyhenteitä (mm., esim., jne, yms. ks.,vrt…) tekstissä tai kirjoita ne auki. Käytä lyhennemuodossa vain sulkujen sisällä olevissa viittauksissa, jos tarpeen.

Otsikot: Mielellään vain kaksi otsikkotasoa. Otsikoita ei kirjoiteta versaalilla eikä niissä käytetä pistettä, kaksoispistettä tai ajatusviivaa.

Vuosiluvut: Kirjoita kokonaan 1990–1995 (ei 1990–95)

Tiedostojen toimittaminen taittoon

 • Varmista taittajalta tiedostojen tallennusmuoto ja toimitustapa. Tallennusmuoto .doc/.docx, Word-tiedoston LISÄKSI myös pdf-tiedosto, toimitustapa voi olla esimerkiksi sähköpostin liitetiedosto tai muistitikku.
 • Tallenna tiedosto useisiin tiedostoihin (luvuittain, kirjoittajien mukaan jne.), ei yhtenä suurena tiedostona. Nimeä tiedostot. Varmista, että tallensit kaikista luvuista viimeisen korjatun version!
 • Tulosta viimeisestä korjatusta versiosta printti. Merkitse printtiin otsikkotasot (1.tason otsikko, 2.tason otsikko jne.)
 • Kuvat, kuviot ja taulukot tulee jättää tekstiin oikeille paikoilleen ja sen lisäksi ne tulee tallentaa ja toimittaa taittajalle erillisinä tiedostoina.
 • Hyväksy kaikki korjaukset.

Kuvamateriaalin valmistaminen

Toimitustapa:

Varmista taittajalta kuvien toimitustapa, joka voi olla esimerkiksi sähköpostin liitetiedosto tai muistitikku.

Kuvien skannaus:

1. Mustavalko- eli grayscalekuvat – skannausresoluutio 200 dpi – skannaus mode grayscale
2. Bitmap- eli viivakuvat – skannausresoluutio 1200 dpi – skannaus mode bitmap
3. Värikuvat – resoluutio 300 dpi

Tallennusmuoto:

TIF tai JPG

Koko:

Skannaa lopulliseen kokoon, sillä myöhemmin yli 15%:n kokomuutokset eivät anna hyvää lopputulosta. *

* KUVAT VOI MYÖS TOIMITTAA TAITTAJALLE SKANNATTAVAKSI.

Taiton aikataulu

Kun käsikirjoitus on lähetetty taittajalle, ei siihen enää voi tehdä muutoksia. Taittovaihe kestää yleisimmin 1–2 viikkoa, mutta pitkittyy ellei taittajalle toimitettu teksti ole valmis ja hyvin oikoluettu.

Taittaja lähettää tekijälle taittovedoksen oikoluettavaksi. Tässä vaiheessa on mahdollista korjata vain kirjoitus- tai muita pieniä virheitä, jotka eivät muuta taittoa.

 
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tup@uta.fi
Muutettu: 19.6.2018 9.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti