VäitösYliopistologo


Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Ilmari Rostilan väitöskirja

Keskustelu sosiaaliluukulla - Sosiaalityön arki sosiaalitoimiston toimeentulokeskusteluissa

tarkastetaan perjantaina 6.6.1997 klo 12 Tampereen yliopiston Attilan kiinteistön luentosalissa B 661, Yliopistonkatu 38.

Vastaväittäjänä on yht.tri. Tom Erik Arnkil Stakesista (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus). Kustoksena toimii professori Jorma Sipilä.

Oppiaine: SosiaalityöToimeentulotukikeskustelut, joita käydään kuntien sosiaalitoimistoissa vuosittain jopa useita miljoonia, ovat osa sosiaalipolitiikan tarveharkintaisen toimeentuloturvan toteuttamista. Sosiaalityöntekijä toimii näissä keskusteluissa "portinvartijan" roolissa, selvittäen asiakkaan tarpeita ja oikeuksia saada toimeentulotukea. Sosiaalityön ammattilaisena hänen tehtävänään on toisaalta ottaa myös laajemmin huomioon asiakkaan sosiaalista ja psyykkistä tilannetta.

Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijä ja asiakas käyttävät erilaisia keskustelun malleja selvittäessään asiakkaan toimeentuloa ja elämäntilannetta. Toimeentulotukikeskusteluissa voidaan erottaa toisaalta keskustelun malleja, joita käyttäen osapuolet kulkevat selvityksen tekemisessä yhtä jalkaa ja toisaalta eritahtisia keskustelun malleja. Samanvireisiksi luonnehdittavia keskusteluja on kahta lajia. Ensimmäisessä kosketellaan ensin asiakkaan elämäntilannetta yleisemmin, minkä jälkeen työntekijä esittää asiakkaan taloutta koskevan kysymyksen. Asiakas vastaa tähän kysymykseen selvittämällä raha-asioitaan. Toisessa mallissa työntekijä aloittaa eräänlaisella "raportilla" kuvaten asiakkaan tilannetta. Vastauksessaan tähän asiakas alkaa täydentää kuvausta. Keskustelussa otetut askeleet ovat näissä samanvireisissä keskusteluissa odotuksen mukaisia. Erivireisissä keskusteluissa, joissa asiakas tekee aloitteen raha-asiasta puhumiseksi, ei ole tällaista vastavuoroista jäsentymistä keskusteluun.

Osapuolet jäsentyvät myös keskustelujen lopetuksissa, eli tavoissa, joilla he päättävät keskustelut, joko samanvireisesti tai erivireisesti.

Tutkimuksessa sovelletaan keskustelunanalyysiä, joka on kansainvälisesti vakiintunut institutionaalisen puheen tutkimuksen lähestymistapa. Puheen yksityiskohtainen tarkastelu perustuu ääninauhoituksiin kaikkiaan kahdestakymmenestäkahdeksasta asiakastapaamisesta, joissa kahdeksan sosiaalityöntekijää tapaa itselleen tuttuja asiakkaita. Tutkimus koostuu viidestä aikaisemmin julkaistusta tieteellisestä artikkelista ja niiden yhteenvetoartikkelista. Analyysi kohdistuu siihen, kuinka toimeentulotuen jakamiseen kuuluvat "instituution" selvitystehtävät hoidetaan vuorovaikutuspuheeessa. Näin tehdään näkyväksi sosiaalitoimiston arkista asiakastyötä ja siinä käytettyjä taitoja.

Keskusteluissa havaittu virittyminen kytkeytyy raha-aiheen, ja sitä kautta koko tapaamisen, merkityksen esittämiseen ja rakentamiseen vuorovaikutuksessa. Toimintamalli, jossa sosiaalityöntekijä aloittaa raha-asian käsittelyn kysymyksellä, sopii psykososiaaliseen sosiaalityöhön. Raportilla aloitettu raha-asian käsittely sopii sen sijaan paremmin toimeentulotukityön neutraalisuuteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kuinka puheen erilaiset käytännöt palvelevat sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän tekemää tunnetyötä ja vastavuoroisen luottamuksen esittämistä. Tutkimus kiinnittää huomion osapuolten arkiseen taitavuuteen, jolla vuorovaikutuksessa pystytään kääntämään yhteistyöksi tilanteisiin liittyvä järjestelmäperustainen eriarvoisuus ja kontrolli. Selvittämällä kuinka vuorovaikus tapahtuu voidaan pohtia realistisesti vuorovaikutusta ja sen taitoja koskevia suosituksia, ohjeita ja koulutusta.

LUETTELO VÄITÖSKIRJAAN SISÄLTYVISTÄ ARTIKKELEISTA

Väitöskirja perustuu seuraaviin artikkeleihin (I-V):

Artikkeli I: Rostila, Ilmari: Tunnetyöstä sosiaalitoimistoissa. Sosiologia 1990 27, 257-266.

Artikkeli II: Rostila, Ilmari: Sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijän ja asiakkaan identiteetit kohtaamisen alussa. Janus 1993 1(4), 31-48.

Artikkeli III: Rostila, Ilmari: The treatment of client responsibility and laughter in encounters between social workers and clients: the "quiddity" of social work. Teoksessa: Gunnarsson, Britt-Louise, Linell, Per & Nordberg, Bengt (eds.), Text and talk in professional contexts. Selected papers from the international conference "Discourse and the professions". Uppsala, 26-29 August, 1992. ASLA, The Swedish Association of Applied Linguistics, Uppsala 1994.

Artikkeli IV: Rostila, Ilmari: The relationship between social worker and client in closing conversations. Text 1995 15, 69-102.

Artikkeli V: Rostila, Ilmari: "How to start to talk about money: doing clienthood in interaction in a social welfare office". Scandinavian Journal of Social Welfare (tulossa).

Lisätietoja: Ilmari Rostila, työpuh. (03) 215 6338, kotipuh. (03) 266 1565


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto