VäitösYliopistologo


Diplomi-insinööri Seppo Kolehmaisen väitöskirja

Innovaatioiden diffuusio ammattikorkeakoulureformissa

tarkastetaan perjantaina 6. kesäkuuta 1997 klo 12 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikassa, Erottajankatu 4.

Vastaväittäjänä on professori Matti Koiranen Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena on professori Pekka Ruohotie.

Oppiaine: Kasvatustiede (ammattikasvatus)Tutkimus käsittelee Suomessa käynnistynyttä ammattikorkeakoulu-uudistusta siihen liittyneiden uusien innovaatioiden omaksumisen ja leviämisen kannalta. Tarkastelu tehtiin yhden kokeiluun osallistuneen väliaikaisen ammattikorkeakoulun opettajien kokemuksiin perustuen. Erityisesti haluttiin selvittää, mitkä innovaatiot olivat opettajien mielestä keskeisiä ja tarpeellisia ammattikorkeakoulun kehittämisen kannalta, kuinka hyvin nämä innovaatiot omaksuttiin ja mitkä olivat tärkeimmät innovaatioiden käyttöönoton ja leviämisen edellytykset oppilaitosympäristössä.

Väitöskirjassa tarkastellaan kymmentä eri kehittämishanketta, joista tärkeimmmiksi ja hyvin onnistuneiksi koettiin opetuksen kehittäminen, kansainvälistyminen, työelämäyhteyksien parantaminen, opettajien palkkausjärjestelmien kehittäminen ja koulun laatujärjestelmän luominen. Innovaatioiksi tulkitut kehittämishankkeet ovat kaikki ammattikorkeakoulun johdon käynnistämiä, lähinnä ammattikorkeakoulujen vakinaistamisperusteiden pohjalta syntyneitä auktoriteetti-innovaatioita, joiden uutuus- ja radikaalisuusaste jäi varsin pieneksi. Onnistuneen innovaation leviämisen ja käyttöönoton tärkeimmiksi edellytyksiksi todettiin innovaation hyvä valmistelu ja käyttöarvo opetustyössä sekä opettajien valmius omaksua ja ottaa käyttöön uusi idea. Joidenkin kehityshankkeiden torjuminen johtui selvästi siitä, ettei opetushenkilöstöä ollut riittävästi resurssoitu ja valmennettu kyseisen innovaation käyttöönottamiseen.

Kouluyhteisön toiminta- ja johtamisilmapiirillä todettiin olevan merkitystä kehityshankkeiden käyttöönottoa valmistelevassa prosessissa ja siten innovaatioiden käyttöönoton onnistumisessa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että ammattikorkeakoulu-uudistuksessa olisi ollut tarpeen henkilökunnan parempi sitouttaminen kehitysprojekteihin ja opetushenkilöstön innovatiivisuuden ja ammatillisen osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi tarvittu ylimmän johdon vahvempaa tukea innovaatioiden toteuttajille, vuorovaikutuksen lisäämistä, henkilöstön kehittämisohjelmiin panostamista, kehittämishankekohtaista valmentamista ja palkitsevamman toimintakulttuurin synnyttämistä.

Lisätietoja: Seppo Kolehmainen, työpuh. (03) 57811, kotipuh. (03) 584 3617


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto