VäitösYliopistologo


Terveydenhuollon maisteri Paula Pelttarin hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimukset

tarkastetaan perjantaina 15.8.1997 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen isossa luentosalissa.

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Kerttu Tossavainen Kuopion yliopistosta. Kustoksena on professori Marita Paunonen.

Oppiaine: HoitotiedePelttari on syntynyt Ylihärmässä 4.6.1960 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Alahärmän lukiossa 1979. Hän valmistui sairaanhoidon opettajaksi Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksesta 1987 ja terveydenhuollon maisteriksi Kuopion yliopistosta 1990.

Pelttari työskentelee projektipäällikkönä Stakesissa (Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskus).

Väitöskirja ilmestyy Stakesin Tutkimuksia-sarjassa. Painopaikka on Gummeruksen kirjapaino, Jyväskylä 1997. ISBN 951-33-0348-9/1236-0732 Väitöskirjan tilausosoite: Stakes, PL 220, 00531 Helsinki puh. 09-39671 (vaihde).

Lisätietoja: Paula Pelttari puh. 09-3967 2250 (työ), 040-556 7301 (koti)

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen päätarkoituksena oli tuottaa tieteellistä tietoa sairaanhoitajan työn nykyisistä ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimuksista terveysalan ammattikorkeakoulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perustaksi. Tavoitteeseen pyritään kuvaamalla sairaanhoitajan työtä, sen nykyisiä kvalifikaatiovaatimuksia sekä yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia työhön ja työnkvalifikaatiovaatimuksiin. Kvalifikaatiovaatimukset määritellään työstä johdetuiksi sairaanhoitajan ammattitaidolle asetetuiksi vaatimuksiksi.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksen kohdehenkilöitä oli yhteensä 30: kuusi potilasta, kuusi sairaanhoitajaa, kuusi hoitotyön hallinnon ja suunnittelun edustajaa, kuusi hoitotyön koulutuksen edustajaa ja kuusi hoitotyön tutkijaa. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen analyysimenetelmän avulla.

Tulokset ennustavat, että sairaanhoitajan työ tulee muuttumaan melkoisesti yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksesta; mm. asiakkaiden/potilaiden ongelmat muuttuvat ja monimutkaistuvat, toimintaympäristö ja työajat muuttuvat, yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa lisääntyy, työn vaativuus ja raskaus lisääntyy, vaikuttamisen tarve ja mahdollisuudet lisääntyvät.

Tulosten mukaan sairaanhoitajan työn kvalifikaatiovaatimuksissa korostuvat tätä nykyä ja tulevaisuudessa "ihminen-ihmiselle" vaatimukset: vuorovaikutusvalmiudet, empaattisuus, ystävällisyys, ihmisen monien ongelmien kokonaisvaltainen kohtaamis- ja auttamisvalmius sekä kyky toimia asiakkaan/potilaan puolestapuhujana ja asianajajana. Lisäksi painottuvat monikulttuuriset valmiudet ja terveyden edistämisvalmiudet, jatkuva itsensä ajan tasalla pitäminen ja kehittämisvalmius sekä muutoksen hallinta.

Tulevaisuudessa painottuvat entistä enemmän moniammatilliset yhteistyövalmiudet, tutkimus- ja tiedonhankkimisvalmiudet, johtamisvalmiudet ja asiakkaan/potilaan itsehoitoa tukevat valmiudet. Tulosten mukaan sairaanhoitajan tulee entistä enemmän kyetä tuomaan julki omaa asiantuntijuuttaan, kyetä markkinoimaan sitä sekä pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnan eri tasoilla.

Tutkimuksen lopuksi pohditaan laadukkaan ja työelämän tulevaisuuden tarpeita vastaavan sairaanhoitajien ammattikorkeakoulutuksen edellytyksiä. Niitä todetaan olevan mm. työelämän ja koulutuksen todellinen yhteistyö sekä ammattikorkeakoulun tehtä vän kirkastaminen (mm. suhteessa tiedekorkeakouluun). Tulokset herättävät pohtimaan myös sitä, miten varmistetaan nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden jaksaminen sekä ammattitaidon ajantasalla pysyminen työn muuttuessa.


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto