VäitösYliopistologo


Filosofian lisensiaatti Marjatta Kangassalon (o.s. Auranen) kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

The Formation of Children's Conceptual Models Concerning a Particular Natural Phenomenon Using PICCO, a Pictorial Computer Simulation

(Lasten valittua luonnonilmiötä koskevan käsitteellisen mallin muodostuminen käytettäessä PICCO-tietokonesimulaatiota)

tarkastetaan perjantaina 5.9.1997 kello 12 Tampereen yliopiston Hallituskadun kiinteistön juhlasalissa, Hallituskatu 30.

Vastaväittäjänä on professori Joan Bliss (University of Sussex). Kustoksena toimii professori Reijo Raivola.Marjatta Kangassalo on syntynyt Helsingissä 8.8.1945 ja suorittanut ylioppilastutkinnon Seinäjoen tyttölyseossa 1965. Lastentarhanopettajaksi hän valmistui Tampereen lastentarhaseminaarista 1967. Hän on työskennellyt Tampereen lastentarhanopettajaopiston rehtorina 1987-1995 sekä sen jälkeen Suomen Akatemian tutkimusassistenttina ja yliassistenttina Tampereen yliopistossa. Hän asuu nykyisin Pirkkalassa.

Kangassalon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis 559, painopaikka Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 1997. ISBN 951-44-4197-4, ISSN 1455-1616 Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere

TIIVISTELMÄ

Luonnonilmiöiden tutkiminen kuvallisen tietokonesimulaation avulla tuki lasten ilmiötä koskevaa hahmottamista, kokonaiskuvan muodostumista sekä ilmiöiden keskinäisten kytkentöjen rakentumista.

Väitöskirjatyön keskeisenä lähtökohtana on ollut kysymys, voiko lapsen itsenäinen, omaehtoinen tutkiva toiminta valitusta luonnonilmiöstä rakennetun kuvallisen tietokonesimulaation parissa, tukea lasten valittua luonnonilmiötä koskevaa hahmottamista, ilmiötä koskevan kokonaiskuvan muodostumista sekä ilmiöiden keskinäisten kytkentöjen rakentumista. Kuvalliseen tietokonesimulaatioon valittu luonnonilmiö oli auringon valon ja sen lämmön vaihtelu koettuna maanpinnalla suhteessa Maan ja Auringon keskinäisiin asemiin avaruudessa. Simulaatiossa keskityttiin luonnossa tapahtuviin muutoksiin vuoden eri aikoina sekä Maan ja Auringon keskinäisiin suhteisiin ilmiötä avaruustasolla tarkasteltaessa. Ilmiötä voitiin tutkia simulaation avulla sekä maanpinnan tasolla että avaruustasolla aikaa osoittavien kuvaikonien avulla vuodenajan, vuorokauden, puolen vuorokauden ja tunnin tarkkuudella. Kuvallinen tietokonesimulaatio, PICCO, on suunniteltu ja konstrnoitu juuri tätä tutkimusta varten. Simulaation suunnittelu perustuu ihmisen kognitiivisia toimintoja koskeville teorioille ja tutkimustuloksille.

Tutkimuksen koeryhmän muodosti yksitoista 7-vuotiasta ensiluokkalaista. Lapset eivät olleet saaneet ilmiötä koskevaa opetusta koulussa ennen kokeilua eikä sen aikana. Tutkimuskokeilu suoritettiin koululaisten päiväkodissa. Tietokonesimulaatio oli lasten käytössä neljän viikon ajan.

Keskeisinä tutkimustuloksina voitiin todeta, että lasten omaehtoinen, itsenäinen ilmiön tutkiminen kuvallisen tietokonesimulaation avulla tuki lasten ilmiötä koskevaa hahmottamista ja ilmiötä koskevien keskinäisten kytkentöjen muodostumista. Ilmiön jäsentymistä ja kokonaisuuden hahmottumista tapahtui simulaation käytön aikana eri laajuudessa. Ilmiön jäsentyminen ja hahmottuminen tapahtui ilmiötä koskevan tieteellisen tiedon suunnassa. Eroa ei ollut havaittavissa tyttöjen ja poikien välillä.

Tämä tulos on merkittävä ja kiinnostava siitä syystä, että kansainvälisten tutkimusten mukaan lasten kyseisiä ilmiöitä koskeva käsitteellinen kehittyminen on todettu tapahtuvan erilaisten, vaikeasti muutettavien niin sanottujen väärinkäsitysten kautta kohti ilmiötä koskevaa tieteellistä tietoa.

Lisätietoja: Marjatta Kangassalo (03) 215 7815 (työ) tai (03) 368 1636 (koti)


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto