VäitösYliopistologo


Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Matti Piispan sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Valistus, holhous, suojelu. Tutkimus alkoholipoliittisesta ja tupakkapoliittisesta mielipideilmastosta

tarkastetaan perjantaina 10.10.1997 kello 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä on Helsingin yliopiston dosentti Juha Partanen STAKESista. Kustoksena toimii professori Matti Alestalo.Piispa on syntynyt Pieksämäellä 25.2.1948 ja suorittanut ylioppilastutkinnon Pieksämäen yhteislyseossa 1967. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon hän suoritti Tampereen yliopistossa 1977. Piispa on työskennellyt projektitutkijana Tampereen yliopistossa.

Piispan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis 564, painopaikka Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 1997. ISBN 951-44-4215-6, ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere

Lisätietoja: Matti Piispa p. (03) 215 6567 (työ) tai (03) 214 7826 (koti)

TIIVISTELMÄ

Väitöskirja tutkii niitä kannanottoja, joita julkisessa keskustelussa on esitetty ja esitetään alkoholin käytöstä ja tupakoinnista ja niihin vaikuttamisen keinoista. Tällaiset kannanotot muodostavat mielipideilmaston, joka säätelee sitä, mikä yhteiskuntapolitiikassa on mahdollista ja toivottavaa.

Tärkeimpänä alkoholipolitiikan ja tupakkapolitiikan keinona pidetään valistustyötä. Kestävää kehitystä uskotaan tapahtuvan vain siten, että lisätään kansalaisten tietoja ja sivistystä alkoholin käyttöön ja tupakointiin liittyvistä terveydellisistä, sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä. Valistussuositukset kytkeytyvät keskustelussa usein kieltoihin ja rajoituksiin perustuvan politiikan kritiikkiin. Rajoittavaa politiikkaa pidetään herkästi holhouksena tai terveysterrorina, joka ei pure alkoholi- ja tupakkaongelmiin vaan päinvastoin pahentaa niitä esimerkiksi lisäämällä kansalaisten uhmaa.

Holhous-kannanottoja esiintyy erityisesti keskusteltaessa alkoholin myynnin rajoituksista. Tupakointia rajoittava politiikka sen sijaan hyväksytään yleisesti. Sitä pidetään tupakoimattomien sivullisten suojelemisena pakkotupakoinnilta eli ympäristön tupakansavun aiheuttamilta haitoilta ja harmeilta.

Alkoholipoliittisen ja tupakkapoliittisen keskustelun kannanotot kuvastavat sekä elitististä, "rahvaan" tavoista huolta kantavaa kansansivistysperinnettämme, että modernin yhteiskunnan ja yksilön arvomaailmaa. Kieltojen ja rajoitusten koetaan loukkaavan kuluttajien vapautta ja itsemääräämisoikeutta ja jarruttavan kansakunnan sivistymisen prosessia. Valistuksen sen sijaan koetaan jättävän yksilölle tilaa osoittaa itse vastuuta ja elämänhallintaa.

Nämä näkemykset korostuvat alkoholipoliittisessa keskustelussa, koska alkoholin käyttö on Suomessa nyt vahva vapauden tuulten ja nykyaikaisuuden symboli. Tupakointi sen sijaan on leimautunut rahvaanomaiseksi ja vanhanaikaiseksi tavaksi ja menettänyt asemaansa vapauden ja elämänhallinnan symbolina. Samalla rajoittavan tupakkapolitiikan kulttuuriset edellytykset ovat parantuneet.

Yleistäen voidaan väittää, että valistus-, holhous- ja suojelukannanotot eivät rajoitu alkoholipoliittiseen ja tupakkapoliittiseen keskusteluun. Ne ovat mielipideilmaston perusjäsennyksiä, jotka ajankohtaistuvat aina, kun on otettava kantaa julkisen vallan elintapoihin kohdistaman sääntelyn oikeutukseen.


Väitökset
Tampereen yliopiston tiedotus
Tampereen yliopisto