Yliopistologo

Filosofian lisensiaatti Esko Marjomaan filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Aspects of Relevance in Informatien Modelling. Methodological Principles and Conceptual Problems

(Mallintamisen relevantit tekijät. Metodologisia periaatteita ja käsitteellisiä ongelmia)

tarkastetaan lauantaina 15.11.1997 kello 12 Tampereen yliopiston Pinni-kiinteistön Paavo Koli -salissa, Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on tohtori Petr Kolár Prahan Tiedeakatemiasta. Kustoksena toimii professori Veikko Rantala.

Marjomaa on syntynyt Jyväskylässä 28.2.1955 ja suorittanut ylioppilastutkinnon Joensuun harjoittelukoulussa 1974. Filosofian lisensiaatin tutkinnon hän suoritti Tampereen yliopistossa 1990.

Marjomaa on työskennellyt assistenttina, tutkijana ja tuntiopettajana Tampereen yliopistossa sekä tutkijana Siirtolaisinstituutissa Turussa. Nykyisin hän asuu Joensuussa.

Marjomaan väitöskirja ilmestyy sarjassa Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, 63. Painopaikka Tampereen yliopisto, jäljennepalvelu 1997. ISBN 951-44-4223-7, ISSN 078-647X

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere

Lisätietoja: Esko Marjomaa p. (049) 818 441 (työ) tai (013) 228 487 (koti)

TIIVISTELMÄ

Kaikenlainen monitieteellinen kommunikointi ja informaation käsittely olisi huomattavasti helpompaa, jos käytettävissä olisi yhteinen, eksakti terminologia. Tämä tutkimus antaa oman panoksensa tuollaisen terminologian kehittämispyrkimyksiin. Tutkimusalue on rajattu "relevanssin" määrittelemiseen informaation mallintamisessa, ja tutkimuksessa päädytään esittämään mallintamisen keskeiset metodologiset periaatteet ja niihin liittyvät käsitteelliset ongelmat.

Koska kysymyksessä on laaja tutkimusalue, keskityn yhden yksinkertaisen kysymyksen tarkasteluun: "Mitkä tekijät on välttämättä otettava huomioon mallinnettaessa jotain tiettyä kiinnostuksen kohdetta?" Tämä ongelma on keskeinen "käsitteellisessä mallintamisessa", joka on tietojenkäsittelytieteen osa-alue ja jota on kehitetty 1970-luvun lopulta lähtien yhdistämään sellaisia tutkimushaaroja kuin tekoäly, ohjelmointikielet, tietokantojen suunnittelu sekä ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus.

Tutkimuksen päätulokset voidaan esittää ryhmittelemällä ne seuraavasti:

1. Käsitteellisessä mallintamisessa on otettava huomioon yhdeksän erilaista perusperiaatetta.

2. Mallintamisprosessissa on erotettavissa kymmenen eri vaihetta.

3. Ns. käsitekaavion teknisen toteutuksen muotoon ja sisältöön vaikuttavat taustatekijät voidaan jakaa kolmeentoista erilaiseen luokkaan.

4. Ns. relevanssiongelma voidaan esittää neljänä osa-ongelmana, jotka liittyvät "relevanssin" neljään toisistaan poikkeavaan merkitykseen.

5. Relevanssin kaksi erilaista päämerkitystä ovat ns. prosessiivinen ja semioottinen relevanssi.

Koska tutkimuksessa käytetty käsiteanalyysi on tehty hyvin yleisellä tasolla, nämä tulokset ovat sovellettavissa kaikkeen tieteelliseen tutkimustyöhön.


Väitökset Tampereen yliopiston tiedotus Tampereen yliopisto