Yliopistologo

Lääk.lis. Marina Erholan (o.s. Puusola) kehkosairausopin, onkologian ja farmakologian alaan kuuluva väitöskirja

Oxidative stress in lung cancer: Aspects on tumor burden, treatment and smoking

(Elimistön oksidatiivinen kuormitus keuhkosyövässä)

tarkastetaan perjantaina 5.12.1997 kello 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä salissa, Medisiinrinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Eino Hietanen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta ja kustoksena toimii professori Markku M. Nieminen.

Erhola on syntynyt Lahdessa 1962 ja suorittanut ylioppilastutkinnon Lahden yhteiskoulusta 1982. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon hän suoritti Kuopion yliopistossa 1990. Erhola on toiminut apulaislääkärinä Päijät-Hämeen keskussairaalassa (1992-1994), tutkijana sekä apurahatutkijana useita jaksoja Tampereen yliopistossa (1994-1997) sekä keuhkosairauksien apulaislääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuodesta 1996.

Erholan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis 576, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1997. ISBN 951-44-4255-5 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere

Lisätietoja: Marina Erhola p. (03) 6381 430(koti), (03) 2475 111(työ)

TIIVISTELMÄ

Elimiston oksidatiivinen kuormitus keuhkosyövässä

Oksidatiiviset ja antioksidatiiviset järjestelmät elimistössä ovat varsin monimutkaisia ja perinteisesti niiden tutkiminen kliinisissä ti1anteissa on ollut varsin vaikeaa. Vaikka happiradikaalien ja antioksidanttien merkitystä syövän yhteydessä on viime vuosina tutkittu runsaasti, on niiden merkitys edelleen melko epäselvä kliinisissä tilanteissa. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan ajatella keuhkosyöpäpotilaan useissa sairauden ja sen hoidon vaiheissa kohtaavan lisääntyneen oksidatiivisen stressin tilanteen. Oksidatiivinen stressi voidaan määritellä tilanteeksi, jossa vapaita radikaaleja muodostuu enemmän kuin ns. antioksidatiiviset järjestelmät pystyvät niitä vastaan puolustautumaan. Alan tutkimus on viime vuosina edennyt huimaa vauhtia ja uusia mahdollisesti kliiniseen tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä on esitelty. Tämän tutkimuksen yhteydessä kuvataan kahta uudehkoa menetelmää sekä sovelletaan niitä käytännön tilanteissa.

Väitöskirjatutkimus koostuu sarjasta kliinisiä osa-töitä, joissa arvioidaan keuhkosyövän ja sen rutiinihoitojen sekä tupakoinnin aiheuttamaa oksidatiivista kuormitusta elimistössä. Tutkimukseen osallistui viisikymmentäseitsemän keuhkosyöpäpotilasta ja 82 kontrollihenkilöä. Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopiston, Tampereen yliopistollisen sairaalan, Päijät-Hämeen keskussairaalan, Kansanterveystieteen laitoksen ja Japanin Kyoton yliopiston välisenä yhteistyönä. Ensisijaiset vastemuuttujat tutkimuksissa olivat plasman kokonaisantioksidanttikapasiteetti (TRAP) sekä virtsan 8-hydroksi-deoksiguanosiinipitoisuus virtsassa. Näiden merkkiaineiden muutoksia veressä ja virtsassa seurattiin keuhkosyöpäpotilailla tavanomaisten kliinisten hoitojen kuten solunsalpaajahoidon, kirurgisen hoidon ja sädehoidon aikana. Lisäksi poikkileikkaustutkimuksessa verrattiin plasman TRAP ja virtsan 8-hydroksideoksiguanosiini pitoisuuna keuhkosyöpäpotilailla ja heidän terveillä verrokeillaan.

Tutkimustemme mielenkiintoisimmat tulokset olivat: (I) TRAP arvon ja erityisesti plasman C-vitamiinin lasku välittömästi ensimmäisinä tunteina sytostaattihoidon jälkeen. (2) TRAP arvon lasku keuhkosyövän leikkauksen yhteydessä. (3) Säde- ja solunsalpaajahoidon aikana todettiin virtsan 8-hydroksideoksiguanosiini arvoissa mielenkiintoisia muutoksia suhteessa myöhempään hoitovasteeseen (4) Tapaus-verrokki tutkimuksessa todettiin keuhkosyöpäpotilaiden plasman TRAP arvon ja sen useampien osakomponenttien olev an merkittävästi matalampia keuhkosyöpäpotilailla kuin kaltaistetuilla verrokeilla. (5) Jopa 30 % plasman kokonaisantioksidannikapasiteetista vaikuttaa koostuvan toistaiseksi tuntemattomista tekijöistä. Tämän tuntemattoman tekijän osuus vaikuttaa lisääntyvän erilaisissa oksidatiivisen stressin tilanteissa. Elimistön omat puolustautumiskeinot happiradikaalien vaikutuksia kohtaan ovat varsin hyvät-myös syöpäpotilailla. Antioksidatiivinen puolustusjärjestelmä on laaja ja koostuu useista eri järjestelmistä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Keuhkosyövän ja sen hoidon aikana todetut muutokset plasman antioksidanttikapasiteetissa olivat farmakologisesti melko vähäisiä. Tutkimuksissamme ei voitu osoittaa erityisperusteita vitamiinisupplementaatiollekeuhkosyövän hoitojen aikana.


Väitökset Tampereen yliopiston tiedotus Tampereen yliopisto