Yliopistologo

Lääket.lis. Timo Hiltusen lääketieteellisen biokemian alaan kuuluva väitöskirja

Expression of lipoprotein receptors, 15-lipoxygenase and beta-amyloid precursor protein in atherosclerotic lesions

(Lipoproteiinireseptorien, 15-lipoksigenaasin ja beta-amyloidin esiproteiinin ilmentyminen valtimonkovettumatautivaurioissa)

tarkastetaan perjantaina 5.12.1997 kello 13 Finn-Medin luentosalissa, osoitteessa Lenkkeilijänkatu 6.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Markku Savolainen Oulun yliopistosta ja kustoksena toimii professori Pirjo Saransaari.

Hiltunen on syntynyt Tampereella ja hän on päässyt ylioppilaaksi Tampereella Sammon lukiosta 1983. Lääketieteen lisensiaatiksi hän valmistui Tampereen yliopistosta 1990. Hiltunen on työskennellyt Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen lääketieteellisen biokemian assistenttina vuodesta 1995.

Hiltusen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1997. ISBN 951-44-4252-0, ISSN 1455-1616.

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti , PL 617, 33101 Tampere

Lisätietoja: Timo Hiltunen p. (03) 363 5257 (koti) ja (03) 215 6661 (työ).

VÄITÖSKIRJAN TIIVISTELMÄ

Expression of Lipoprotein Receptors, 15-Lipoxygenase and ß-Amyloid Precursor Protein in Atherosclerotic Lesions

(Lipoproteiinireseptorien, 15-1ipoksigenaasin ja ß-amyloidin esiproteiinin ilmentyminen valtimonkovettumatautivaurioissa)

Tausta: Valtimonkovettumataudin kehittymiselle tärkeät, runsaasti rasvaa sisältävät vaahtosolut syntyvät syöjäsoluista (makrofageista) ja sileälihassoluista liiallisen lipoproteiinien soluunoton vuoksi. Useat lipoproteiinireseptorit voivat teoreettisesti aiheuttaa rasvojen kertymisen valtimon seinämän soluihin. Näitä ovat esimerkiksi LDL-reseptori, VLDL-reseptori ja "LDL-reseptorin kaltainen proteiini" (LRP), jotka voivat välittää normaalien lipoproteiinien soluunottoa, sekä "scavenger"-reseptori, joka pystyy tunnistamaan esimerkiksi hapettumalla muuntuneita lipoproteiineja.

ß-amyloidin esiproteiini (ßAPP) tunnetaan parhaiten Alzheimerin taudista, jonka tutkimus on paljastanut merkittäviä vuorovaikutuksia ßAPP:n/ß-amyloidin ja valtimon seinämän solujen, apolipoproteiini (apo) E:n, hapettumisen ja lipoproteiinireseptorien välillä. ß-amyloidia tai ßAPP:a ei ole aiemmin tutkittu valtimonkovettumataudin yhteydessä.

Menetelmät ja tulokset: Edellä mainittujen proteiinien geenien ilmentymistä tutkittiin ihmisten ja kaniinien valtimonkovettumatautivaurioissa käyttäen kvantitatiivista käänteiskopiointipolymeraasiketjureaktiota (RT-PCR), in situ -hybridisaatiota ja immunohistokemiaa.

I5-lipoksigenaasi (15-LO) ilmentyi selvästi kaniinien aikaisten vaurioiden syöjäsoluissa, mutta ilmentyminen oli hieman vähäisempää kehittyneissä vaurioissa.

LDL-reseptorin ilmentyminen oli vähäistä ja LRP:n runsasta sekä normaaleissa että vaurioituneissa valtimoissa. VLDL-reseptori ilmentyi normaalien valtimoiden endoteelissä. Sen ilmentyminen oli suuresti indusoitunut kaniinien vaurioissa, joissa VLDL-reseptorin lähetti-RNA:ta havaittiin syöjäsoluissa, sileälihassoluissa ja endoteelisoluissa. "Scavenger"-reseptori ilmentyi vaurioiden syöjäsoluissa.

ßAPP:n lähetti-RNA ilmentyi kaniinin normaalien valtimoiden ja vaurioiden sileälihas- ja syöjäsoluissa. ß-amyloidin immunovärjäytyvyyttä havaittiin vaurioiden syöjäsoluissa ja sileälihassoluissa sekä vaurioiden ytimissä muttei normaaleissa valtimoissa. ApoE ilmentyi vaurioiden syöjäsoluissa. Hapettunutta LDL:ää havaittiin vaurioiden syöjäsoluja sisältävillä alueilla ja niukkasoluisissa ytimissä.

Yhteenveto ja johtopäätökset: LDL-reseptorin ilmentyminen valtimon seinämässä on vähäistä, joten se ei voi merkittävästi välittää lipoproteiinien sisäänottoa valtimon seinämän soluihin. Sen sijaan lipoproteiinien soluunotto VLDL-reseptorin ja LRP:n kautta saattaa aiheuttaa syöjäsolu- ja sileälihassoluperäisten vaahtosolujen syntyä. "Scavenger"-reseptori voi välittää hapettuneiden lipoproteiinien soluunottoa syöjäsoluihin. I5-LO voi aloittaa lipoproteiinien monityydyttymättömien rasvahappojen hapettumisen valtimonkovettumataudin ensivaiheissa. ßAPP:n ja ß-amyloidin ilmentyminen valtimonkovettumatautivaurioissa saattaa vaikuttaa taudin kehittymiseen.


Väitökset Tampereen yliopiston tiedotus Tampereen yliopisto