Yliopistologo

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sirpa Virran valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja

Poliisi ja turvayhteiskunta. Lähipoliisi turvallisuusstrategiana

tarkastetaan perjantaina 3.4.1998 klo 12 Tampereen yliopiston Attilan luentosalissa B661, osoitteessa Yliopistonkatu 38.

Vastaväittäjänä on professori Juha Vartola Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Olavi Borg.

Virta on päässyt ylioppilaaksi Valkeakosken lukiosta 1977. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1993.

Virran väitöskirja ilmestyy sarjassa Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 1/1998, Oy Edita Ab, Helsinki 1998. ISBN 951-815-001-X

Väitöskirjan tilausosoite: Poliisiammattikorkeakoulu, PL 13, 02151 Espoo, puh. (09) 838 8341 tai Oy Edita Ab, 00043 EDITA , puh. (09) 56 601.

Lisätietoja: Sirpa Virta, puh. 040 540 7448 (työ), (03) 584 9126 (koti).

TIIVTELMÄ

Poliisi ja turvayhteiskunta on tutkimus poliisin muuttuvasta roolista yhteiskunnassa ja erityisesti lähipoliisista poliisin modernina toimintasuuntauksena. Lähipoliisi on länsimaisissa poliisijärjestelmissä laajalti omaksuttu toimintapolitiikka, jonka tavoitteena on neuvottelevan vuorovaikutuksen ja paikallisen yhteistyön keinoin sekä ehkäistä ns. massarikollisuutta ja järjestyshäiriöitä että kehittää turvalIisuusstrategiseen näkemykseen perustuvaa turvallisuudenhallintaa.

Tutkimus on luonteeltaan perspektivististä policy-analyysiä, jossa lähipoliisipolitiikkaa arvioidaan poliisin tehtäväkokonaisuuden näkökulmasta, länsimaisen community policing -tradition vertailevasta näkökulmasta ja managerialistisen hallinnonuudistuspolitiikan näkökulmasta. Analyysin pääasiallisena kriteerinä on lähipoliisipolitiikan "poliittinen kelpoisuus", jossa on kyse pitkälti poliisitoiminnan rajojen arvioinnista suhteessa yhteiskuntaan; siinä tarkastellaan mm. poliisin, vallan, demokratian ja yhteisön suhteita. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on turvayhteiskunnan käsite ja foucault'lainen turvallisuuden metodi.

Johtopäätöksinä tutkimuksessa esitetään mm. seuraavat seikat:

Lähipoliisipolitiikan merkitys poliisille on siinä, että samalla kun se määrittää uudelleen poliisin roolia ja käytäntöjä se myös rationalisoi poliisin jo muuttunutta roolia. Poliisivoimista tulee poliisipalveluja paitsi retorisella myös reaalisella tasolla.

Laajemmin yhteiskunnallisesta perspektiivistä katsottuna lähipoliisipolitiikka ilmentää liberalismille ominaista turvallisuuden metodiin perustuvaa hallintakäytäntöä, joka konkretisoituu kommunikatiivisena, vuorovaikutukseen perustuvana turvallisuudenhallintana sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevan kommunikaation hallintana.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto