Yliopistologo

Kasvatustieteiden lisensiaatti Rauno Jarnilan kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Menestyvän ammatillisen oppilaitoksen profiili

(The Profile of A Successful Vocational Institution)

tarkastetaan torstaina 30.4.1998 klo 12 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikassa, osoitteessa Erottajakatu 12.

Vastaväittäjänä on dosentti Vilho Hirvi Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Pekka Ruohotie.

 

Jarnila on syntynyt Salossa ja päässyt ylioppilaaksi Salon yhteislyseosta 1968. Hän on valmistunut kasvatustieteiden lisensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta 1995.

Jarnilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4320-9. ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055.

Lisätietoja: Rauno Jarnila, puh. (09) 7747 7139 (työ), (09) 884 3843 (koti).

TIIVISTELMÄ

Koulutuksen arviointia koskevat perussäännökset ovat uuden koululainsäädännön myötä tulossa voimaan muutaman kuukauden kuluttua. Ammatillisten oppilaitosten menestymisestä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on ollut osaltaan kehittää koulutuksen ja oppilaitosten arviointia ja laajentaa siitä käytävää keskustelua.

Tutkimustulosten mukaan tulevaisuudessa menestyvän ammatillisen oppilaitoksen profiileja on neljänlaisia: 1) joustava yksilöllisiä koulutuspalveluja tuottava oppilaitos, 2) aktiivinen opiskelijakeskeinen oppilaitos, 3) verkostoitunut toimialakohtainen tuotekehitysoppilaitos ja 4) tiukan tuloskeskeinen oppilaitos.

Ollakseen joustava ja tuottaakseen yksilöllisiä koulutuspalveluja oppilaitoksen tulee olla edustamillaan koulutusaloilla ja lähialoilla aina valmis tarjoamaan koulutusta, kunhan ehdoista päästään sopimukseen. Valmiuden tulee ulottua paitsi oppilaitoksen perinteisesti tavanomaisiin opetusajankohtiin myös loma-, ilta- ja viikonloppuaikoihin. Kun ensimmäinen profiili sinänsä edellyttää matalaa organisaatiota, koko henkilöstön rekrytointiin, kehittämiseen ja palkkaukseen tulee panostaa tavanomaista enemmän.

Toinen profiili edellyttää opiskelijarekrytoinnissa ennakkoluulotonta käyttäytymistä. Toisen profiilin sisältämä aktiivisuus edellyttää tavanomaista suurempaa henkilöstö- ja määrärahapanostusta erikoistumiseen ja koulutuspalvelujen markkinointiin.

Kolmannen profiilin verkostoitumisen edellytyksenä on yhteistyö työpaikkojen ja muiden oppilaitosten kanssa. Jotta tämä olisi mahdollista, oppilaitoksella tulee olla annettavaa yhteistyötahoille. Kyse voi olla esimerkiksi oppilaitoksen henkilöstön erikoisosaamiseen pohjautuvasta tiedosta tai työpanoksesta, opiskelijoiden harjoittelun sisältämästä

työpanoksesta tai oppilaitoksen korkeatasoisesta ja suuresta laitekapasiteetista. Neljäs profiili edellyttää, että oppilaitoksen toimintaa seurataan ja arvioidaan systemaattisesti. Kohteena tulee olla tulosten ohella myös panokset ja prosessit, jotta tuloksellisuutta ehkäisevät tekijät voidaan tunnistaa ja poistaa tai ainakin minimoida.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto