Yliopistologo

Psykologian lisensiaatti Leena Vikeväinen-Tervosen psykologian alaan kuuluva väitöskirja

Akateemisten työttömien työnhakijoiden psyykkinen valmennus. Ratkaisukeskeisyys ja muut apuna käytetyt lyhytterapiat (NLP, hypnoosi, PD & SD) psyykkisessä valmennuksessa

tarkastetaan lauantaina 23.5.1998 klo 12 Tampereen yliopiston Attilan luentosalissa B661, osoitteessa Yliopistonkatu 38.

Vastaväittäjänä on psykologian tohtori Pentti Sinisalo Joensuun yliopistosta. Kustoksena toimii apulaisprofessori Markku Ojanen.

Vikeväinen-Tervonen on syntynyt Ylitorniolla ja päässyt ylioppilaaksi Ylitornion yhteiskoulusta 1976. Hän on valmistunut psykologian lisensiaatiksi Turun yliopistosta 1990.

Vikeväinen-Tervosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4356-X, ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055.

Lisätietoja: Leena Vikeväinen-Tervonen, puh. (03) 215 6584 (työ), (03) 363 3139 (koti).

Leena Vikeväinen-Tervonen: Akateemisten työttömien työnhakijoiden psyykkinen valmennus. Ratkaisukeskeisyys ja muut apuna käytetyt lyhytterapiat (NLP, hypnoosi, PD & SD) psyykkisessä valmennuksessa

Työttömyys on lisääntynyt yhteiskunnassamme viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Työttömyyden on todettu heikentävän henkilöiden psyykkistä ja fyysistä sekä sosiaalista että taloudellista hyvinvointia.

Tutkimuksen tavoite:

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella pystytäänkö lyhytterapiamenetelmiin pohjautuvalla psyykkisellä valmennuksella vaikuttamaan myönteisesti työttömien elämäntilanteeseen:

1. Tarkastellaan pystytäänkö psyykkisellä valmennuksella vaikuttamaan myönteisesti ensisijaisesti oman elämän hallinnan kokemiseen.

2. Tarkastellaan pystytäänkö psyykkisellä valmennuksella vaikuttamaan myönteisesti toissijaisesti harrastusaktiivisuuteen sekä sosiaaliseen tukeen.

3. Lisäksi selvitetään, lisääkö psyykkinen valmennus yleistä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, parantaako se yleistä mielialaa ja minäkuvaa sekä helpottaako se työttömyyden kokemista ja auttaako se työllistymään.

Tutkimushenkilöt ja käytännön toteutus:

Tutkimuksen aineistoa kerättiin kysely- ja testilomakkeilla. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 54 akateemista työtöntä työnhakijaa. He olivat kaikki mukana Arpa-projektissa (akateemisten resurssipankki). Heistä 26 henkilöä oli tutkimusryhmäläisiä, jotka osallistuivat psyykkiseen valmennukseen. Loput olivat vertailuryhmäläisiä, jotka eivät osallistuneet psyykkiseen valmennukseen.

Tässä tutkimuksessa akateemisten työttömien työnhakijoiden psyykkinen valmennus pohjautui ratkaisukeskeiseen työskentelymalliin. Sen tukena käytettiin myös muita lyhytterapiamenetelmiä, joista tärkein on NLP. Lisäksi hypnoosi sekä psyko- ja sosiodraamaharjoitukset kuuluivat ohjelmaan. Psyykkinen valmennus tapahtui 8-11 henkilön ryhmissä. Jokaisella ryhmällä oli 10 tapaamiskertaa (kesto oli 21/2 tuntia/kerta). Tutkimusryhmäläisillä oli keskimäärin 7,8 tapaamiskertaa.

Tutkimuksen keskeiset tulokset:

Psyykkisellä valmennuksella oli odotettua selvää myönteistä vaikutusta tutkimusryhmäläisten oman elämän hallinnan kokemiseen. He kokevat pystyvänsä paremmin suunnittelemaan toimintaansa ja toteuttamaan suunnitelmiaan. Lisäksi he kokevat elämäntilanteen tulkintansa muuttuneen myönteisemmäksi.

Psyykkisellä valmennuksella oli odotettua vähäisempää lyhytaikaista myönteistä vaikutusta yleiseen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä yleiseen mielialaan. Psyykkisellä valmennuksella voidaan varauksellisesti todeta olleen odetettua vähäisempää pitkäaikaista myönteistä vaikutusta harrastusaktiivisuuteen. Lisäksi psyykkisellä valmennuksella voidaan varauksellisesti todeta olleen odotettua vähäistä pitkäaikaista myönteistä vaikutusta arvioihin persoonallisuuden piirteistä ja minäkuvasta.

Tutkimustulosten perusteella tutkimusryhmäläiset hyötyivät varsin paljon psyykkisestä valmennuksesta sekä pääsivät hyvin psyykkiselle valmennukselle asettamaansa tavoitteeseen. Lisäksi tutkimusryhmäläiset olivat hyvin tyytyväisiä psyykkisen valmennuksen ohjelmaan.

Tutkimuksen perusteella tehdyt päätelmät:

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että psyykkisellä valmennuksella on jonkin asteista myönteistä vaikutusta työttömien elämäntilanteeseen.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto