Yliopistologo

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Oili-Helena Ylijoen sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja

Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio

tarkastetaan perjantaina 21.8.1998 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa AI, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä on professori Rauni Myllyniemi Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii ma. professori Anja Riitta Lahikainen.

Ylijoki on syntynyt Lappeenrannassa ja päässyt ylioppilaaksi Armilan lukiosta 1976. Hän on toiminut Tampereen yliopistossa opetuksen ja oppimisen kehittämisprojektin tutkijana 1991-93, sosiaalipsykologian assistenttina 1994-97 ja sosiaalipsykologian yliassistenttina vuodesta 1997 lähtien.

Ylijoen väitöskirjan julkaisee Vastapaino, Tammer-Paino Oy, Tampere 1998. ISBN 951-768-037-6

Väitöskirjan tilausosoite: Vastapaino, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere, puh. (03) 214 6246.

Lisätietoja: Oili-Helena Ylijoki, puh. (03) 215 6572 (työ), (03) 223 2551 (koti).

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa tarkastellaan yliopisto-opetusta ja -opiskelua heimo- ja tarinametaforien kautta. Oppiaineita hahmotetaan akateemisina heimoina, joilla on omat tavoitteensa, traditionsa, arvonsa, uskomuksensa, ongelmansa ja toimintatapansa. Kukin oppiainekulttuuri kiteytyy alan keskuudessa vallitsevassa moraalijärjestyksessä, perustavanlaatuisessa hyveiden ja paheiden erottelussa. Opiskelijat ovat tieteenalansa noviiseja, joiden on opintojensa kuluessa sosiaalistuttava oppiainekulttuuriinsa saavuttaakseen tunnustetun aseman alansa edustajina. Opiskelussa ei siten ole kyse pelkästään tieteenalan kognitiivisen perustan omaksumisesta vaan myös opiskelijan identiteettiprojektista. Siinä opiskelija rakentaa yhtäältä sosiaalista identiteettiä sitoutumalla alansa moraalijärjestystä ylläpitävään ja välittävään kollektiiviseen mallitarinaan; toisaalta hän luo persoonallista identiteettiä muokkaamalla sisäistä tarinaansa, omaa erityistä kiinnittymisen tapaansa alan keskeisiin hyveisiin. Perimmältään tutkimuksen kysymyksenasettelu koskee sosiaalipsykologian erästä peruskysymystä, kulttuurisen ja yksilöllisen suhdetta.

Tutkimuksen empiirisenä pohjana on Tampereen yliopiston neljän ainelaitoksen opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa kerätty laadullinen aineisto. Tapaustutkimukset tuovat esiin yliopisto-opetuksen ja -opiskelun moni-ilmeisyyden sekä eri oppiainekulttuurien toisistaan poikkeavat näkemykset hyvästä ja oikeasta opetuksesta ja opiskelusta. Selkeimmin oppiainekulttuureja erottaa toisistaan se, onko koulutus ammattisuuntautunutta vai ei. Oppiaineiden eroja voi tehdä ymmärrettäväksi sen perusteella, miten koulutusalat sijoittuvat kova-pehmeä ja puhdas-soveltava -ulottuvuuksilla.

Tutkimus osoittaa, että yliopisto-opetuksen kehittämisessä ja laadun arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon yliopiston sisäinen eriytyminen ja oppiaineiden omaleimaisuus. Samalla tutkimus nostaa keskeiseksi haasteeksi yliopistoyhteisön jäsenten oman toiminnan ja sen perussitoumusten kriittisen reflektoinnin. Tiedekulttuurien tutkimuksen tehtävänä on tarjota välineitä oppiaineiden itseymmärryksen ja sisäisen hyvän voimistamiseen, joka puolestaan voi edesauttaa toiminnan kehittämistä ja parantaa niin yliopistoyhteisön sisällä kuin yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa käytävää dialogia.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto