Yliopistologo

KTM, LL Antti Loimaalan kliinisen fysiologian alaan kuuluva väitöskirja

Stress Echocardiography in the Diagnosis of Coronary Artery Disease. Head-to-head Comparison of Bicycle, Isometric, Dipyridamole-atropine and Dobutamine Stress Echocardiography

(Rasituskaikukardiografia (RKK) sepelvaltimotaudin diagnostiikassa: polkupyörä-, isometrinen-, dipyridamoli atropiini- ja dobutamiini-RKK:n vertailu)

tarkastetaan torstaina 29.10.1998 klo 12 Finn-Medin auditoriossa, osoitteessa Lenkkeilijänkatu 6.

Vastaväittäjänä on professori Bengt Wranne Linköpingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Arto Uusitalo.

 

Loimaala on syntynyt Raumalla 6.7.1954. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi 1981 Turun kauppakorkeakoulusta ja lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1990.

Loimaalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998.

ISBN 951-44-4439-6. ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Antti Loimaala, puh. (03) 282 9239 (työ), (03) 362 2831 (koti).

TIIVISTELMÄ

Sepelvaltimotauti on yhä tärkein kansanterveysongelma Suomessa, ja sen hoito sekä diagnosointi aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Yleisimmin käytetyn menetelmän, rasitus-sydänfilmin, käyttökelpoisuutta vähentää suurehko epävarmojen tulosten määrä ja potilaan kyky rasittaa itseään. Jotta oikeat potilaat voitaisiin valita varjoainekuvaukseen, tulisi rintakivun syy selvittää mahdollisimman luotettavasti. Rasituskaikukardiografia (R-UKG) on uusi sepelvaltimotaudin diagnosointimenetelmä, jossa sydämen toimintaa kuvataan ultraäänellä. Valtimoahtaumasta johtuva sydänlihaksen hapenpuute näkyy heikentyneenä kammion toimintana rasituksessa. Menetelmällä saadaan viite ahtauman sijainnista ja sen vaikeusasteesta. Kokeen tuloksen on myös havaittu ennustavan tulevia sydäntapahtumia varjoainekuvausta paremmin.

Tutkimuksessa verrattiin neljää R-UKG:aa rintakipupotilailla, ja selvitettiin kunkin testin oikeiden diagnoosien osuus. Rasitukset tehtiin UKK-instituutissa ja sepelvaltimoiden varjoainekuvaus Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Kaikkiaan 60 potilaalle tehtiin polkupyörä-, 2-käden isometrinen-, dipyridamoli-atropiini- ja dobutamiini -rasitus. Ultraäänikuvat tallennettiin tietokoneelle lepo- ja rasituskuvien analysointia varten. Menetelmät osoittautuivat käyttökelpoisiksi ja myös lääkerasitukset turvallisiksi. Sepelvaltimopotilaat voitiin erottaa muista potilaista luotettavasti polkupyörä- ja lääkerasituksilla, ja tutkimuksen mukaan potilaan diagnoosi on lähes yhtäpitävä riippumatta käytetystä testistä. Jos potilas ei kykene itseään rasittamaan, saadaan oikea diagnoosi lääkerasituksella. Isometrinen rasitus osoittautui epäherkäksi.

R-UKG on kuitenkin riippuvainen tutkijan kokeneisuudesta testin tulkitsemisessa. Lyhyt tutkimusaika on menetelmän eräs merkittävä etu, diagnoosi saadaan heti kokeen jälkeen. Potilas voi tulla tutkimukseen kotoaan eikä sairaalaseurantaa välttämättä tarvita. Edullisuutensa ja hyvän osuvuutensa vuoksi R-UKG soveltuu rintakipupotilaan jatkotutkimukseksi, jos sydänfilmin tulos on epävarma. Se voi parantaa sepelvaltimotaudin diagnostiikkaa, ja aikaansaada kustannussäästöjä sekä diagnostiikassa että hoidossa.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto