Yliopistologo

YTL Merja Borgmanin sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja

Miten sosiaalialan työntekijöiden ammatilliset tulkinnat rakentuvat?

tarkastetaan perjantaina 18.12.1998 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä on dosentti Pirkko-Liisa Rauhala Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Anssi Peräkylä.

Borgman on syntynyt Kuopiossa 23.7.1950. Hän on valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1993.

Borgmanin väitöskirja ilmestyy STAKESin sarjassa Tutkimuksia, Jyväskylä 1998. ISBN 951-33-0619-4. ISSN 1236-0732

Väitöskirjan tilausosoite: STAKES / Julkaisut, PL 220, 00531 Helsinki. Puh. (09) 39 671.

Lisätietoja: Merja Borgman, puh. (03) 215 2275 (työ), (03) 214 4719 (koti).

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sosiaalialan ammatillisten tulkintojen rakentumisesta. Tutkimuksessa ensinnäkin etsitään ja nimetään merkityksiä. Toiseksi tutkitaan sosiaalialan ammatillista koulutusta yhtenä merkitysten rakentajista. Kolmanneksi tutkimuksessa tarkastellaan hoiva- ja huolenpitotyötä sekä työelämää todellisuutena, jota annetut merkitykset uusintavat ja konstruoivat. Kyse ei ole löytämisestä eikä paljastamisesta, vaan ammatillisten tulkintojen ja puhetapojen näkyväksi tekemisestä ja käsitteellistämisestä.

Tutkimuksessa nojaudutaan sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtaan. Ihmisten välistä toimintaa ja vuorovaikutusta tarkastellaan vaihtuvina tulkintoina ja merkityksenantoina. Kieli ja puhetavat ovat keskeisellä sijalla todellisuuden konstruoinnissa ja tulkinnassa.

Tutkimusmateriaali koostuu aikaisemmista sosiaalialan ammatinvalintaa ja koulutusta koskevista tutkimuksista, joita käytetään taustamateriaalina. Varsinaisena tutkimusmateriaalina on yhdentoista sosiaalialan työntekijän kirjallisena tuottama materiaali ammatinvalintansa perusteista, arviot koulutuksestaan sekä kokemukset ja kuvaukset toiminnastaan hoiva- ja huolenpitotyössä. Lisämateriaalina ovat keskiasteen sosiaalialan koulutusta koskevat dokumentit ja tutkimukset.

Tutkimus voidaan rinnastaa aineiston käsittelytavalta etnografisen tutkimusperinteen mukaisiin koulutusta ja työelämää käsitteleviin tutkimuksiin. Tutkimusmateriaalia analysoidaan aineistoiksi, joista tehdään johtopäätöksiä. Analyysi etenee prosessinomaisesti siten, että tehtyjä johtopäätöksiä käytetään koko ajan myös tausta-aineistoina, joihin suhteutetaan uutta tutkimusmateriaalia. Tällä tavoin pyritään tutkimuskohdetta ja sen moniulotteisuutta saamaan näkyväksi merkitysten osalta.

Tutkimusprosessissa rakentuu sosiaalialan ammatillista toimintaa tulkitseva ja rakentava tulkintakehys, joka koostuu sekä julkisuuteen tarkoitetusta kertomuksesta että alan sisälle tarkoitetusta ihannetarinasta. Yhtenäisen ja merkityksiä sisältävän tulkintakehyksen rakentumisen mahdollistaa alalla toimivien yhdenmukainen toimintaa ohjaava sisäinen tarina. Sosiaalialan ydinmerkitykseksi tiivistyy ihmisessä itsessään oleva hyve, jota tutkimuksessa rinnastetaan Aristoteleen hyveen etiikan lähtökohtaan.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto