Yliopistologo

LitL Juha Heikkalan järjestötutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

Ajolähtö turvattomiin kotipesiin. Liikunnan järjestökentän muutos 1990-luvun Suomessa

tarkastetaan keskiviikkona 30.12.1998 klo 12 Tampereen yliopiston Attilan kiinteistön luentosalissa B 661, osoitteessa Yliopistonkatu 38.

Vastaväittäjinä ovat professori Voitto Helander Åbo Academista ja professori Risto Sänkiaho Tampereen yliopistosta. Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Olavi Borg.

Heikkala on syntynyt Espoossa 20.9.1961. Hän on valmistunut liikuntatieteiden lisensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta 1992.

Heikkalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4472-8. ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Juha Heikkala, puh. (03) 215 7639 (työ), (03) 346 6913 (koti).

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen kohteena on liikunnan järjestökentän muutos 1990-luvun Suomessa. Liikunnan järjestökenttään kuuluvat tässä tutkimuksessa ennen kaikkea lajiliitot sekä välillisesti myös muut liikunnan järjestökentän keskeiset toimijat.

Keskeiseksi tutkimuksen ongelmaksi nousee kysymys liikuntajärjestöjen toimintatilan eli niiden keskinäisten suhteiden ja toimintakulttuurien muutoksesta. Liikunnan järjestötoiminta kohtaa toiminnassaan kolme ulottuvuutta, vapaaehtoistoiminnan, julkishallinnon ja markkinoiden toimijat ja toimintaperiaatteet. Merkittävää näiden kolmen ulottuvuuden suhteen on se, että kukin noudattaa omaa toiminnan logiikkaansa ja rationaliteettinsa. Lajiliittojen on kyettävä toimimaan kullakin ulottuvuudella.

Liikunnan järjestökentän rakenteellinen muutos on merkinnyt perinteisen keskitetyn ja hierarkkisen järjestelmän tietynasteista purkautumista. Samalla liikuntajärjestöjen keskinäiset suhteet ovat rakenteellisesti jäsentyneet uudelleen. Liikuntajärjestöjen toimintatilan muutokset ovat heijastuneet myös näiden toimintakulttuureihin. Keskeisimpiä näistä ovat lajirakenteen rinnalle tullut toimialoittuminen sekä markkinoistuminen eli yritysmaailman mallien soveltaminen myös liikunnan järjestötoimintaan.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto