YliopistologoPsL Veikko Surakan psykologian alaan kuuluva väitöskirja

"Contagion and Modulation of Human Emotions"
(Tunteiden tarttuminen ja tunteiden modulatiiviset vaikutukset)

tarkastetaan lauantaina 13. helmikuuta 1999 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A 1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä on akatemiaprofessori Lea Pulkkinen Jyväskylän yliopistosta. Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Matti Syvänen.

***

Surakka on syntynyt Salossa 30.7.1959. Hän on valmistunut psykologian lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1993.

Surakan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4438-8 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Veikko Surakka, puh. (03) 215 8551 (työ), (03) 356 1816 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Väitöskirjani käsittelee ihmisen tunnemekanismeja, jotka ovat mielestäni kaiken inhimillisen toiminnan ydintä. Työ on artikkeliväitöskirja, joka koostuu neljästä osatutkimuksesta ja yhteenveto-osasta.

Työssä tutkittiin kokeellisesti ihmisten välistä tunnekäyttäytymistä, erityisesti tunteiden tarttumista ja toisaalta tunteiden vaikutusta ihmisen informaation käsittelyyn. Tunteiden tarttumista kasvojenilmeistä ja äänestä tutkittiin esittämällä koehenkilöille kasvo- ja ääniärsykkeitä, joista osa sisälsi tunneinformaatiota ja osa ei. Samanaikaisesti koehenkilöiltä rekisteröitiin tunneilmaisuihin liittyvien kasvolihasten sähköistä aktiviteettia ja mitattiin mm. heidän tunnekokemuksiaan.

Tulokset osoittivat, että ihmiset reagoivat kasvolihaksillaan merkitsevästi voimakkaammin aitoihin kuin epäaitoihin kasvoilla ilmaistaviin mielihyvän ilmaisuihin. Tunneilmaisuihin liittyvät kasvolihakset aktivoituivat merkittävästi myös äänessä havaittuihin tunneilmaisuihin; iloon ja vihaan. Kokeiden tulokset osoittavat siten, että ihmiset reagoivat havaitsemiinsa tunteisiin vastaavilla tunnereaktioilla. Toisin sanoen tunteet tarttuvat.

Yksilön sisäisiä tunnemekanismeja tutkittiin mittaamalla, miten kasvoilta havaittu tunneinformaatio (suru, inho, mielihyvä) vaikuttaa myöhemmin esitettävän informaation arviointiin. Toisaalta tutkittiin neurofysiologisesti (EEG:llä), kuinka nähty tunneinformaatio vaikuttaa samanaikaiseen kuuloinformaation prosessointiin. Ensimmäisen kokeen tulokset osoittivat, että mielihyvän ilmausten esittämisen jälkeen ilmeettömät kasvot arvioitiin merkittävästi miellyttävämmiksi kuin surullisten ilmausten esittämisen jälkeen. Toisen kokeen tulokset osoittivat, että nähty tunneinformaatio vaikuttaa merkittävästi jo hyvin varhaiseen, todennäköisesti hermosolutasoiseen kuuloinformaation prosessointiin.

Tunteiden tarttuminen on mahdollisesti aivan keskeinen mekanismi, jolle syvemmän tason vuorovaikutus rakentuu. Mahdollisesti tälle on aivan oma hermostollinen perustansakin. Tunnereaktiot vaikuttavat myös merkittävästi ihmisen muuhun, kognitiiviseen informaation prosessointiin. Jo sensorisen (sisään tulevan) informaation käsittely on riippuvaista kulloisestakin tunnevirityksestä ja toisaalta aikaisemmin virinneet tunteet vaikuttavat myös myöhemmin havaitun informaation tulkintaan. Tunteilla on siis keskeinen merkitys ihmisen toiminnassa sekä vuorovaikutus- että yksilötasolla.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto